Nätverk och innovationsstöd

Energimyndigheten har avtal med sex innovationsmiljöer såsom exempelvis inkubatorer, science parks eller tillväxtacceleratorer. Till dessa kan små och medelstora företag som behöver stöd med insatser kopplade till kommersialisering vända sig. 

De upphandlade innovationsmiljöerna har i uppdrag av Energimyndigheten att genomföra olika typer av insatser som syftar till att påskynda tillväxt hos små och medelstora företag. Nedan visas de aktuella innovationsmiljöerna samt kontaktuppgifter till projektledare för respektive uppdrag. Vill du veta mer om tillgängliga aktiviteter, ta gärna kontakt med dessa.

Syfte med uppdraget

 • Öka fokus lokalt och regionalt på energiområdet: stärka intressenter (exempelvis investerare, små och medelstora företag etc.) för att öka kommersialiseringstakten av innovationer som bidrar till de energi- och klimatpolitiska målen.
 • Öka förutsättningarna för att nå ut lokalt och regionalt med Energimyndighetens nationella finansiering samt internationella främjandeinsatser till små och medelstora företag.
 • Öka samverkan i det befintliga innovationssystemet på lokal, regional samt nationell nivå genom värdeskapande samarbeten.
+

Upphandlade innovationsmiljöer och kontaktuppgifter

Stockholms län

 • STING (sammanhållande)
 • KTH Innovation
 • KTH Holding
 • Things Incubator
 • Ignite Sweden

Projektledare: Katarina Fegeant

Uppsala län

 • Uppsala Innovation (sammanhållande)
 • Connect Uppsala
 • STUNS
 • Ignite Sweden

Projektledare: Emma Hansson

Västra Götalands län

 • Johanneberg Science Park (sammanhållande)
 • Chalmers Ventures
 • GU Ventures
 • Innovatum
 • Business Sweden

Projektledare: Björn Westling

Blekinge och Örebro län

 • NetPort Science Park (sammanhållande)
 • Blekinge Business Incubator
 • Blue Science Park
 • Ignite Sweden
 • Örebro Universitet

Projektledare: Anders Qvarnström

Östergötlands län

 • Linköping Science Park
 • LEAD
 • Cleantech Östergötland

Projektledare: Elise Karlborg 

Västerbottens och Norrbottens län

 • Science City Skellefteå
 • Arctic Business Incubator
 • Piteå Science Park
 • Luleå Science Park

Projektledare: Linda Fransson

+

Exempel på områden och insatser för genomförande av uppdraget

1. Utbildningar, workshops och kunskapshöjande seminarier

Kompetenshöjande aktiviteter inom vissa områden är särskilt viktiga för företag med energiinnovationer i tillväxtfas. Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till att snabbare nå nationell samt internationell marknad med sin innovation, leda till ökad jämställdhet samt hjälpa Sverige att bli ännu bättre på att kommersialisera samt skala upp idéer från forskning.

Exempel på aktiviteter:
Forskningskommersialisering, patent, Svensk och internationell marknad, uppskalning, diversifierade team (genus och jämställdhetsfrågor i innovativa företag och grupper) och beräkning av koldioxid-ekvivalenter.

2. Insatser som främjar investeringar i energiinnovationer

Sverige ligger långt fram i utvecklingen av grön teknik och de företag som har lösningar med stor påverkan på FN:s hållbarhetsmål kommer på sikt att ha en starkare värdeutveckling. Energimyndigheten vill främja dessa företag och påskynda denna utveckling genom att driva på privata investeringar i hållbara lösningar.

Exempel på aktiviteter:
Insatser för att öka attraktiviteten för energiområdet, information till investerare om hävstångsfinansiering och riskavlyft, kvinnliga investerarnätverk, utbildningar som syftar till en ökad förståelse hos investerare för energiområdet.

3. Matchmaking

För tidiga innovationer är det av stor vikt att få komma i kontakt med potentiella kunder och kommersiella partners tidigt, både för att validera om företaget är på rätt väg men också för att ta första stegen och inleda kommersiella samarbeten.

Inom ramen för matchmaking finns aktörer som arbetar ingående med området, vars syfte är att skapa mötesplatser och möjligheter för etablerade företag och start-ups att träffas för att driva gemensamma projekt och därigenom skapa ett mer hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt klimat för både svenska stora företag, offentlig sektor och energiinnovativa start-ups.

Exempel på aktiviteter:
Matchmaking entreprenörer och forskare, investerare och start-ups, storbolag och start-ups, start-ups och kunder/slutanvändare, utbildning, utveckling eller framtagande av metodik och processer för lyckad matchmaking.

4. Förberedande insatser inför internationalisering

Mot bakgrunden av de globala hållbarhetsmålen, brådskan med att adressera klimatförändringar och ett stort och ökat intresse för svenska lösningar internationellt, finns det många skäl att ytterligare förstärka internationaliseringen av svenska energiinnovationer. Särskilt på tillväxtmarknader med höga och växande utsläpp.

Sverige är i ett globalt perspektiv en liten marknad och många svenska företag behöver redan från start ha ett internationellt perspektiv. Det är därför viktigt att företagen i Sverige som har intresse för internationalisering på ett givande sätt kan dra nytta av befintliga stöd och främjandeaktiviteter för internationalisering som bedrivs.

Exempel på aktiviteter:
Identifiera, analysera samt förbereda energiinnovationer som är redo för internationalisering. Genomföra förberedande insatser för innovationer med internationell potential som är i ett tidigt skede av internationalisering.

Marknadsanalyser, behovsinventeringar, tillvägagångssätt för industrialisering samt andra relevanta aktiviteter med koppling till internationalisering. Identifiera, kartlägga samt etablera kontakt med internationaliseringsfrämjande organisationer och nätverk som är relevanta för företag med energiinnovationer.

 

 

+

Uppdragets arbetssätt

Bilden visar arbetssättet i upphandlingen. Till vänster Energimyndighetens erbjudande till företag med energiinnovationer samt innovationsmiljöer. Till höger innovationsmiljöernas insatser utifrån utvalda ramar i uppdraget. Aktiviteter inom dessa områden pågår under uppdragets löptid (fram till 2024) hos innovationsmiljöerna.

Ada bild.png