Statligt stöd för bio-CCS

Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS i och med att vi har stora punktutsläpp av biogen koldioxid och det finns flera industrier som satsar på att utveckla CCS-tekniken. Men eftersom den inte är företagsekonomisk genomförbar i dagsläget behövs statligt stöd för att utvecklingen ska fortsätta.

Energimyndigheten föreslår ett stödsystem i form av omvända auktioner för bio-CCS. Det innebär att aktörer, exempelvis pappers- och massaindustri eller kraftvärmeverk, lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner auktionen.

Rapport om förslag på utformning av stödsystem för CCS: "Första, andra, tredje..."

Enligt Energimyndighetens utredning landar kostnaderna på cirka 1 100–2 000 kr per ton koldioxid. Stödet ska täcka kostnaderna för avskiljning, transport och lagring under hela bindningstiden på 15 år.

I förslaget från Energimyndigheten ska den första auktionen utlysas i slutet av 2022 och tilldelning ske 2023. Den första lagringen beräknas ske tidigast 2025 eftersom det tar tid för aktörerna att bygga anläggningarna. 

Statligt stöd kan göra Sverige ledande inom bio-CCS 

Omvända auktioner är kostnadseffektiva 

Energimyndigheten har i sin utredning bedömt omvända auktioner som det mest kostnadseffektiva stödsystemet. Det är också förenligt med EU:s statsstödsregler och det finns erfarenheter från andra länder att använda omvända auktioner för att exempelvis öka mängden förnybar energi.  

Ambitionsnivå för stödsystemet 

Ambitionsnivån för stödsystemet utgår ifrån det mål som klimatpolitiska vägvalsutredningen föreslagit, att infånga och lagra två miljoner ton koldioxid per år till 2030. Den realiserbara potentialen för bio-CCS i Sverige uppgår dock till minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år i ett 2045-perspektiv. Dessutom bedöms den tekniska potentialen vara dubbelt så stor som detta. 

Klimatpolitiska vägvalsutredningen 

Industriklivet 

Projekt inom CCS kan också få stöd genom Industriklivet. Det är en satsning från för att stödja industrin att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå de klimatpolitiska målen om negativa utsläpp. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar.  

Industriklivet