Flytande vertikalaxlade vindkraftverk som möjliggör en större utbyggnad av vindkraft till havs

Företaget SeaTwirl AB ska demonstrera ett flytande vertikalaxlat vindkraftverk på 1 megawatt. SeaTwirls design adresserar flera kritiska problem för flytande vindkraft, såsom materialåtgång och kostnad både vid tillverkning och drift.

vertikalaxlade vinkraftverk till havs
Foto: SeaTwirl AB

Projektet syftar till att demonstrera SeaTwirls flytande vertikalaxlat vindkraftsverk S2X. Utgångspunkten för projektet är en befintlig prototyp med en effekt om 30 kilowatt (kW) som tagits fram inom ramarna för ett tidigare projekt finansierat av EU.

Vindkraftverket S2X innebär en uppskalning om 1:40 från tidigare prototyp och kommer att installeras vid norska testanläggningen Marin Energi Testsenter AS (MET) i Boknafjorden.

Testerna av vindkraftverket kommer att pågå i två års tid med målsättningen att verifiera tekniska och ekonomiska prestanda samt ta fram dokumentation för certifiering. Testerna utgör ett viktigt steg inför en fortsatt uppskalning till effekter över 10 megawatt (MW).

Med ett allt ökande behov av förnybar el förväntas även djupare havsområden komma att användas för havsbaserad vindkraft. Detta, och flera andra utmaningar för flytande vindkraftverk, adresseras av SeaTwirls design med vertikalaxlad turbin, där en rotor roterar tillsammans med bojen och driver en elgenerator som är fast förankrad i havsbotten.

Bedömning

Energimyndigheten gör bedömningen att SeaTwirls flytande vindkraftverk har potential för att bidra i omställningen av energisystemet eftersom det möjliggör en utbyggnad av vindkraft till havs på platser med stort djup (> 50m) till en konkurrenskraftig kostnad och lägre materialåtgång än dagens havsbaserade vindkraft.

Om projektet

Namn: Cost-effective floating vertical axis wind turbine for deep water offshore for renewable energy generation
Projektbudget: 112 miljoner kronor varav 50 miljoner i stöd från Energimyndigheten
Projekttid: 30 november 2022 till 30 juni 2026
Utförare: SeaTwirl AB
Webbplats: www.seatwirl.com/sv
Kontaktperson: Erik Aronsson