Transporteffektivt samhälle

Programvision: Ett transporteffektivt samhälle, där människor kan mötas och leva, som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt.

För att nå målet om att utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter år 2030 ska vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivåer behövs en omställning till ett transporteffektivt samhälle som har en mindre efterfrågan och energianvändning för transporter än dagens samhälle.

Med ett transporteffektivt samhälle avses ett samhälle där transportsystemet används mer resurseffektivt och där åtgärder och aktörer utgår ifrån synsättet att i första hand förbättra tillgängligheten i transportsystemet.

Projekt inom utlysningarna förväntas således bidra genom att möjliggöra för att planera och utveckla samhället och transportsystemet på sådant sätt att; onödiga resor och transporter undviks, trafik- och transportarbetet minskar, logistiklösningar förbättras och att olika trafikslag används på ett effektivare sätt tillsammans. 

Programmet drivs av Energimyndigheten i form av ett internt program, och omfattar totalt 260 miljoner kronor, fördelat över åren 2018 till 2024.

+

Fokusområden

 • Transporteffektiv samhällsplanering
 • Hållbara mobilitets- och transportlösningar
 • Energieffektivisering av befintliga transportlösningar
 • Överflyttning av transporter till energieffektivare trafikslag

Inkluderat i dessa fokusområden är både person- och godstransporter samt lösningar för både stad och landsbygd.

Läs mer om de olika fokusområdena

Inom dessa fokusområden finns behov att öka kunskapen om hur nedanstående förändringsfaktorer (Drivkrafter och perspektiv) påverkar och bidrar till omställningen.

Drivkrafter till förändring

 • Styrmedel och policies för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle
 • Utvecklade metoder, arbetssätt och systemsamarbeten som kan bidra till att potentialen för energieffektivisering i transportsystemet uppnås
 • Framtagna affärsmodeller för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle
 • Framtagen kunskap om beteenden, både hos individer och organisationer samt drivkrafter, möjligheter och kapacitet för förändring av dessa

Perspektiv

 • Det är viktigt att åtgärder för att uppnå ett transporteffektivt samhälle utgår från en systemsyn där en analys görs av positiva effekter av en åtgärd i relation kring dess effekter på andra delar av transportsystemet.
 • Programmet ska även bidra till ett jämlikt och tillgängligt samhälle genom att, i de projekt där det är tillämpligt, synliggöra mångfald, kön och genusperspektiv på utvecklingen mot ett transporteffektivt samhälle.

Samlat hänger fokusområdena och förändringsfaktorerna ihop på nedanstående sätt. Klicka på bilden för en förstoring.

transporteffektivt_liten.png

Figur: Programmets forskningsbehov utgörs av fokusområden (vertikala) och förändringsfaktorer (drivkrafter och perspektiv) (horisontella) som gemensamt ska bidra till programmets övergripande visionen. 

Programmet fokuserar på omställningen till ett transporteffektivt samhälle och inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster eller utveckling, produktion och distribution av förnybara drivmedel. Programmet kan ge stöd till övrig teknikutveckling förutsatt att den har relevans för omställningen och leder till förutsättningar för ett minskat transportbehov i linje med programvisionen.

+

Programmets mål

Programmets övergripande mål är att ta fram ny kunskap och höja kompetensen hos akademi, institut, offentlig sektor och näringsliv genom att stödja forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt . Genom samverkan med transportsystemets aktörer ska nya transporteffektiva innovationer utvecklas.

Programmets delmål:

 1. Innovativa och vidareutvecklade verktyg, arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, evidensbaserade policies och anpassade lösningar, som bidrar till ett transporteffektivt samhälle, är demonstrerade och implementerade 
 2. Ökad kompetens och förmåga hos företag och offentlig sektor att agera för att ett transporteffektivt samhälle ska uppnås.  
 3. En långsiktig kompetensuppbyggnad i form av starka forskarmiljöer.  
 4. Etablerade tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare inom de naturvetenskapliga/tekniska och samhällsvetenskapliga/humanistiska disciplinerna som leder till en mångfald av perspektiv och lösningar.   
 5. Kunskap finns framtagen om genus och mångfaldsperspektiv på utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle.  
 6. Forskare och samhällsaktörer samverkar i forskningens genomförande vilket bidrar till att skapa nya erfarenheter och därigenom ny kunskap och kompetens som implementeras i praktiken och skapar förändring.  
 7. Programmet har bidragit till att forskare verksamma i Sverige har ökat deltagande i internationella satsningar inom området  
 8. Förutsättningar har skapats för effektiv samverkan både internationellt och nationellt mellan akademi, institut, näringsliv och offentlig sektor.   
 9. Resultatspridning har skett till relevanta målgrupper inom akademi, institut, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. 
+

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

 • Programmet sträcker sig från februari 2018 till december 2024.
 • Programmet kommer att regelbundet att följas upp (ungefär vartannat år).
 • I samband med uppföljningen fattar Energimyndigheten beslut om programmet ska förlängas och om programmets innehåll, genomförande och budget ska justeras.

Den största delen av medlen inom programmet kommer att avsättas för utlysningar, men även andra aktiviteter kan komma att anordnas inom ramen för programmet.

En till två utlysningar per år

Programmet kommer inte att ha några ytterligare utlysningar. Vi hänvisar istället sökanden till det nya programmet Hållbara transportsystem.

Hållbara transportsystem

Energimyndighetens preliminära plan för utlysningar

Prenumerera på Energimyndighetens utlysningar.

Resultatspridning

Inom ramen för programmet anordnas webbinarieserien Forskarnytt som har fokus på resultatspridning gentemot verksamheter som arbetar med transportfrågor på lokal och regional nivå.

Information om respektive webbinarietillfälle och möjlighet att anmäla sig återfinns i Energimyndighetens.

Forskarnytt 16 juni: Transporter, täthet och resvanor

Forskarnytt 1 september: Elsparkcyklar och nudging-appar

Forskarnytt 17 november: Parkering och mobilitetstjänster