Pilot- och demonstrationsprojekt

Ett viktigt steg mot kommersialisering av produkter, processer eller tjänster är att testa och demonstrera lösningen där den ska användas. Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom prioriterade områden.

Sverige har goda förutsättningar att bli ledande i omställningen till ett hållbart energisystem. För att lyckas med det är pilot- och demonstrationsförsök av innovationer ofta avgörande för att de ska implementeras och nå ut på marknaden.

Exempel på pilotprojekt

ChromoGenics – dynamiska glas för solskydd

ChromoGenics pilotanläggning tar fram dynamiska glas för solskydd, så kallade smarta fönster. Den flexibla glaslösningen ger effektivt solskydd som kan minska behovet av kylning av bostäder och lokaler med upp till 50 procent. Pilotanläggningen är delfinansierad av Energimyndigheten med ett villkorslån på 63 miljoner kronor.

RenFuel – biodrivmedel från skogsråvara

Energimyndigheten har gett 71 miljoner kronor i bidrag till företaget RenFuel K2B AB för att utveckla och testa sin teknik i pilotskala för att producera förnybar bensin och diesel från skogsråvara. I pilotprojektet ska lignin från skogsråvara tas ut från massabruk och omvandlas till en olja. Oljan ska sedan användas i ett konventionellt raffinaderi för att omvandlas till förnybar bensin och diesel.

Exempel på demonstrationsprojekt

Smarta elnät

Energimyndigheten finansierar flera projekt för demonstration av smarta elnät i stad och landsbygd. Projekten syftar till att visa hur man med hjälp av modern teknologi kan integrera stora mängder förnybar el i nätet, med bibehållen leveranskvalitet samt med ökad flexibilitet i nätet och chans för kunden/användaren att få större inflytande.

ElectriCity

ElectriCity är ett projekt med offentliga och privata aktörer i samverkan. Parter som deltar i projektet är Volvo AB, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad. Syftet med projektet är att visa framtida hållbara kollektivtrafiklösningar under verkliga trafikförhållanden i Göteborg. Helt elektriska bussar och plug-in-hybrider som använder 60-80 procent mindre energi än en dieselbuss, trafikerar från 2015 en ny busslinje i centrala Göteborg.

GoBiGas – biogas från skogsrester

GoBiGas är Göteborg energis demonstrationsanläggning som producerar biogas från skogsrester. 2010 fick projektet 222 miljoner kronor i demonstrationsstöd av Energimyndigheten – genom en särskild satsning på stora anläggningar. GoBiGas-anläggningen som togs i drift i december 2014 är den första i sitt slag att producera biogas med hjälp av restprodukter från skogsbruket.

En automatisk grustäkt med Volvo Construction Equipment

Volvo Construction Equipment leder projektet som avser utveckling och demonstration av elektrifierade och autonoma fordon/maskiner till en bergtäkt. Under 2018 ska resultatet av projektet demonstreras under en 10-veckors period i en av Skanskas grustäkter i Göteborgs kommun. Parter som deltar i projektet är Volvo Construction Equipment, Skanska, Linköpings Universitet och Mälardalens högskola. Projektets totalbudget är på knappt 203 miljoner kronor varav Energimyndigheten bidrar med 65 miljoner kronor.

Inom projektet utvecklas en helt ny pluginhybridhjullastare samt en autonom helelektrisk lastbärare. Utöver detta ingår också i projektet en kabelansluten helelektrisk grävare, gruskross och transportband. Energibesparingen förväntas vara runt 70 procent och det motsvarar 2,5 miljoner ton koldioxid per år om alla europeiska bergtäkter elektrifieras.

Elvägar

I juni 2016 invigdes världens första elväg, Elväg E16, för lastbilar mellan två trafikplatser i Sandviken, Gävleborg. Tekniken testas på en två kilometers sträcka via luftburna elledningar. eRoadArlanda är den andra elvägen som sträcker sig mellan Rosersbergs logistikområde och Arlanda flygplats. eRoadArlanda skiljer sig från Elväg E16 då den tar ström från en skena som är nedsänkt i vägbanan.

Projektet är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Trafikverket, Vinnova. Tillsammans delfinansierar de tre myndigheterna projektet med totalt cirka 123 miljoner kronor.