Hållbar europeisk batterivärdekedja

Resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden är avgörande för att en batterivärdekedja ska vara hållbar. Kedjan behöver tillföras hållbara råmaterial tills tillräckligt med material finns att cirkulera.

Batterivärdekedjan behöver även vara resilient, det vill säga som system kunna hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Den ska:

 • Bidra till stärkt konkurrenskraft, ökad försörjningstrygghet och klimatmålen
 • Ligga i linje med flera och inte motverka andra samhällsmål

Bilden visar delarna primära råmaterial, förädling, aktiva material, tillverka battericeller, tillverka batteripaket och system, använda, återanvända och återvinna fördelade i en cirkell för att illustrera cirkularitet

Delarna i en hållbar batterivärdekedja ska vara resurs- och energieffektiva, systemeffektiva och bidra till cirkularitet. Illustration Energimyndigheten.

Förslag och åtaganden för en hållbar batterivärdekedja

Hastigheten i klimat- och energiomställningen, behovet av ökad hållbarhet och den positionering som nu sker inom den europeiska batterivärdekedjan kräver strategisk handlingskraft och proaktivitet​. Batterivärdekedjans komplexitet och snabba utveckling ställer även höga krav på samverkan och samordning. Mellan myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer för att överkomma hinder och utmaningar.

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning ger nu tolv förslag på hur utvecklingen inom de svenska delarna av en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier bäst kan stödjas.

Bilden innehåller i text med förslag och åtaganden. Samma text som i "Lista med de tolv förslagen".

Myndighetsåtaganden (ljusblått)​ och förslag till regeringen (mörkblått) är hämtade från uppdraget att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier. Illustration Energimyndigheten.

+

Lista med de tolv förslagen

Ökad samordning och samverkan

 • Nytt samverkansuppdrag
 • Nationell arena för nordisk och europeisk samverkan
 • Ökade insatser kring tillsynen av bildemonterare

Säkrad hållbar råmaterialförsörjning

 • Underlag till nationell strategisk plan för att trygga försörjningen av innovationskritiska råmaterial
 • Skapa och tillgängliggöra mer geologisk information
 • Mer internationell utbildning för att främja hållbar import
 • Förstärkt samverkan inom ramverk relevanta för hållbara innovationskritiska råmaterial

Stärkt forskning, innovation och affärsutveckling

 • Förstärkta medel för långsiktig programbunden forskning
 • Säkra medel för systemkapacitet och öppen forskningsinfrastruktur
 • Identifiera behov av öppen forskningsinfrastruktur

Säkrad kompetensförsörjning

 • Samordnande behovsanalyser inom kompetensförsörjning
 • Ta fram en utvecklingsplan för ett flexibelt utbildningssystem