Innehåll på sidan:

Projekttitel

Projektsammanfattning

Motivering

Bakgrund

Mål

Genomförande

Kostnader

Redovisning och spridning av resultat

Nyttiggörande/användning

Stimulanseffekt

Projekttitel (max 10 ord)

Projekttiteln ska omfatta max 10 ord och skrivas både på svenska och på engelska. Projekttiteln ska vara en kort projektbeskrivning.

Tillbaka till toppen av sidan

Projektsammanfattning (max 1000 tecken)

I projektsammanfattningen ska du skriva:

 • vilka utmaningar som projektet ska behandla och bidra till att lösa,
 • hur detta ska göras,
 • och vad som blir effekterna när projektet är klart.

Projektsammanfattningen får vara max 1000 tecken. Den ska skrivas på svenska och engelska. Sammanfattningen ska du skriva på ett populärvetenskapligt sätt. Även någon som inte är insatt i ämnet ska förstå vad projektet handlar om.

Tillbaka till toppen av sidan

Motivering (max 1 A4-sida)

Du ska motivera hur och på vilka sätt projektet kopplar till och har betydelse för energisystemens funktion och utveckling. Nedan följer frågor som vägledning för att motivera projektet:

 • Beskriv hur projektet bidrar till ett helt förnybart energisystem
 • Beskriv hur projektet bidrar till ett flexibelt och robust energisystem
 • Beskriv hur projektet bidrar till ett resurseffektivt samhälle
 • Beskriv hur projektet bidrar till ökat samspel i energisystemen

Motivera gärna projektet utifrån:

 • dess relation till relevant forskning på området samt tidigare projekt och studier
 • På vilka sätt som projektet bidrar till att föra forskningsfronten framåt. Du kan också förklara vad i projektet som är nytt jämfört med tidigare forskning och utveckling.
 • På vilka sätt som projektet kan bidra till ny kunskap och innovation på området.

Nedan följer frågor för vägledning av motivering av projektets bidrag:

 • Vad kan resultaten förväntas användas till?
 • Kan resultaten spridas och hur ska det göras?
 • Vem och vilka kan använda dem?

Motivera även:

 • Vilken betydelse projektet har utifrån ett bransch- eller samhällsperspektiv samt projektets samhälls- och marknadsförutsättningar.
 • Nämn gärna hur projektet är förankrat i respektive deltagande organisation och vad som gör att projektgruppen har förmåga att genomföra projektet
 • Hur projektgruppens nationella och internationella nätverk kan bidra till just detta projekts genomförande.
 • Beskriv också vilka externa kontakter som projektet har och hur de ska användas för möjlighet till förankring och spridning av projektet och dess resultat till utpekade målgrupper

Tillbaka till toppen av sidan

Bakgrund (max 1½ A4-sida)

Beskriv och redogör för (max 1000 ord):

 • behov, utmaningar och möjligheter inom detta område och hur det relaterar till möjligheter att nå internationella och nationella energimål samt ett hållbart energisystem (t.ex. energimässiga, miljömässiga, sociala, juridiska, politiska, ekonomiska, tekniska).
 • aktuellt kunskapsläge genom att beskriva vad som tidigare har forskats på och gjorts inom området nationellt och internationellt
 • vilka kunskaps- och vidareutvecklingsbehov som finns och varför
 • vad bakgrunden är till att detta projekt kommit till. (Projektets tidigare skeenden och resultat hittills. Om projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt, dvs. en ny etapp, beskriv föregående etapps genomförande och resultat).

Tillbaka till toppen av sidan

Mål (max ½ A4-sida)

Fokusera på resultatet av projektet (vad projektet ska leverera) och undvik så långt möjligt att beskriva mål med verb och i form av hur målet ska nås (det beskrivs i genomförande).

Nedan följer en vägledning för att sätta mål för projektet. Ange:

 • Syfte/Effektmål – Ange det övergripande syftet med projektet och ange gärna vad i projektet som kan leda till olika former av förbättringar för energisystemet på längre sikt efter projektets slut, och hur projektet kan bidra till detta.
 • Projektmål – Vad som ska uppnås i projektet under projekttiden. Ange specifika, realistiska, tidsatta och vid behov mätbara mål som projektet ska uppnå vid projektslut
 • Delmål – Projektets mål bör brytas ner i delmål för att det ska framgå vad som ska uppnås på väg mot projektets mål

Exempel på olika typer av projektmål:

 • En ny eller förbättrad produkt /tjänst med X % bättre prestanda jämfört med tidigare, alternativt med jämförbara exempel
 • Ökad kunskap och förståelse om processer, handlingar/beteende och funktioner
 • En genomförbarhetsstudie som besvarar X
 • Akademiska mål: Antal doktorander, vetenskapliga artiklar, konferensbidrag
 • Samverkan och samarbete, resultatspridning och kommunikation
 • Patent och/eller bedömning av potential för spridning och användning

Tillbaka till toppen av sidan

Genomförande (max 1 A4-sida)

Beskriv hur projektet ska genomföras och motivera angreppssätt, metoder samt upplägg. Där så är lämpligt, dela upp i arbetspaket, med uppskattad kostnad per arbetspaket.

Redogör för vad som ska göras (arbetsplan), när det ska göras (tidsplan) och vem som ska göra vad (organisation). Motivera gärna varför projektet har just denna organisation och inblandade aktörer, och varför just de behöver medverka för att genomföra projektet. Vid större projekt kan projektets genomförande dessutom beskrivas i bilaga.

Tillbaka till toppen av sidan

Kostnader

Projektets budget ska vara rimlig i förhållande till projektets mål och de tilltänkta insatserna som ska genomföras inom projektet.

Kostnaden för projektet ska specificeras och redovisas dels per kalenderår, dels per kostnadsslag för samtliga kostnader. Kostnaden ska förutom egna insatser även omfatta all medverkan från externa samarbetspartners som företag, institutioner, institut, universitet/högskolor och inhyrda konsulter. Om tjänster/kompetens ska köpas in, beskriv tydligt vilka tjänster det handlar om och vad de tillför projektet. Energimyndigheten finansierar endast kostnader som är hänförliga till projekttiden. Retroaktiva kostnader ersätts inte.

Beloppen ska anges i hela kronor enligt: 1500000 (enmiljonfemhundratusen kronor), det är viktigt att inte använda några mellanslag när du lägger in beloppen. Kostnaderna ska anges exklusive moms utom i de fall bidragsmottagaren inte har avdragsrätt för ingående skatt för förvärv enligt RSV anvisningar för bidrag.

Det som inte ska finansieras med kontanta medel benämns naturainsatser. Beräkningsgrunden för värdering av naturainsatser i form av lön ska göras enligt Energimyndighetens anvisningar, se Riktlinjer för naturabidrag. Naturainsatserna ska, vid förekommande fall, delas upp på respektive kostnadspost.

Kostnader för utrustning och material

Om kostnader för utrustning och material finns ska det anges vad det är för typ av utrustning/material i textrutan under kostnadstabellen. Eventuella övriga kostnader ska specificeras i rutan under kostnadsplanen.

Kostnader för instrument och utrustning

Kostnader för instrument och utrustning är stödberättigade i den utsträckning och under den tid som de används för projektet. Om instrumenten och utrustningen inte används under projektets hela livscykel anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande. Avskrivning ska ske i enlighet med god redovisningssed. Det värde som inköpt vara har efter projektets slut, det vill säga restvärdet, ska anges i tabellen.

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader avser kostnader för overhead (OH)/förvaltningskostnader vid universitet, högskolor, institut med icke-ekonomisk verksamhet samt offentliga organisationer såsom länsstyrelser och kommuner. Universitet och högskola får göra påslag enligt högskolans egen modell eller enligt SUHF:s (Sveriges universitet och högskolors förbund) modell. Institut med icke-ekonomisk verksamhet samt offentliga organisationer såsom länsstyrelser och kommuner får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader (lön + lönebikostnader). För övriga organisationer och företag är indirekta kostnader inte stödberättigade och ska därför inte redovisas.

Om föreslagna kostnadsposter i E-kanalen inte stämmer överens med era kostnader för projektet, skriv in beloppet på "Övriga kostnader" och gör en specifikation i textrutan under kostnadstabellen eller i separat bilaga som du skickar med under fliken "Bilagor".

Kostnader för genomförande av projektet ska uppfylla följande villkor för att betraktas som möjliga att få bidrag för:

 • Kommer att uppstå under projektets löptid.
 • Endast syftar till att uppnå projektets mål och delresultat.
 • Kostnaderna ska redovisas i stödmottagarens bokföring och, när det gäller bidrag från tredje part, i den tredje partens bokföring.

Om projektet har flera deltagande parter, fyll även i tabellen Kostnadsfördelning och bifoga tabellen som en bilaga när du skickar in din ansökan via E-kanalen.

Tillbaka till toppen av sidan

Redovisning och spridning av resultat

Ange vilka som är projektets målgrupper och motivera på vilka sätt de behöver projektets resultat. Utforma en plan för hur projektets genomförande och/eller resultat ska kunna komma till nytta och användning. Det kan handla om hur projektet ska bidra till kunskapsuppbyggnad och fylla befintliga kunskapsluckor, skapa publikationer, nya arbetssätt, varor, tjänster eller andra former av processer, hur projektets resultat ska kunna kommersialiseras och vad som behövs för det osv. Exempel på aktiviteter är samverkan med relevanta aktörer, referensgrupper, akademiska artiklar, böcker, konferenser, föreläsningar och seminarier, debattinlägg, sociala medier, branschtidningar och populärvetenskapliga artiklar, hemsidor, mässor, filmer, utbildningar etc. Ange gärna vilka målgrupper som ska nås genom respektive spridnings- och kommunikationsaktivitet. Om möjligt, ange förväntad användning av resultaten hos respektive målgrupp.

Ange projektspecifik plan för hur projektresultaten ska redovisas och spridas. En slutrapport ska dessutom lämnas in till Energimyndigheten som kommer att publiceras i den externa projektdatabasen på myndighetens hemsida.

Tillbaka till toppen av sidan

Nyttiggörande/användning

Redovisa hur resultatet från projektet kommer att användas. Till exempel planer för hur projektresultat kan och ska användas till samhällelig eller kommersiell innovation och användning, eller hur projektresultaten bidrar till sökandes forsknings- och utvecklingsstrategi och/eller affärsutvecklingsstrategi.

Tillbaka till toppen av sidan

Stimulanseffekt

Stimulanseffekt är den effekt stödet kommer att ge i form av till exempel ökad omfattning av projektet, ökat antal förväntade resultat, ökad intensitet eller ökning av utgifter för forskning, utveckling och innovation. Stimulanseffekt ska alltid anges när sökanden är ett företag som inte faller in under definitionen av små och medelstora företag i enlighet med 3§ förordningen (2008:761 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet) samt i de fall då sökt belopp överstiger 7,5 MEUR,

Tillbaka till toppen av sidan