Så arbetar vi med forskning och innovation

Energimyndigheten har helhetsansvaret för energiomställningen i Sverige. Med forskning och innovation bygger vi upp den kunskap och kompetens som behövs och utvecklar lösningar som kan accelerera omställningen.

För att de lösningar och system som utvecklas ska vara långsiktigt hållbara behöver vi ta hänsyn till frågor som försörjningstrygghet, resurseffektivitet, robusthet och hållbarhet utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.

Verktyg för att accelerera energiomställningen

Vi stödjer forskning, innovation, affärsutveckling och global spridning av nya lösningar. Stödet ska bidra till att uppfylla de energi- och klimatpolitiska målen, näringslivspolitiska målen och de forskningspolitiska målen.

Energimyndigheten har en bredd av verktyg inom innovationssystemet. Vi behöver alla verktyg för att på ett effektivt sätt accelerera energiomställningen. Forskning- och innovationsinsatserna syftar till viss del till teknikutveckling och nya lösningar. Men de syftar också till systeminriktad forskning för ökad kunskap med ett samhällsvetenskapligt perspektiv där olika aspekter i samhällsutvecklingen integreras med energiomställningen.

Övergripande områden för forskning och innovation

Energimyndighetens arbete med forskning och innovation utgår från sex övergripande områden som tar sin utgångspunkt i de gemensamma utmaningar som finns för energiomställningen i stort. Områdena ger tillsammans en övergripande bild av vad Energimyndighetens insatser är inriktade på:

  • förnybart elsystem för en hållbar klimatomställning
  • hållbar bioenergi från samhällets restströmmar
  • konkurrenskraftig och hållbar svensk industri
  • hållbara transporter i ett jämlikt och tillgängligt samhälle
  • resurseffektiv och hållbar bebyggelse
  • människor och samhällen driver energiomställningen.

För att få bästa resultat av vårt arbete sker det i nära samverkan, där områden överlappar och integreras. Tanken är att områdena ska bestå över tid – men fokus, utmaningar och prioriterade insatser har en kortare tidshorisont och kan utvecklas utifrån olika omvärldsförändringar och nya perspektiv.

Insatserna har såväl nationellt som internationellt fokus och samarbete sker med andra nationella forskningsfinansiärer kring angränsande områden. Utöver energiforskning har Energimyndigheten sedan 2018 också ansvar för satsningen Industriklivet som ska stödja industrins klimatomställning.