Nationellt centrum för CCS

Energimyndigheten har i uppdrag att vara nationellt centrum för koldioxidavskiljning och lagring (CCS). Uppdraget innebär att planera och driva samordning och främjande av CCS i Sverige. Energimyndigheten ska göra det i dialog med industrier, branscher, andra myndigheter och Regeringskansliet. 

Uppdraget att vara nationellt centrum för CCS innebär att Energimyndigheten ska: 

  • följa den tekniska, ekonomiska och politiska utvecklingen på CCS-området både nationellt och internationellt.
  • identifiera, analysera och vid behov utreda och lämna förslag till åtgärder avseende tekniska, ekonomiska och juridiska hinder för att svenska aktörer ska kunna tillämpa CCS.
  • utreda frågor som rör bokföring och rapportering av koldioxidutsläpp gentemot bland annat FN:s klimatkonvention (UNFCCC), de nationella klimatmålen och EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) samt hur hela CCS-kedjan kan göras så klimat- och energieffektiv som möjligt. 

Mellanstatliga lagringsavtal 

Inom ramen för nationellt centrum har Energimyndigheten särskilt fått i uppdrag att möjliggöra export av avskild koldioxid från svenska verksamheter till lagringsplatser i andra länder, exempelvis i Norge.

Det främsta hindret för svenska aktörer att exportera koldioxid är att Londonprotokollets parter inte får exportera avskild koldioxid eller annat material till andra länder för dumpning eller förbränning till havs. Men det finns undantag från exportförbudet om parterna vidtar vissa åtgärder för att säkerställa att transport och lagring sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Energimyndigheten ska ta fram ett förslag till mellanstatligt lagringsavtal med Norge som uppfyller Londonprotokollets krav.

Energimyndigheten har också fått i uppdrag att ta fram liknande avtal med andra länder, till exempel Storbritannien och Nederländerna.  

Regeringsuppdrag att vara nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid samt ta fram ett förslag till avtal (regeringen.se)

Försäljning av negativa utsläpp som genereras med statligt stöd till bio-CCS

Energimyndigheten föreslår att den som får statligt stöd för bio-CCS ska ha möjlighet att sälja negativa utsläpp på en frivillig marknad. Precis som för allt statligt stöd avser Energimyndigheten att minska stödet med försäljningspriset om ytterligare privat finansiering erhålls efter att stödet har beviljats. Energimyndigheten föreslår också att regeringen i förordningen föreskriver att det vid försäljningen av de negativa utsläppen ska framgå att köparen genom köpet bidrar till att Sverige uppnår sina nationella klimatmål och beting inom EU:s åtaganden enligt Parisavtalet.

Promemoria Bio-CCS: bokföring och rapportering av negativa utsläpp samt disposition av dessa (pdf)

Konventionen om biologisk mångfald och moratoriet om klimatrelaterad geoengineering

Energimyndigheten har utrett huruvida bio-CCS-tekniken omfattas av konventionen om biologisk mångfald (CBD) och dess moratorium om klimatrelaterad geoengineering. Energimyndighetens bedömning är att bio-CCS omfattas av CBDs moratorium när den används i stor skala och bedöms kunna påverka den biologiska mångfalden. Energimyndigheten bedömer att svensk bio-CCS sannolikt har en neutral till liten påverkan på biologisk mångfald i dagsläget, men kommer ändå att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid införandet av stödsystem för bio-CCS. Bland annat kommer Energimyndigheten ställa krav på att den anläggning där bio-CCS ska implementeras med statligt stöd åläggs att inneha ett hållbarhetsbesked för användningen av sina biobränslen där det är tillämpligt.