Allmänna handlingar och sekretess

Energimyndigheten får inte lämna ut uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. I övrigt lyder myndigheten lyder under offentlighetsprincipen, vilket betyder att inlämnade handlingar blir tillgängliga för alla.

Allmänna handlingar och sekretess

Handlingar som ges in till Energimyndigheten, som projektansökningar och PM, blir allmänna handlingar som kan begäras ut av allmänheten eller massmedia. Även skrivelser och beslut som skickas från Energimyndigheten är allmänna handlingar. Energimyndigheten får dock inte lämna ut uppgifter som är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Energimyndigheten prövar i varje enskilt fall utlämnande i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Allmänna handlingar lämnas ut även om de innehåller hemliga uppgifter, men dessa uppgifter svärtas och kan inte läsas av mottagaren.

Vad kan omfattas av sekretess?

För Energimyndighetens verksamhet med villkors- och tillväxtlån gäller i första hand sekretess enligt 30 kap. 23§ offentlighets- och sekretesslagen. Energimyndigheten får enligt denna bestämmelse inte lämna ut uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det krävs då bland annat att uppgifterna inte är alltför generella eller redan är allmänt kända.

Med "affärs- och driftsförhållanden" avses affärsuppgörelser och andra uppgifter som hålls hemliga för att skydda företaget gentemot konkurrenter. Affärshemligheter som exempelvis verksamhetsriktlinjer, marknadsundersökningar, marknadsplaneringar och planer rörande reklamkampanjer ryms inom begreppet. Till de uppgifter som vanligtvis kan vara hemliga hör även kalkyler som ligger till grund för fortsatt verksamhet, analysmetoder, utredningar, budget och anställdas individuella löner.

Energimyndigheten gör bedömningen

Vid mera komplicerade bedömningar tillfrågas det företag som lämnat in en handling när denna begärs ut. Företaget får då ange vilka uppgifter som kan riskera att medföra skada för företaget om uppgifterna lämnas ut. Det är dock Energimyndigheten som gör bedömningen om det finns laglig grund för att inte lämna ut specifika uppgifter och detta avgörs i varje enskilt fall då en handling begärs ut.