Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)

Koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS) är en viktig teknik för att reducera utsläpp och för att nå Sveriges klimatmål om negativa utsläpp till 2045. Här hittar du information om våra pågående uppdrag och satsningar rörande CCS.

Nationellt centrum för CCS

Energimyndigheten ska vara ett nationellt centrum för CCS och främja en ändamålsenlig tillämpning av CCS i Sverige. Energimyndigheten ska också ta fram ett förslag till avtal som möjliggör export av koldioxid från svenska verksamheter för långsiktig geologisk lagring och som säkerställer att transport och lagring sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Uppdrag åt Energimyndigheten att vara nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid samt ta fram ett förslag till avtal (Regeringen.se)

Driftsstöd till bio-CCS

Energimyndigheten har haft i uppdrag att lämna förslag på utformning av ett system för driftstöd, i form av omvänd auktionering eller fast lagringspeng, för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS). Myndigheten skulle även se över möjligheten att inkludera negativa utsläpp med hjälp av biokol i systemet. Slutrapportering 15 november 2021. 

Rapporten Första, andra, tredje… - Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS (pdf)

Regleringsbrev 2021 Statens energimyndighet (Regeringen.se).

Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå de klimatpolitiska målen om negativa utsläpp. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar. En del av projekten som får stöd rör CCS.

Industriklivet (energimyndigheten.se)