Så söker du stöd och redovisar

Energimyndighetens finansiering av forskning och utveckling som utförs av företag lämnas i enlighet med förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Förordningen gäller inom ramen för den av europeiska kommissionen antagna allmänna gruppundantagsförordningen*.

Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt lämnas i enlighet med 12 § förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Stöd får lämnas till projekt avseende experimentell utveckling, industriell forskning eller grundforskning.

Definitioner

Grundforskning

Experimentellt eller teoretiskt arbete som i första hand syftar till att förvärva ny kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta, och som inte syftar till någon direkt kommersiell tillämpning eller användning.

Industriell forskning

Planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Detta inbegriper skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system, och kan inbegripa byggande av prototyper i laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerade gränssnitt till befintliga system och till pilotverksamhet, om detta är nödvändigt för den industriella forskningen, särskilt för allmän teknikvalidering.

Experimentell utveckling

Att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Detta kan också inbegripa t.ex. verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster.

Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta, Detta kan omfatta utveckling av en kommersiellt användbar prototyp eller ett pilotarbete som med nödvändighet är den slutliga kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för att endast användas för demonstration och utvärdering.

Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

Stödberättigade kostnader

Personalkostnader

Forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med projektet.

Instrument och utrustning

I den utsträckning och under den tid som de används för projektet. Om instrumenten och utrustningen inte används under projektets hela livscykel anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande.

Byggnader och mark

Kostnader för byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de används för projektet. När det gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper vara stödberättigande. För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande.

Kontraktsforskning, kunskap och patent

Kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in från externa källor på marknadsmässiga villkor samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster, som används uteslutande för forskningsverksamheten.

Övriga kostnader

Andra allmänna omkostnader och andra driftskostnader, inklusive kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter, som uppkommit som direkt följd av projektet.

Stödnivåer

Högsta tillåtna stödnivå fastställs utifrån de kostnader som är stödberättigade. De grundläggande stödnivåerna är 100 procent för grundforskning, 50 procent för industriell forskning och 25 procent för experimentell utveckling.

När sökanden är ett litet eller medelstort företag får stödnivån höjas med högst 20 respektive 10 procentenheter.

Ett tillägg på högst 15 procentenheter får under vissa förhållanden lämnas när projektet utgör ett faktiskt samarbete mellan företag eller mellan företag och organisationer för forskning och kunskapsspridning. För att ett sådant tillägg ska få lämnas måste vissa särskilda villkor vara uppfyllda.

Vid samarbeten mellan företag måste minst ett av företagen vara ett litet eller medelstort företag om inte projektet genomförs i minst två medlemsländer inom EU. Inget av företagen får stå för mer än 70 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Vid samarbeten mellan företag och forskningsorganisationer måste forskningsorganisationen ha rätt att offentliggöra sina egna forskningsresultat. Forskningsorganisationen måste stå för minst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Om projektet inte utgör ett sådant samarbete kan ett tillägg på högst 15 procentenheter ändå lämnas om resultaten av forskningsprojektet får omfattande spridning genom konferenser, offentliggörande, öppna databaser eller gratis eller öppen programvara.

De olika tilläggen kan kombineras. Stödnivån får dock aldrig överstiga 80 procent av de stödberättigade kostnaderna.

* EUT L 187, 26.6.2014, s. 1