Statligt stöd för bio-CCS

Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS i och med att vi har stora punktutsläpp av biogen koldioxid och det finns flera industrier som satsar på att utveckla CCS-tekniken. Men eftersom den inte är företagsekonomisk genomförbar i dagsläget behövs statligt stöd för att utvecklingen ska fortsätta.

Energimyndigheten är auktionsförrättare i ett stödsystem för omvända auktioner. Det innebär att aktörer, exempelvis pappers- och massaindustri eller kraftvärmeverk, lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner auktionen.

Rapport om förslag på utformning av stödsystem för CCS: "Första, andra, tredje..."

Enligt Energimyndighetens utredning landar kostnaderna på cirka 1 100–2 000 kronor per ton koldioxid. Stödet ska täcka kostnader för avskiljning, transport och lagring under en stödperiod på 15 år.

En utlysning av en första omvänd auktion ska ske under 2023.

Omvända auktioner är kostnadseffektiva 

Energimyndigheten har i sin utredning bedömt omvända auktioner som det mest kostnadseffektiva stödsystemet. Det är också förenligt med EU:s statsstödsregler och det finns erfarenheter från andra länder att använda omvända auktioner för att exempelvis öka mängden förnybar energi.  

Ambitionsnivå för stödsystemet 

Ambitionsnivån för stödsystemet utgår ifrån det mål som klimatpolitiska vägvalsutredningen föreslagit, att infånga och lagra två miljoner ton koldioxid per år till 2030. Den realiserbara potentialen för bio-CCS i Sverige uppgår dock till minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år i ett 2045-perspektiv. Dessutom bedöms den tekniska potentialen vara dubbelt så stor som detta. 

Klimatpolitiska vägvalsutredningen