Här har vi samlat frågor och svar på vanligt förekommande frågor angående att söka stöd och rapportera.

 • Allmänt

   • Jag är en utländsk medborgare utan svenskt personnummer som vill ansöka, hur gör jag då?

    Saknar du svenskt personnummer så kan du kontakta ekan...@energimyndigheten.se för att få hjälp.

   • När får jag besked om stöd efter det att ansökan lämnats in?

    I utlysningstexten framgår vanligtvis när vi planerar att ta beslut. Beredningstiden varierar beroende på behov av kompletteringar samt projektets komplexitet. För att minska handläggningstiden är det viktigt att du säkerställer att ansökan är komplett när den skickas in.

    Normal handläggningstid är 3-6 månader.

   • Jag vill avsluta mitt projekt i förtid, vad gäller?

    Kontakta ansvarig handläggare.

   • Vad innebär intyg om behörig firmatecknare?

    För att verifiera en behörig firmatecknare behövs ett dokument som bekräftar en persons behörighet att teckna firman. Till exempel ett utdrag ur bolagsregistret.

    För lärosäten krävs en kopia på delegationsordning eller liknande som bekräftar behörigheten att skriva under för organisationens/institutionens räkning.

   • Vilka papper/intyg måste jag bifoga ansökan för att den ska vara giltig?

    Följ anvisningar för ansökan. Om specifika krav finns framgår det av aktuell utlysning.

   • Ska kostnader räknas inklusive eller exklusive moms?

    Kostnader ska anges exklusive moms.

   • Kan jag upparbeta pengar efter det att projektet är färdigt?

    Kostnader får endast tillgodoräknas under projekttiden, som definieras i ditt beslutsdokument från Energimyndigheten.

   • När får jag börja upparbeta pengar i projektet?

    Kostnader får endast tillgodoräknas under projekttiden, som definieras i ditt beslutsdokument från Energimyndigheten.

   • För vad kan jag söka planeringsbidrag?

    Just nu finns inga planeringsbidrag att söka hos Energimyndigheten. Vi har tidigare gett stöd till själva arbetet med projektansökan till ett EU-program med energirelevans, i form av ett planeringsbidrag. Om en sådan utlysning skulle öppna igen kommer vi att publicera den på vår utlysningssida.

 • Ansökningar via E-kanalen

   • Hur kommer jag in i Energimyndighetens E-kanalen?

    För att komma in i E-kanalen behöver du inloggningsuppgifter. Gå in i den här länken till E-kanalen och klicka på "Ansök om behörighet".

   • Jag ska fylla i information i E-kanalen men är inte projektledare, hur gör jag då?

    Eftersom inloggningsuppgifterna i E-kanalen är personliga har endast projektledaren åtkomst till projektet. Kontakta därför ansvarig projektledare för det aktuella projektet.

   • Jag lyckas inte få in ansökan i E-kanalen. Vad gör jag?

    Läs i första hand manual för E-kanalen. Om problemen är av teknisk karaktär kontakta Energimyndighetens IT-support 016-544 22 11.

    Om frågorna avser hur ansökan ska fyllas i, kontakta utlysningens eller teknikområdets ansvariga handläggare. Fungerar det fortfarande inte, kontakta ekan...@energimyndigheten.se.

    Tänk på att du bara kan få support för E-kanalen under kontorstid.

   • Jag har bytt institution/företag, hur ändrar jag stödmottagare hos Energimyndigheten?

    Formulera en begäran om att byta stödmottagare som e-postas in till ansvarig handläggare.

    1. 1. Kom ihåg att märka begäran med projekttitel och diarienummer/projektnummer.
    2. 2. Motivera varför förändringen behöver göras.
    3. 3. Begäran ska vara underskriven av firmatecknare för båda organisationerna (både nya och gamla). Glöm inte att inkludera organisationsnummer.
    4. 4. Skicka den inskannade begäran på e-post till ansvarig handläggare.

    Efter det att beslutet är fattat skickas beslut, ny villkorsbilaga samt meddelande om godkännande av byte av stödmottagare till den nya organisationen.

    En kopia på beslutet skickas även till den gamla stödmottagaren.

   • Vi vill byta projektledare, hur gör vi?

    Be den nya projektledaren skapa ett konto i E-kanalen om den inte redan har ett. Formulera sedan en begäran om att byta projektledare. Kom ihåg att märka begäran med projekttitel och projektnummer/diarienummer. Motivera varför förändringen behöver göras. Begäran ska innefatta nedanstående uppgifter om den nya projektledaren:

    • Namn
    • E-postadress
    • Företag och avdelning
    • Postadress
    • Telefonnummer
    • Personnummer

    Nuvarande projektledare alt firmatecknare skickar in begäran på e-post till ansvarig handläggare.

   • Hur förlänger jag mitt projekt?

    Skicka en förfrågan om förlängning till ansvarig handläggare med motiv och önskat reviderat slutdatum för projektet. Beskriv hur projektets måluppfyllelse påverkas av en utebliven förlängning. Därefter bereder Energimyndigheten ärendet och beslutar om eventuell förlängning.

    Kom ihåg att märka förfrågan med projekttitel och projektnummer/diarienummer.

   • Vad händer med mina pågående projekt i E-kanalen när E-kanalen byts ut till Mina sidor?

    Dina pågående projekt i E-kanalen kommer att fortsätta hanteras där under 2021. Du når dem som vanligt genom E-kanalen.

    Vid årsskiftet kommer de att flyttas över så att de fortsättningsvis hanteras i Mina sidor. Vi kommer att återkomma med information om hur det går till och hur Mina sidor fungerar.

   • När kommer E-kanalen att sluta användas?

    E-kanalen kommer att användas under 2021 för redan pågående projekt och vissa nya utlysningar under 2021.

    Vid årsskiftet 2021/2022 kommer projekt att flyttas över så att de fortsättningsvis hanteras i Mina sidor. Vi kommer att återkomma med information om hur det går till och hur Mina sidor fungerar.

 • Ansökningar via Mina sidor

   • Where do I find the English version of Mina sidor and the application form?

    There is no English version at the moment. You can still write your application in English if you prefer that.

   • Hur vet jag om mitt projekt hanteras i Mina sidor eller i E-kanalen?

    De projekt som tidigare hanterats i E-kanalen fortsätter att hanteras där under 2021.

    Vissa nya utlysningar kommer att hanteras via Mina sidor - det kommuniceras då tydligt i utlysningstexten.

    De nya utlysningarna som hanteras i Mina sidor kommer att finnas som valbara utlysningar i Mina sidor och de som hanteras i E-kanalen kommer finnas som valbara utlysningar i E-kanalen.

    Du kommer inte att kunna välja en utlysning i fel system.

   • Vad är nytt i ansökan på Mina sidor jämfört med E-kanalen?

    Om du har sökt stöd hos oss förut är mycket sig likt, men några saker är nya:

    • - Du ska bifoga fullmakter från behörig företrädare för de organisationer som söker stöd i ditt projekt, om den behöriga företrädaren är någon annan än du själv.
    • - Du ska uppge på vilken geografisk plats varje projektpart i huvudsak genomför projektet.
    • - Om utlysningen har specificerat utfallsmål ska du kryssa för vilka utfallsmål som ert projekt förväntas bidra till.
    • - Du ska beskriva om köns-eller genusperspektiv är tillämpligt för projektet, samt redovisa jämställdhet i projektgruppen. Läs mer om Energimyndighetens jämställdhetsmål.
    • - Du kan beskriva genomförandet genom att ange leveranser och milstolpar i projektet.
    • - Du ska uppge stödberättigande kostnader och finansiering för varje projektpart.
    • - Du fyller i varje projektparts stödberättigande kostnader och finansiering, sedan räknar formuläret ut det sökta stödet.
   • Hur får jag tillgång till Mina sidor?

    För att få tillgång till Mina sidor loggar du först in med ditt Bank-id på https://minasidor.energimyndigheten.se/

    Efter det kan du ansöka om behörighet till e-tjänsten "Finansiering av forskning och innovation".

   • Kan jag logga in i Mina sidor med mina inloggningsuppgifter från E-kanalen?

    Du loggar in i Mina sidor med ditt Bank-id. Inloggningen i Mina sidor är alltså personlig och kan inte delas av flera personer.

    Du kan inte logga in på Mina sidor med dina inloggningsuppgifter från E-kanalen.

   • Hur loggar jag in om jag inte har Bank-id??

    Om du behöver inloggning men inte har Bank-id kan du kontakta vår support så hjälper de dig via e-post eller 016-544 20 00.

   • Vart vänder jag mig om jag får problem i Mina sidor?

    Om du har tekniska frågor kan du kontakta oss via e-post eller
    016-544 20 00.

    Om du har frågor angående utlysningen kan du kontakta ansvarig handläggare.

   • Vad är en koordinator?

    Vid projekt med flera organisationer som projektparter avses med koordinator den projektpart som samordnar projektet, tar emot stödet från Energimyndigheten och som vidarebefordrar stöd till övriga stödmottagare som deltar i projektet i enlighet med Energimyndighetens beslut.

    Välj att företräda projektets koordinator när du ansöker om behörighet till e-tjänsten "Finansiering av forskning och innovation".

   • Varför behövs fullmakt?

    Endast den som är behörig företrädare för en organisation kan ansöka om stöd till organisationen. Om du är ombud för en organisation som du inte är behörig företrädare för, behöver du en fullmakt från behörig företrädare för den organisation som du ska företräda.

   • Hur signerar jag fullmakten?

    Skriv ut fullmakten på papper och signera med penna. Bifoga sedan en skannad kopia av fullmakten till ansökan på fliken "Projektpart". Det går också bra att använda digital signering i till exempel Adobe.

   • Varför behöver man redovisa alla parters olika kostnader?

    Hur mycket stöd en projektpart kan få av Energimyndigheten kan variera.

    Den högsta möjliga stödnivån kan vara olika för olika projektparter, beroende bland annat av om projektparten ifråga bedriver ekonomisk verksamhet eller inte, om projektparten är ett litet, medelstort eller stort företag och vilka projektaktiviteter projektparten avser att genomföra.

    Varje projektpart bedöms för sig, och varje projektpart kan endast få stöd för sina egna bokförda kostnader. Därför behöver varje projektparts kostnader och finansiering framgå av ansökan separat.