Här har vi samlat frågor och svar på vanligt förekommande frågor angående att söka stöd och rapportera i E-kanalen.

 • Allmänt

   • Jag är en utländsk medborgare utan svenskt personnummer som vill ansöka, hur gör jag då?

    Saknar du svenskt personnummer så kan du kontakta ekan...@energimyndigheten.se för att få hjälp.

   • När får jag besked om stöd efter det att ansökan lämnats in?

    I utlysningstexten framgår vanligtvis när vi planerar att ta beslut. Beredningstiden varierar beroende på behov av kompletteringar samt projektets komplexitet. För att minska handläggningstiden är det viktigt att du säkerställer att ansökan är komplett när den skickas in.

    Normal handläggningstid är 3-6 månader.

   • Jag vill avsluta mitt projekt i förtid, vad gäller?

    Kontakta ansvarig handläggare.

   • Vad innebär intyg om behörig firmatecknare?

    För att verifiera en behörig firmatecknare behövs ett dokument som bekräftar en persons behörighet att teckna firman. Till exempel ett utdrag ur bolagsregistret.

    För lärosäten krävs en kopia på delegationsordning eller liknande som bekräftar behörigheten att skriva under för organisationens/institutionens räkning.

   • Vilka papper/intyg måste jag bifoga ansökan för att den ska vara giltig?

    Följ anvisningar för ansökan. Om specifika krav finns framgår det av aktuell utlysning.

   • Ska kostnader räknas inklusive eller exklusive moms?

    Kostnader ska anges exklusive moms.

   • Kan jag upparbeta pengar efter det att projektet är färdigt?

    Kostnader får endast tillgodoräknas under projekttiden, som definieras i ditt beslutsdokument från Energimyndigheten.

   • När får jag börja upparbeta pengar i projektet?

    Kostnader får endast tillgodoräknas under projekttiden, som definieras i ditt beslutsdokument från Energimyndigheten.

   • För vad kan jag söka planeringsbidrag?

    Just nu finns inga planeringsbidrag att söka hos Energimyndigheten. Vi har tidigare gett stöd till själva arbetet med projektansökan till ett EU-program med energirelevans, i form av ett planeringsbidrag. Om en sådan utlysning skulle öppna igen kommer vi att publicera den på vår webbsida.

 • Ansökningar via E-kanalen

   • Hur kommer jag in i Energimyndighetens E-kanalen?

    För att komma in i E-kanalen behöver du inloggningsuppgifter. Gå in i den här länken till E-kanalen och klicka på "Ansök om behörighet".

   • Jag ska fylla i information i E-kanalen men är inte projektledare, hur gör jag då?

    Eftersom inloggningsuppgifterna i E-kanalen är personliga har endast projektledaren åtkomst till projektet. Kontakta därför ansvarig projektledare för det aktuella projektet.

   • Jag lyckas inte få in ansökan i E-kanalen. Vad gör jag?

    I första hand läs Lathunden för e-kanalen. Om problemen är av teknisk karaktär kontakta Energimyndighetens IT-support 016-544 22 11. Om frågorna avser hur ansökan ska fyllas i, kontakta utlysningens eller teknikområdets ansvariga handläggare. Fungerar det fortfarande inte, kontakta ekan...@energimyndigheten.se.

    Tänk på att du bara kan få support för E-kanalen under kontorstid.

   • Jag har bytt institution/företag, hur ändrar jag stödmottagare hos Energimyndigheten?

    Formulera en begäran om att byta stödmottagare som e-postas in till ansvarig handläggare.

    1. 1. Kom ihåg att märka begäran med projekttitel och diarienummer/projektnummer.
    2. 2. Motivera varför förändringen behöver göras.
    3. 3. Begäran ska vara underskriven av firmatecknare för båda organisationerna (både nya och gamla). Glöm inte att inkludera organisationsnummer.
    4. 4. Skicka den inskannade begäran på e-post till ansvarig handläggare.

    Efter det att beslutet är fattat skickas beslut, ny villkorsbilaga samt meddelande om godkännande av byte av stödmottagare till den nya organisationen.

    En kopia på beslutet skickas även till den gamla stödmottagaren.

   • Vi vill byta projektledare, hur gör vi?

    Be den nya projektledaren skapa ett konto i E-kanalen om den inte redan har ett. Formulera sedan en begäran om att byta projektledare. Kom ihåg att märka begäran med projekttitel och projektnummer/diarienummer. Motivera varför förändringen behöver göras. Begäran ska innefatta nedanstående uppgifter om den nya projektledaren:

    • Namn
    • E-postadress
    • Företag och avdelning
    • Postadress
    • Telefonnummer
    • Personnummer

    Nuvarande projektledare alt firmatecknare skickar in begäran på e-post till ansvarig handläggare.

   • Hur förlänger jag mitt projekt?

    Skicka en förfrågan om förlängning till ansvarig handläggare med motiv och önskat reviderat slutdatum för projektet. Beskriv hur projektets måluppfyllelse påverkas av en utebliven förlängning. Därefter bereder Energimyndigheten ärendet och beslutar om eventuell förlängning.

    Kom ihåg att märka förfrågan med projekttitel och projektnummer/diarienummer.