Cirkulär hantering av solcellspaneler och vindturbinblad

Energimyndigheten utreder hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna tas om hand på ett giftfritt och cirkulärt sätt i enlighet med avfallshierarkin.

Utbyggnaden av både solcellspaneler och vindkraftverk har vuxit i Sverige under flera år. Utbyggnaden för med sig ökande mängder avfall som uppkommer när anläggningarna når slutet på sin livslängd, vilket gör att vi redan nu behöver planera för hur avfallet bör hanteras och förebyggas.

Om uppdraget

Energimyndigheten har fått i uppdrag att göra en utredning som syftar till att föra Sverige ett steg närmare att kunna hantera de framtida mängderna uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad.

I utredningen ingår att ta fram:

  • förslag på åtgärder
  • förslag på författningsförslag, i det fall det är relevant
  • konsekvensbeskrivning av samhällsekonomiska effekter
  • bedömning av förväntad miljö- och klimatnytta
  • bedömning av förväntade effekter för berörda aktörer

Uppdraget utförs av Energimyndigheten i samverkan med Naturvårdsverket och berörda aktörer. Slutredovisning av uppdraget sker senast 31 mars 2024 till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Vill du bidra till utredningen?

Under utredningens gång kommer vi föra dialog med aktörer inom branscherna för vindkraft, solceller och avfallshantering. Om du som aktör har ett intresse av att delta i sådana dialoger kan du kontakta Cecilia Mattsson på RISE, som driver arbetet med att ta fram underlag till utredningen.

cecilia....@ri.se