Dessa anvisningar gäller endast ansökningar till följande utlysningar, där ansökan skickas in via mina sidor:

Hjälpstuga för Mina sidor

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret. Hjälpstugan är öppen följande tider och finns på Microsoft Teams. Klicka in på någon av tiderna nedan för att komma in i hjälpstugan. Nya tider kommer att finnas i juni.

14 april kl. 10.00–12.00 

21 april kl. 10.00–12.00 

26 april kl. 10.00–12.00 

27 april kl. 13.00–15.00 

29 april kl. 13.00–15.00

För att skiva en ansökan använder du dig av Mina sidor. Läs om hur du loggar in på Mina sidor.

Deltagare i projektet

Ett projekt kan ha flera organisationer som söker stöd. Projektledaren agerar ombud för dem och skickar in en gemensam ansökan för alla projektparter.

  • Projektledaren företräder de organisationer som ingår i projektet (projektparterna) och ansvarar för kommunikationen med Energimyndigheten i ärendet.
  • Koordinator är den projektpart som tar emot stödet från Energimyndigheten. Vid projekt med flera projektparter samordnar koordinatorn projektet och vidarebefordrar stöd till övriga stödmottagare som deltar i projektet i enlighet med Energimyndighetens beslut.

Behöver du fullmakt för att ansöka?

Endast den som är behörig företrädare för en organisation får ansöka om stöd till organisationen. Behörig företrädare kan vara firmatecknare eller prefekt eller någon som dessa gett fullmakt att ansöka i deras ställe. Om projektledaren är en annan än den behöriga företrädaren, måste den behöriga företrädaren ge projektledaren fullmakt. Detta gäller för alla projektparter, inklusive koordinatorn, som söker stöd.

Vi tillhandahåller en mall för fullmakt. Det är även tillåtet att ni använder en egen mall, om fullmakten omfattar rätten att ansöka om stöd i detta ärende. Signera fullmakten med penna. Bifoga sedan en skannad kopia av fullmakten. Det går också bra att använda digital signering i till exempel Adobe. Bifoga fullmakterna på fliken "Projektpart" i ansökansformuläret. Bifoga också dokument som styrker eventuell delegering av den behöriga företrädaren.

Firmatecknare i företag

När vi kontrollerar att det är firmatecknare som signerat fullmakten tar vi en kreditupplysning på företaget. Tänk på att om det är två eller flera i förening som tecknar firman, måste samtliga dessa signera fullmakten, eller om en av dem är projektledaren måste de övriga ge projektledaren fullmakt.

Företrädare för universitet och högskolor

Universitet och högskolor måste bifoga dokument som styrker att den som undertecknat är behörig att underteckna denna typ av dokument, till exempel ett utdrag ur en delegationsordning. 

Hur ska ansökan skrivas?

Du ska skriva på svenska eller engelska. Din text ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet kan förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

I Steg för steg-guiden beskrivs vad som är viktigt att få med i ansökan för att Energimyndighetens ska kunna bedöma den.

Ibland kan du behöva skicka in specifika bilagor med din ansökan. För mer information, se vad som gäller den utlysning du söker stöd inom.

Du har möjlighet att lämna in flera bilagor om du tycker att det är lämpligt. Det kan till exempel vara en beskrivning av din verksamhet eller forskargrupp, befintliga avtal mellan medverkande i projektet etc. Bakgrundsmaterial (exempelvis webbplatser) kan du med fördel hänvisa och länka till i slutet av din ansökan.

Du kan spara din ansökan när som helst och återkomma till den vid ett senare tillfälle för att göra klart och skicka in den.