Statligt stöd för bio-CCS

Etersom bio-CCS inte är företagsekonomisk genomförbar i dagsläget behövs statligt stöd för att utvecklingen ska fortsätta. Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS och det finns flera industrier som satsar på att utveckla CCS-tekniken.

Energimyndigheten är auktionsförrättare i ett stödsystem för omvända auktioner. Det innebär att aktörer, exempelvis pappers- och massaindustri eller kraftvärmeverk, lämnar bud på till vilken kostnad och hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra. Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner auktionen.

Enligt Energimyndighetens utredning, "Första, andra, tredje – Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS", landar kostnaderna på cirka 1 100–2 000 kronor per ton koldioxid. Stödet ska täcka kostnader för avskiljning, transport och lagring under en stödperiod på 15 år.

Första, andra, tredje – Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS

Omvända auktioner är kostnadseffektiva 

Energimyndigheten har bedömt att omvända auktioner är det mest kostnadseffektiva stödsystemet. Det är också förenligt med EU:s statsstödsregler och det finns framgångsrika erfarenheter från andra länder att använda omvända auktioner för att exempelvis öka mängden förnybar energi.  

Ambitionsnivån 

Ambitionsnivån för stödsystemet utgår ifrån det mål som klimatpolitiska vägvalsutredningen föreslagit, att infånga och lagra två miljoner ton koldioxid per år till 2030. Den realiserbara potentialen för bio-CCS i Sverige uppgår dock till minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år i ett 2045-perspektiv. Dessutom bedöms den tekniska potentialen vara dubbelt så stor som detta. 

Arbetet med stödsystemet, årlig redovisnig

Energimyndigheten ska varje år redovisa arbetet med stödsystemet till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Rapporten Särskild redovisning verksamhetsår 2022, stödsystem för bio-CCS är en redogörelse av Energimyndighetens arbete under 2022.

Rapporten finns att hämta i Energimyndigheten webbshop:

Särskild redovisning av Energimyndighetens arbete med utformning av stödsystem för bio-CCS 2022 (ER 2023:11)

Statsstödsprövningen nu i pre-notifieringsfas

Statsstödsprövningen av stödsystemet för bio-CCS har gått in i pre-notifieringsfas. Energimyndigheten stödjer Regeringskansliet i arbetet med statstödsprövningen och framtagandet av en förordning.

Utöver detta arbete håller Energimyndigheten även på att utreda och definiera förslag till villkor för stödet genom att arbeta fram de dokument som krävs för att kunna utlysa auktionen efter EU-kommissionens godkännande av stödsystemet.

När EU-kommissionen meddelat sitt formella godkännande av stödsystemet bedömer Energimyndigheten att en omvänd auktion kan utlysas upp till 6 månader senare.

När auktionen har utlysts inleds ansöknings- och urvalsförfarandet för de aktörer som ansöker om stöd för bio-CCS genom ett omvänt auktionsförfarande.

I den inledande perioden som uppskattas vara under sju månader ingår utlysningen av auktionen, ansökningsperioden, stängning av auktionen samt Energimyndighetens process för utvärdering och tilldelning av stöd (se figur på sida 7 i rapport ER 2023:11, Särskild redovisning av Energimyndighetens arbete med utformning av stödsystem för bio-CCS 2022). Mer detaljer om tidplanen kommer efter besked från EU-kommissionen.

I statsstödsprövningen av stödsystemet för bio-CCS är CEEAG (Riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi 2022 [2022/C 80/01]) vägledande. Energimyndigheten har noterat att punkterna 29 och 31 kan vara av betydelse för de aktörer som avser delta i den omvända auktionen.