Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Arbetet med att mejsla fram innehållet i en områdesstrategi för forskning, innovation och affärsutveckling involverar alla berörda aktörer. Vi använder effektlogik för att se till att strategin bidrar till att nå Sveriges energi- och klimatmål.

Energimyndighetens uppdrag och de politiska mål vi styrs av är utgångspunkten för hur vi tar fram strategier för olika områden, och hur vi håller strategierna aktuella och levande. Näringslivet, universitet och högskolor samt offentlig sektor och forskningsinstitut är inblandade i olika steg i den här processen.

Så här arbetar Energimyndigheten med områdesstrategier:

  • Analys. Vi ordnar workshops och gör nuläges-, omvärlds- och portföljanalyser, samt tar fram scenarier och framtidsspaningar.
  • Målbild. Vi tar fram mål för forskning, innovation och affärsutveckling för det aktuella området.
  • Strategi. Här väljer vi prioriterade områden och inriktning för strategin, samt gör en plan för vilka forskningsprogram som ska sättas upp. Vi arbetar också fram en effektkedja för strategin.
  • Uppföljning och utvärdering. Här följer vi upp strategin och effektkedjan, och det vi får fram blir grunden för en revidering av strategin.

Förslaget till områdesstrategi förankras inom alla delar av Energimyndigheten innan den beslutas. Vi följer sedan upp och reviderar områdesstrategin över tid.

Effektlogik  

Energimyndigheten arbetar med effektlogik i planering och uppföljning. Därmed blir verksamhetens effektkedjor synliga. Det här är ett etablerat arbetssätt som även används av EU-kommissionen och flera andra svenska myndigheter.

Utifrån Energimyndighetens uppdrag och de resurser vi har identifierar vi vilka aktiviteter som är lämpligast inom ett visst område. Våra aktiviteter bidrar till de resultat och utfall som uppstår, men naturligtvis har det även betydelse vad andra aktörer gör runt om i samhället. I förlängningen leder det sammantaget till olika effekter, till exempel i form av att nå energi- och klimatmålen.

I bilden nedan visas en effektkedja från området biodrivmedel.

Bild på effektkedja biodrivmedel