Sjöfartsprogrammet

Programvision: Ett hållbart sjötransportsystem som är energi- och resurseffektivt och baserat helt på förnybar energi.

För att möjliggöra sjöfartens övergång till fossilfrihet behöver en rad åtgärder vidtas. Det rör sig om tekniska, operationella och strukturella åtgärder. Genom riktade medel till forskning hoppas vi hitta nya lösningar som ska bidra till sjöfartens utmaningar och accelerera omställningen mot ett hållbart sjötransportsystem.

Fokusområde

För att bidra till ett energi- och resurseffektivt sjötransportsystem med hög andel förnybara drivmedel är sjöfartsprogrammet inriktat mot forskning, utveckling, innovation och demonstration inom följande fokusområden:

  • energieffektiva fartyg
  • anpassning till förnybar energi
  • operationell verksamhet och system.

Forskningen ska ha hög innovationshöjd och industriell relevans för att kunna understödja utveckling och implementering.

Programmål

  • Utveckla kunskap-, kompetens- och lösningar som utgör bas för utveckling av nya radikala produkter och tjänster inom området.
  • Genom samverkan åstadkomma ökad synlighet och överföring av, forskning, utveckling och nya lösningar mellan näringsliv och akademi.
  • Att svenska aktörer kan utveckla klimat- och resurseffektiva produkter, systemlösningar och tjänster som är långsiktigt konkurrenskraftiga på en global marknad.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

  • Programmet sträcker sig från 22 mars 2018 till 31 december 2023.
  • Programmet kommer att regelbundet att följas upp (ungefär vartannat år).
  • I samband med uppföljningen fattar Energimyndigheten beslut om programmet ska förlängas och om programmets innehåll, genomförande och budget ska justeras.

Programmets budget är totalt 83 miljoner kronor.

En till två utlysningar per år

Det kommer att hållas mins en utlysning per år inom programmet.