Beviljade projekt 2018-2020

Här hittar du en beskrivning av alla beviljade projekt inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling. Alla projekt pågår fram till 2020.

Nationella projekt

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jönköpings län

Kalmars län

Kronobergs län

Region Jämtland och Härjedalen

Skånes län

Stockholms län

Södermanlands län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västra Götalands län

Västmanlands län

Örebro län

Östergötlands län

Projekt, organisation och stödbelopp

Projektbeskrivning

Repowering i Skånes vindkraft

Kommunförbundet Skåne
Stöd: 1 704 672 kr
Beviljat år: 2018

Den äldsta vindkraften i Sverige byggdes på de bästa vindlägena, ofta i slätt- och kustlandskap i södra Sverige. Dessa vindkraftverk börjar nu nå sin tekniska livslängd och det börjar därför bli aktuellt att börja arbeta samordnat med planering över sektorsgränserna för s.k. repowering i vindkraften. Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag som visar på potentialen med repowering i Skånes vindkraft och sedermera utbilda regionala och kommunala tjänstemän i Skåne.

Godstrafikplan för Huddinge kommun

Huddinge kommun
Stöd: 535 000 kr
Beviljat år: 2018

Syftet med projektet är att öka kunskapen om godstransporterna inom och genom Huddinge kommun samt dess påverkan på utsläppen av växthusgaser. Därtill ska en godstrafikplan med tydliga riktlinjer för hur godstransporter ska hanteras i samhällsbyggnadsprocessen tas fram. Kommunen vill aktivt verka för att dessa transporter görs så effektivt och med så liten energiåtgång och miljöbelastning som möjligt.

Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030

Vänersborgs kommun
Stöd: 600 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att ta fram en strategi för hur Vänersborgs kommun ska nå regionala och lokala mål att bli fossilfritt 2030. I arbetet ska en kartläggning för prioriterade åtgärder, plan för fysisk planering och upphandling med hänsyn till klimatpåverkan, intressentanalys, laddinfrastrukturplan m.m. tas fram. Frågor kring fysisk planering kommer att integreras i pågående fördjupad översiktsplanering för Vänersborg, Vargön och Brålanda, samt framtida planer för övriga områden i kommunen.

Fossilbränslefria uppstartskommuner

Kommunförbundet Skåne
Stöd: 2 899 770 kr
Beviljat år: 2018

Projektet ska arbeta med de kommuner som är i början av eller ännu inte har kartlagt och initierat processer för att fasa ut fossila bränslen från transporter i den egna kommunorganisationen. Projektet kommer att tillämpa kunskap och erfarenhet från tidigare initiativ, projekt och nätverk för att de deltagande kommunerna ska tillskansa sig kunskap om var i fossilbränsleanvändning är hög och varför det ser ut som det gör. Det ska sedan resultera i en kapacitetshöjning och nya processer för att på sikt fasa ut de fossila bränslena.

Klimatsmarta skolresor

Huddinge kommun
Stöd:1 240 000 kr
Beviljat år: 2018

 

Projektet ska utveckla arbetet med säkra skolvägar i Huddinge kommun. Vid projektslut ska det finnas en tydlig, spridbar metod för hur en kommun kan arbeta systematiskt och effektivt för att främja klimatsmarta transporter till skolan. Effekterna följs upp genom resvaneundersökningar samt nöjdhetsundersökningar hos skolorna.

Klimatsmart transportplanering – samverkan och kapacitetsuppbyggnad

Länsstyrelsen Västra Götaland
Stöd: 1 824 526 kr
Beviljat år: 2018

Projekts mål är att skapa en lokal och regional kapacitetsuppbyggnad som ökar integreringen av nationella energi- klimat- och miljömål i den regionala transportinfrastrukturplaneringen. Genomförandet sker i fyra steg - en fördjupad omvärldsbevakning och kartläggning av aktörer, delregionala kompetensutvecklande seminarier, kommunala workshops och en avslutskonferens.

Hållbara transporter till och från skolor, ett personal- och elevengagemangsinitiativ av Lomma kommun

Lomma kommun
Stöd: 1 525 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet ska adressera utmaningen med att det idag skjutsas framför allt yngre barn i stor utsträckning till och från skolan med bil. Detta bidrar till inaktiva barn, trafikproblem vid skolorna, ökade luftföroreningar och en negativ klimatpåverkan. Projektets fokus är kunskapsökning och beteendeförändring i skolor på en lokal nivå. Projektet förväntas resultera i att fler elever, föräldrar och personal: får kunskap om och förståelse för våra transporters klimatpåverkan; motiveras till ändrat beteende; samt i större utsträckning väljer mer hållbara transportsätt till och från skolor.

Återbruk i den offentliga affären

Länsstyrelsen Dalarna
Stöd: 1 500 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet avser att stödja upphandlare i Dalarna att implementera krav på återvunnet material i upphandlingsdokument. En modell utvecklas på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen (UhC) och sprids vidare till upphandlare inom Upphandlingsdialog Dalarnas kontaktnät. Målsättningen är att ställa krav på återvunnet material i 20 procent av de samordnade upphandlingarna inom de sex kommunerna i UHC.

GoMate 2.0: fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med gamla och nya partners

Region Jönköpings län
Stöd: 1 067 500 kr
Beviljat år: 2018

Syftet med projektet är att genom ett välutvecklat fordonspoolskoncept erbjuda ett attraktivt alternativ till att äga egen bil. GoMate 2.0 utvecklar och implementerar erfarenheterna från demonstrationsprojektet GoMate- diversifierad elfordonspool för den förtätade staden. Med utgångspunkt från demoprojektets erfarenheter kommer konceptet att utvecklas med såväl nya som gamla projektpartners. GoMate 2.0 vill utöka med fler användare och öka kunskapen hos byggaktörer vilket sker i nära dialog med Jönköpings kommun.

Fler cyklister på nya cykelvägar

Skåne Läns Landsting
Stöd: 2 218 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att få fler att börja cykla på de nya cykelvägar som byggs i Skåne kommande år genom att komplettera infrastrukturinvesteringar med marknadsföring av cykelinfrastrukturen. Ambitionen är att skapa en tydlig metod och en utvärdering som visar på värdet av detta och därmed motivera löpande finansieringsmöjligheter för liknande upplägg framöver samt skapa en organisation för genomförandet.

Samordningsnätverk för energi och klimatstrategiska åtgärder

Energikontoret Östra Götaland AB
Stöd: 630 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet avser fortsatt främja och stärka samverkan mellan Östergötland kommuner inom energi-och klimatstrategiska åtgärder. Under projektperioden utökas samverkan mellan alla kommuner till att innefatta även Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. Nätverket tillhandahåller kapacitetsbyggande för att skapa nya strukturer på lokal och regional nivå med syfte att arbeta med flernivåstyre inom området för energi, miljö och klimat.

Fördjupning av samordningsnätverk avseende hållbart resande

Skåne Läns Landsting
Stöd: 400 000 kr
Beviljat år: 2018

Samordningsnätverk är ett framgångsrikt sätt att vidareutveckla arbetet inom attityd- och beteendepåverkande insatser för att positivt påverka hållbart resande i regionen. Projektet är en viktig del av Region Skånes Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.   Målsättningen med arbetet inom nätverket är att frågor om beteendepåverkan lyfts till en strategisk nivå i planeringsprocessen.

På egna ben till skolan

Kalmar kommun
Stöd: 2 836 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektets syfte är minskad klimatpåverkan genom en bestående förändring av barn och ungas resvanor till fördel för energieffektiva transportslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Då skapas mervärden som ökad trafiksäkerhet, förbättrad folkhälsa och förutsättningar för höjda skolresultat. Aktiviteter ska genomföras för att a)öka kunskap hos barn, lärare och föräldrar om fördelarna med att gå, cykla eller åka kollektivt, b) öka kompetens och förmåga till trafiksäkerhet och c) skapa trygghet hos föräldrar avseende barnets skolväg.

Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden

Länsstyrelsen Västmanland
Stöd: 3 437 181 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att skapa mer transporteffektiva planer genom att lyfta andra mervärden som folkhälsa, jämställdhet, trygghet och integration. Länsstyrelsen erbjuder kommuner i fyra olika län att under ett och ett halvt år arbeta med en egen plan/projekt. Arbetet går sedan ut på att se hur tillämpningen av plan- och bygglagen kan användas för att i ökad omfattning ge både klimathänsyn och sociala mervärden i planerna/programmen. Projektet erbjuder seminarier, enskilda möten och individuellt stöd från sakkunniga konsulter och forskare.

Hållbar vindkraft i Dalarna - Samverkansprocess för regional strategisk vindkraftsplanering

Länsstyrelsen Dalarna
Stöd: 2 666 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att effektivisera och förbättra avvägningar mellan olika miljömål och identifiera synergier mellan en hållbar vindkraftsutbyggnad och andra samhälleliga intressen. Inom projektet kommer seminarier genomföras och dialoger ordnas med intressentgrupper i länet där målkonflikter, synergier, utmaningar och möjligheter kring en hållbar vindkraftsutbyggnad i Dalarna kommer att diskuteras. Vidare kommer underlagsmaterial, verktyg och metoder tas fram som baseras på resultatet av dessa dialoger.

LASTA

Energikontor Sydost AB
Stöd: 1 101 348 kr
Beviljat år: 2018

 

 

Det finns potential att minska klimatpåverkan från den fossildrivna trafiken i tätorter genom att förflytta delar av den till energieffektiva lastcyklar. Projektets syfte är att dels att direkt minska energianvändningen från offentliga aktörers transporter genom en överflyttning till lastcyklar och dels att stärka deras interna kapacitet att nå ut till medborgarna kring möjligheterna med lastcyklar.

Integrering av klimat- och energiaspekter i Helsingborg

Helsingborgs kommun
Stöd: 2 200 000 kr
Beviljat år: 2018

Syftet med projektet är att integrera energi- och klimataspekter i stadens och bolagens verksamheter med hjälp av tre strategiska verktyg: fysisk planering, offentlig upphandling och klimat- och energiplanen, för att få en ökad samverkan och kunskap inom klimat- och energiområdet och för att nå ett energieffektivt samhälle med nettonollutsläpp av klimatgaser.

Helsingborgs ambitioner inom energi- och miljöområdet ska uppnås samtidigt som staden växter. Målet med projektet är att hösten 2020 är utmaningen med framtida energiinfrastruktur en del av stadens fysiska planering, klimat och energikrav ställs i alla relevanta upphandlingar samt etablerade arbets- och samverkansmetoder finns på plats i organisationen för att nå stadens mål inom klimat- och energiområdet.

Inspirationsnätverk 2.0 för kommuner i 100 % Fossilbränslefritt Skåne

Länsstyrelsen Skåne
Stöd: 1 287 100 kr
Beviljat år: 2018

Samordningsnätverkets mål är att även i fortsättningen motivera, inspirera och sprida kunskap till deltagande kommuner om fossilbränslefri elanvändning, uppvärmning och transport. Projektets ambition är att utveckla en kunskapsplattform som kan användas för att minska fossilbränsleanvändningen. Projektet avser att skapa synergier med andra insatser, som drivs av Länsstyrelsen Skåne på ovannämnda områden, för att öka erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och offentliga organisationer på olika nivåer.

EKLIPS – Energi och Klimat i fysisk Planering genom Lokal och regional Samverkan

Länsstyrelsen Stockholm
Stöd: 2 865 000 kr
Beviljat år: 2018

 

Projektet syftar till att lyfta fram betydelsen av att införliva klimat- och energifrågorna i det dagliga planeringsarbetet samt tydliggöra hur klimat- och energifrågorna kan integreras i den fysiska planeringen. Samtliga kommuner och berörda regionala aktörer i Stockholm ska ha deltagit i minst en av projektets aktiviteter och införlivat energi- och klimataspekter i den fysiska planering senast år 2020.

Hållbara pendlings- och tjänsteresor inom Region Jämtland Härjedalen

Jämtlands läns landsting
Stöd: 2 848 600 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser inom Region Jämtland Härjedalens egna organisation. Insatserna fokuserar på tre olika angreppssätt: information och utbildning, användarvänliga system samt energi- och klimatvänliga policys och regelverk. Region Jämtland Härjedalen ska vid avslutat projekt ha minskat organisationens utsläpp av växthusgaser från arbetspendling och tjänsteresor med 10 % jämfört med referensåret 2015.

Energioptimeringsnätverk 2

Kommunförbundet Skåne
Stöd: 643 000 kr
Beviljat år: 2018

Nätverket vänder sig till energi- och driftsansvariga på kommunala fastighetsförvaltningar bland Skånes kommuner samt Region Skånes fastighetsavdelning. I projektet upprättas ett fortsättningsnätverk med gamla och nya deltagare som ger medlemmarna möjlighet att fortsätta inspireras av varandra. Ett av de viktigaste målet för fastighetsförvaltningarna är att upprätthålla och/eller etablera tidsatta handlingsplaner som visar åtgärdernas energieffektiviseringspotential.

HRV Växer

Västra Götalands läns landsting
Stöd: 2 835 590 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att Hållbart Resande Väst (HRV) ska kunna arbeta aktivt med de kommuner inom regionen som sällan deltar i deras aktiviteter inom hållbara transporter och som därmed inte har ett utvecklat arbete inom området. Det görs dels genom att med personella resurser hjälpa kommunerna att komma igång med de projekt och aktiviteter som HRV idag erbjuder och dels genom att öka förståelsen på HRV för vilka problembilder kring resande som finns i de kommunerna. Företrädesvis handlar det om glesbefolkade mindre kommuner. Utifrån den nya kunskapen kan HRV bredda och utveckla sina framtida erbjudanden.

Mötas och resa hållbart för ökad tillgänglighet

Landstinget Gävleborg
Stöd: 1 690 900 kr
Beviljat år: 2018

 

Region Gävleborg vill motivera och stimulera personal till ett mer hållbart resande genom att främst arbeta med att öka användningen av distansmöten. Även om tekniken idag finns för att fler möten ska kunna hållas på distans så nyttjas inte den fulla potentialen. Genom distansmöten och teknikutveckling kan vården göras mer tillgänglig och nära. Målsättningen är att minska resor som sker med bil och flyg med 20%.

Kapacitetsbyggande åtgärder för effektivare transporter i Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun
Stöd: 1 375 710
Beviljat år: 2018

Syftet med projektet är att Eskilstuna kommun ska öka sin kapacitet att arbeta med hållbara transporter internt i kommunen. Eskilstuna kommunkoncern har som mål att arbeta för att effektivisera transporterna, öka antalet digitala möten och öka det hållbara resandet. Genomförandet av detta projekt syftar till att sprida information och kunskap samt att stimulera och stötta organisationens arbete med mer hållbara transporter.

Cykelplan för Göteborgsregionen

Göteborgsregionens Kommunalförbund
Stöd: 2 811 148
Beviljat år: 2018

Projektets syfte är att skapa organisatoriska förutsättningar för en effektiv och långsiktigt fungerande utbyggnad av cykelvägnätet mellan Göteborgsregionens tätorter, i syfte att öka cyklandet. Projektet kommer att samla relevanta aktörer för att besluta om vision och mål för det regionala cyklandet, en utbyggnadsplan för regionala cykelstråk med fokus på arbetspendling samt en formell struktur för hur arbetet ska fortgå efter projektets slut. Projektet kommer därtill att göra ett antal förstudier inom utvalda cykelstråk.

P-tal 0-Test av ett bilfritt bostadskvarter: Implementering av hållbara mobilitetsverktyg i detaljplaneprocessen för att minska behovet av privatägd bil och parkeringsplatser

Haninge kommun
Stöd: 910 000 kr
Beviljat år: 2018

Syftet med projektet är att få kunskap om lämpliga åtgärder som kan användas i detaljplaneringen, i syfte att främja resor med gång- cykel- och kollektivtrafik samt mobilitetstjänster och för att ersätta behovet av egen bil. Åtgärderna kommer användas i detaljplaneprojekt för att planera för mycket låga parkeringstal eller inga parkeringsplatser för privatägda bilar. Projektet är knutet till ett faktiskt detaljplaneprojekt där olika mobilitetsåtgärder kommer implementeras och tillämpas under planprocessen.

Karlskoga cyklar för en bättre miljö

Karlskoga kommun
Stöd: 1 520 000 kr
Beviljat år: 2018

 

Karlskoga är en biltät kommun där medborgarna i stor utsträckning väljer bilen före andra transportmedel. Syftet med Karlskoga kommuns projekt att förenkla för fler att välja cykeln framför bilen för att på så sätt minska klimatpåverkan genom att minska antalet persontransporter med bil och öka cyklingen. Projektet består av tre delar; implementera en kommunövergripande cykelplan, implementera ett digitalt verktyg för cykling och anordna prova-på kampanjer med cykling.

Hållbart resande i tjänsten

Region Halland
Stöd: 1 851 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att effektivisera deltagande organisationers resor i tjänsten. I projektet deltar Region Halland, Länsstyrelsen i Halland samt samtliga kommuner i Hallands län. Effekterna från projektet ska följas upp genom en kartläggning av organisationernas tjänsteresor före och efter projektstart. Projektet bidrar till ökad kunskap och kapacitet i organisationerna att ställa om till ett mer effektivt och hållbart resande hos de deltagande organisationerna, vilket i sin tur leder till en effektivare energianvändning och minskade utsläpp.

Hållbara företagsresor

Länsstyrelsen Skåne
Stöd: 2 165 000 kr
Beviljat år: 2018

Projekt riktar in sig på resor hos anställda i företag, både tjänsteresor och arbetspendling . Syftet med projektet är att skapa en metod för hur offentliga aktörer kan stötta företag som vill jobba med hållbart resande. Projektet koncentrerar medvetet sina insatser till lite större tjänsteföretag i tätort som upplever problem med trafiksituationen för de anställda.

Klimatsmarta masstransporter (KLIMAT)

Länsstyrelsen Skåne
Stöd: 2 605 000 kr
Beviljat år: 2018

Syftet med projektet att ta ett första steg mot en mer hållbara massatransporter i Skåne län och bidra till att minska deltagande aktörers utsläpp med minst fem procent. Det finns stora samhällsvinster att göra om en större andel av massorna kan återbrukas, både utifrån ett miljö-, energi- och klimatperspektiv. Länsstyrelsen i Skåne avser med projektet stötta både transportörer och transportköpare genom olika insatser som exempelvis nätverksbyggande, kompetenshöjning och vägledningar.

Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne

Kommunförbundet Skåne
Stöd: 2 892 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att utveckla metoder, öka kunskapen och kapaciteten att integrera energi- och klimataspekter i den offentliga upphandlingen i Skåne. Erfarenheter från tidigare arbetet visar på att det området som kommunernas upphandlingsfunktioner främst behöver stöd med är uppföljning. Målen med projektet är att ta fram metoder och nya arbetssätt för att göra offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i kommunerna samt att bidra till en tydlig kapacitetsutveckling hos kommunerna som deltar i projektet.

Hållbara tjänsteresor

Landstinget i Kalmar län
Stöd: 1 387 500 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att lägga grunden för den beteendeförändring som krävs inom landstinget i Kalmar län för att nå målen om en fossilfri fordonsflotta 2020. Det innebär bland att annat antalet fordon ska reduceras med 100 stycken. Arbetet sker både genom mer hållbara bränslen, minskad slentriankörning, ökad samåkning och överflyttning till hållbara färdmedel.

Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem

Länsstyrelsen Gotland
Stöd: 2 891 783 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att synliggöra behov inom fysisk planering som identifierats i olika nationella, lokala och regionala satsningar och projekt som Gotland medverkar i. Genom prioriteringar i sammanvägda planeringsunderlag samt framtagande av indikatorer för uppföljning avser projektet öka deltagarnas kunskap och kapacitet att integrera energi- och klimataspekter i den fysiska planeringen. Vägledningar ska tas fram i syfte att förenkla för etablering av förnybar energi och synliggöra möjligheter till energieffektivisering samt förväntas också resultera i en ökad samordning inom och mellan olika aktörsgrupper.

Länsstyrelserna – Tillsammans för klimat– och energifrågor i fysisk planering

Länsstyrelsen Skåne
Stöd: 2 900 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att öka kunskapen och kapaciteten hos landets 21 länsstyrelser i arbetet med att främja integrering av energi- och klimataspekter i kommunal fysisk planering. Vidare syftar projektet till att öka Länsstyrelsernas möjlighet att ge kommunerna råd och stöd i den fysiska planeringen. En sammanställning och kunskapsöverföring av metoder och tidigare framtagna exempel ska bidra till en jämnare kvalitet i länsstyrelsernas arbete och i förlängningen ett ökat genomslag av energi-och klimataspekter i kommunala planärenden.

Implementera energikrav i offentlig upphandling av utrustning inom vården

Västra Götalands läns landsting
Stöd: 2 890 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att implementera energiaspekter vid inköpsprocesser av utrustning inom vården. Projektet är en samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR), Stockholms läns landsting (SLL) och Region Jönköpings län (RJL). Rutiner och verktyg ska tas fram för att ställa relevanta krav på utrustnings energieffektivitet. Rätt krav vid upphandling av utrustning är ett viktigt verktyg för att minska verksamhetens elanvändning, så att utrustning inte använder mer el än vad som är nödvändigt.

Färdplan för klimatsmart Göteborgsregion

Göteborgsregionens Kommunalförbund
Stöd: 2 566 525 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att stödja kommuner i Göteborgsregionen att tillsammans öka genomförandetakten och effektiviteten i klimatarbetet utifrån regionala klimatstrategier. Viktiga förutsättningar för att kommunerna ska kunna ta steget från regionala strategier till lokalt genomförande är samordning och en tydligare ansvarsfördelning, ökad kapacitet vad gäller kunskap, organisering och samverkansformer, samt sätt att belysa och hantera målkonflikter. Projektet bidrar till att skapa dessa förutsättningar genom 1) samordning och konkretisering med en delregional färdplan; 2) mobilisering och kapacitetsutveckling genom nätverk för kommunala tjänstepersoner; 3) en utbildning för politiker; 4) att synliggöra målkonflikter och synergier.

Klimatsmart Fysisk Planering- från slösa till spara

Länsstyrelsen Västmanland
Stöd: 2 900 000 kr
Beviljat år: 2018

 

Syftet med projektet är att öka integreringen av klimat- och energiaspekter i den fysiska planeringen i Västmanlands län och åstadkomma en planering som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och effektiviserar energianvändningen. Projektet genomförs i fem steg: 1) kartläggning av tidigare erfarenheter 2) test av planeringsunderlag och kvantitativa verktyg för beräkning av fysiska planers klimatpåverkan 3) fallstudie kopplat till energisystemet och plan- och bygglagen 4) lärandelabb med planerare och politiker i länets kommuner samt 4) sammanställning av identifierade möjligheter och brister i plan- och bygglagen.

Landsbygd till landsbygd - Nya och hållbara vanor för rural mobilitet

Fyrbodals kommunalförbund
Stöd: 2 800 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet avser undersöka hur boende, besökare och arbetspendlare på landsbygd bättre ska kunna nyttja lösningar för hållbar mobilitet och andra alternativ till bil. Syftet är att undersöka potentialen för ett mer hållbart resande på landsbygden vilket bland annat kommer göras genom en kartläggning av målgruppers resvanor och transportbehov samt genom demonstrationer av hållbar mobilitet i typiska landsbygder. Resultaten och kunskapen blir direkt överförbara till andra kommuner.

Hållbar bilism

Länsstyrelsen Skåne
Stöd: 1 390 000 kr
Beviljat år: 2018

 

Projektet avser att närstudera ett antal villahushåll i Skåne och Blekinge för att bättre förstå hinder och för mer hållbar färdmedelsval. Inom projektet testas olika former av påverkansåtgärder och sedan analyseras deras kortsiktiga och mer långsiktiga effekt. Lärdomarna från coachningen och studierna avses sedan att användas i mer storskaliga sammanhang.

Publik upphandlingsplattform för mer hållbara transporter

Region Örebro län
Stöd: 910 037 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till testa en lösning för utmaningen att ställa hållbarhetskrav och följa upp godstransporterna inom regioner och kommuner. Det finns idag möjligheter till betydande energibesparingar inom godstransporter genom bättre samordning samt mer uppföljning och bättre kravställning. En väsentlig aktör för sådana åtgärder är regioner och kommuner, dels som aktiva samhällsplanerare och dels som fraktköpande kunder. Dilemmat är svårigheter att tillräckligt noggrant kunna mäta effekter av genomförda åtgärder. Effektmätning i dessa sammanhang fordrar ofta verkliga driftsdata hos utförande åkerier vilka sällan är offentliga av affärsskäl.

Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna
Stöd: 2 900 000 kr
Beviljat år: 2018

 

Projektet syftar till att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla samt implementera stöd i hur energi- och klimatfrågor kan få ökat genomslag i samhällsplaneringen. Projektet bygger vidare på identifierade behov av åtgärder i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter och samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthålliga regionen.

Hela Dalarna Cyklar 2.0

Länsstyrelsen Dalarna
Stöd: 1 734 285 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att bygga upp kapaciteten i länets kommuner så att de jobbar mer proaktivt med cykling. Inom projektet erbjuds kommunerna stöttning i arbetet med cykelstrategier/cykelplaner eller att aktualisera befintlig strategi/plan. Genom inspirationsworkshops, där erfarenheter delas, byggs en gemensam plattform för fortsatt arbete. Inom ramen för projektet kommer även testcyklister att erbjudas deltagande kommuner.

Hållbara varuvarutransporter för näringsliv och miljö

Karlshamns kommun
Stöd: 2 856 200 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att utveckla Karlshamns och Sölvesborgs samlastningssystem för varor inom den kommunala verksamheten. Projektet innebär att det går att skapa mer storskalighet genom att öka antalet enheter och produktgrupper som distribueras via centralen. Det ingår också ett mindre test där distribution sker med lastcyklar.

Processledare hållbart resande

Sandvikens kommun
Stöd: 1 978 500 kr
Beviljat år: 2018

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) vill genomföra ett projekt för att öka andelen hållbara resor bland de anställda i kommunerna i Sandviken, Ockelbo och Hofors. Det kommer att ske genom att sprida kunskap om hållbart resande och de alternativ som finns samt ge bättre förutsättningar för att resa hållbart. Målet är att minska andelen resor med bil med 20% för att istället öka andelen resor med kollektivtrafik, gång, cykel samt webmöten för anställda.

Cykelsamverkan Sörmland

Energikontoret i Mälardalen AB
Stöd: 2 460 000 kr
Beviljat år: 2018

Syftet med projektet är att skapa ett nätverk av kommuner för ökad cykelsamverkan mellan kommuner i Södermanland. Nätverket ska vara ett forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och resultatspridning men kommer också genomföra olika kampanjer för att bidra till ökat cyklande istället för resor med bil och samtidigt stärka det regionala samarbetet i cykelfrågor. Kampanjerna som ska genomföras är Cykelvänlig arbetsplats, Vintercyklister och Testcyklister.

Fler turister men färre bilar i Destination Järvsö

Ljusdals kommun
Stöd: 1 168 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektets mål är att öka andelen som reser kollektivt till turistdestinationen Järvsö. Det kommer att ske genom beteendepåverkande insatser samt ett test med skyttelbusstrafik under högsäsong. Projektet förväntas bidra till att fler besökare väljer att resa kollektivt till Järvsö så besöksnäringens tillväxt kan fortsätta utan att en ökad anhopning av bilar på begränsad yta hämmar den hållbara utvecklingen. Syftet är vidare att Järvsö ska uppfattas som en modell för hållbart resande i en landsortsbygd.

Energiplanering 2.0

Kommunförbundet Skåne
Stöd: 1 579 308 kr
Beviljat år: 2018

Projektets syfte är att uppdatera metodiken för energiplanering, inhämtning av lokal statistik, integrering av pågående processer och fysisk planering samt att aktiv coachning bedrivs i sex skånska kommuner. Projektmålet är att de kommuner som får aktiv coachning i projektet är i slutfasen av att färdigställa eller har antagit en energiplan eller motsvarande dokument. I framtagandet av energiplanen har deltagande kommuner samverkat med kommunernas planavdelningar för att öka kapaciteten att integrera energifrågor i den fysiska planeringen i större utsträckning.

Gröna resplaner i staden som strategi för fler hållbara pendlingsresor

Linköpings kommun
Stöd: 1 353 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att få fler som arbetspendlar till och från Linköpings tätort, drygt 30 000 personer, att färdas mer hållbart till och från jobbet. Detta ska uppnås genom att stödja nyckelaktörer såsom fastighetsägare och större arbetsplatser i framtagandet av gröna resplaner och handlingsplaner inklusive åtgärder för hållbara och effektiva pendlingsresor.

KOSAVA 2.0 - Projektkontor med support

Energikontor Sydost AB
Stöd: 9 983 880 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att stötta ett nationellt projektkontor för kommunal samordnad varudistribution. Samordnad varudistribution innebär att kommunens varuleveranser lämnas till en terminal där godset sedan omlastas till ett gemensamt fordon för vidare distribution till kommunens olika enheter. Samordnad varudistribution kan minska en kommuns leveranser och fordonskilometer och därmed också miljöbelastningen. Projektet kommer att bistå kommuner med handledning och kompetensutveckling i besluts-, implementerings- och driftsfasen. Läs mer här.

REDI: Projektkontor för digitala möten i offentlig sektor med stöd från regionala REMMA-lag

Region Jönköpings län
Stöd: 5 000 000 kr
Beviljat år: 2018

Projektet syftar till att upprätta ett nationellt projektkontor för att stödja offentliga aktörer på kommunal och regional nivå med implementering och utveckling av digitala möten som verktyg för att minska behovet av tjänsteresor. Projektet ska använda erfarenheter från Trafikverkets arbete med Resfria möten i myndigheter (REMM). Lär mer här.

CirKuS- cirkulerande kunskap i staden

Malmö stad
Stöd: 1 697 847 kr
Beviljat år: 2019

Syfte med projektet CirKuS, cirkulerande kunskap i staden, är att stärka Malmö stads förmåga till energi- och klimatomställning genom att utveckla en metod för utvärdering och organisatoriskt lärande i organisationen. Malmö stad driver många innovativa projekt där målsättningen är en omställning till ett klimatneutralt samhälle och därför behövs en systematisk metod för att lära av tidigare projekt och föra över dessa erfarenheter i nya processer i organisationen.

Energikrav i bygglagsstiftningen: Från teori till praktik hos bygglovsavdelningarna i Jönköpings län

Energikontor Norra Småland
Stöd: 1 066 690 kr
Beviljat år: 2019

Projektet syftar till att bygglovshandläggare och bygglovsinspektörer får en kunskapshöjning kring bygglagstiftningens energikrav samt att nätverk och samverkansyta för kunskapsutbyte har skapats. Avsikten är att även energi- och klimatrådgivare knyts till nätverksarbetet och deltar i kompetenshöjande aktiviteter. Genom att projektdeltagarna ökar sin kompetens i både teori och praktik och känner sig säkra i bedömning och kravställning, bidrar projektet till mer energieffektiva byggnader och att nationella och regionala klimatmål kan uppnås.
Strategiskt inköpsarbete för minskad klimatpåverkan i en liten landsbygdskommun

Ånge kommun
Stöd: 1 373 500 kr
Beviljat år: 2019

Ånge kommun är en liten landsbygdskommun med begränsade resurser. Syftet med detta projekt är att hitta den lilla landsbygdskommunens metod för strategiskt inköpsarbete för minskad klimatpåverkan. Projektet kommer att ta fram prioriteringsunderlag, behovsanalys, beslutsunderlag och kapacitetshöjande åtgärder.

Implementering av parkeringsstrategier för ökat hållbart resande

Borlänge kommun
Stöd: 765 000 kr
Beviljat år: 2019

Persontransporterna i Borlänge domineras av bilen och stadsbilden av stora parkeringsytor. Parkering är ett av kommunens mest centrala och effektiva verktyg för att påverka resandet i en hållbar riktning mot ett mer energieffektivt och klimatsmart resande. Kommunen har en parkeringsstrategi men organisatoriska hinder står i vägen för implementeringen av den. Projektet ska stärka den organisatoriska förmågan att arbeta med parkering som ett centralt verktyg för att nå kommunens målsättningar om minskad biltrafik och ett ökat hållbart resande.

GIS-vägledning för energieffektiviserande mikroklimatsmodifiering

Stenungsunds kommun
Stöd: 1 400 000 kr
Beviljat år: 2019

Syftet med projektet är att ta fram ett arbetssätt för att kunna tillämpa energieffektiviserande mikroklimatsmodifiering i PBL-processen. Inom projektet ska en vägledning och ett processtöd för arbetsmetoden tas fram för att arbeta med frågan genom GIS-stöd. Detta ska leda till att kommunens plan- och bygglovshandläggare får ökad kunskap om hur olika lokaliserings- och orienteringsalternativ, påverkar energianvändning och termisk komfort.

Framtida energi- och klimatkrav genom upphandling och avtal

Västerås stad
Stöd: 1 448 000kr
Beviljat år: 2019

Västerås köper årligen upphandlade varor, tjänster och entreprenader för flera miljarder kronor. Projektet syftar till att utveckla en hållbar process för krav i upphandlingar och avtal inom energi- och klimatområden. Västerås stad kan genom projektet få fungerande krav utifrån energi- och klimataspekter anpassade för upphandling, avtal och uppföljning utifrån politiska och verksamhetsrelaterade förutsättningar. Efter projektavslut ska både kunskapsmässiga resultat och organisatorisk förstärkning övergå i ordinarie verksamhet vilket medför en kvarstående effekt och klimatnytta.

Energi- och klimatoptimerad upphandling

Länsstyrelsen Kronoberg
Stöd: 1 677 240 kr
Beviljat år: 2019

Projektet riktar sig till sju kommuner och Region Kronoberg och syftar till att skapa bättre förutsättningar för strategiskt upphandlingsarbete, utifrån målgruppens behov inom energi- och klimatområdet. Upphandling är identifierat som ett strategiskt viktigt område att arbeta med för att nå uppsatta energi- och klimatmål. Målet är att projektet ska leda till lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning samt ökade kunskaper om verktyg och processtöd.

Värdeskapande processtöd för energi- och klimatomställning av offentliga organisationers transporter

Länsstyrelsen i Värmlands län
Stöd: 1 627 500 kr
Beviljat år: 2019

 

Ett flertal värmländska kommuner har uttryckt ett behov av stöd för att utveckla arbetssätt som främjar energi- och klimatomställning vid upphandling av fordon och transporttjänster. Projektet syftar därför till att vägleda kommunerna till en mer energi- och klimatsmart upphandling inom det området. Det finns mycket att utveckla i processen från att inköpsbehov identifieras till att kraven tillämpas i själva upphandlingen. Effekten av projektet blir att omställningen till en fossilfri fordonsflotta påskyndas. Hammarö kommun ska fungera som en testpilot under projekttiden.

Energifrågan i prövning och tillsyn enligt Miljöbalken - praxis, villkor och miljöekonomiska perspektiv

Länsstyrelsen Västra Götaland
Stöd: 1 162 800 kr
Beviljat år: 2019

 

Tillsyn och prövning är komplexa processer och vad som är rimliga åtgärdskrav för energieffektivisering eller omställning till förnybar energi kan vara både svårt och tidskrävande att bedöma. Detta projekt syftar till att bidra till att ta fram stöttningsmaterial och exempel på miljöekonomiska analyser som kan stötta handläggarna att i högre grad ställa krav. Målet med detta projekt är alltså att bidra till att relevanta energi- och klimatåtgärder i högre grad genomförs inom ramen för prövningsprocessen och i tillsynen.

Klimatsmart resurshantering

Karlstad kommun
Stöd: 960 000 kr
Beviljat år: 2019

Projektet syftar till att utveckla och implementera en processmetod som höjer Karlstad kommuns organisatoriska förmåga att hantera klimatutmaningarna. Medarbetare på några pilotförvaltningar ska ges ökad kompetens att identifiera och värdera vilka åtgärder som bidrar till att nå klimatmålen på kort och lång sikt och en framtida målbild ska tas fram. I förlängningen ska processmetoden leda till att kunskapen om vad som är klimatsmarta beslut och aktiviteter genomsyrar organisationens arbete.

Hållbar parkering i Nässjö kommun

Nässjö kommun
Stöd: 644 242 kr
Beviljat år: 2019

Nässjö kommun vill arbeta strategiskt med parkering som styrmedel för en klimatsmartare stad genom att ta fram en parkeringsstrategi. Strategin ska omfatta all typ av parkering samt cykelparkeringar och parkeringstal vid nybyggnation. Projektet lägger stor vikt vid själva processen eftersom det finns behov av ökad kunskap, gemensam problembild och samsyn kring parkeringens roll i den framtida utvecklingen mot en hållbar stad. Framtagandet sker förvaltningsöverskridande och i dialog med fastighetsägare och näringsliv.

Utveckling av processguide - hur vi får projekt för ett transporteffektivt samhälle att frodas och leva vidare

Länsstyrelsen Västerbotten
Stöd: 851 000 kr
Beviljat år: 2019

Projektet syftar till att ta fram en vägledning (”processguide”). Guiden ska underlätta så att transportprojekt får bättre möjligheter att leva vidare efter deras avslut. Regionala aktörer och kommuner driver en stor del av verksamheten kring transportfrågor i projektform. Det finns svårigheter med projektformen som att skapa engagemang hos mottagaren och hitta effektiva metoder för hur resultaten förvaltas och sprids. Misslyckas det kan det leda till projekttrötthet, ointresse och brist på lärande från projekt.

Metodutveckling för klimatneutral och cirkulär upphandling

Umeå kommun
Stöd: 1 500 000 kr
Beviljat år: 2019

Syftet med projektet är att analysera klimatpåverkan från kommunens inköp och upphandling, vilket är en stor del av den offentliga konsumtionen i Umeå. Projektet ska även ta fram förslag på åtgärder som syftar till att successivt ställa om till en cirkulär och klimatneutral kommunal konsumtion, i nära samverkan med redan existerande samarbeten och nätverk i regionen. Vidare ska projektet bidra till att Umeå kommun minskar sin klimatpåverkan från upphandling och bidra till att kommunens verksamheter är klimatneutrala till 2030.

Branschvisa vägledningar, stöd för energihushållning enligt Miljöbalken

Länsstyrelsen Östergötland
Stöd: 2 083 454 kr
Beviljat år: 2019

Detta projekt ska ta fram minst två branschvisa vägledningar om energieffektivisering att använda för företagsbesök vid tillsyn enligt Miljöbalken Vägledningarna ska tydliggöra för både företag och tillsynsmyndigheter potentialen med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa tillgängliga teknik, och följa den modell som har utvecklats i projektet Incitament för Energieffektivisering. Projektet syftar till att fler energieffektiviserande åtgärder genomförs hos företag, samt att myndigheternas arbete med energihushållning enligt miljöbalken hanteras mer samordnat och enhetligt.

Samordningsnätverk regionala energikontor

Storstockholm med flera
Stöd: 4 000 000 kr
Beviljat år: 2019

Projektets mål är att inom tematiska områden: hållbart byggande och renovering, cirkulär och biobaserad ekonomi och fossilfria transporter, skapa en gemensam och koordinerad kunskapsbas, vilken ska leda till att energikontoren bättre kan stötta sina målgrupper att uppfylla energi-och klimatmål. Energimyndigheten anser att uppsatta mål inför nästa projektperiod tyder på ambitionen att uppnå bestående effekter hos energikontoren som kan fortsätta utvecklas även efter att projektet är avslutat. Det kan ske främst via plattformar av information, kunskap, kontakter och erfarenheter av sitt oberoende och opartiska arbete bl.a. gentemot den offentliga sektorn.

Eleffektiva kommuner - Regional samverkan mot kapacitetsbrist

Storstockholm
Stöd: 1 654 183 kr
Beviljat år: 2019

Syftet med projektet utveckla lokala och regionala samarbeten, ta fram handledningar och öka kommunernas kunskap om hur Storstockholm ska hantera effektfrågor i framtiden. Detta sker mot bakgrund av att elproduktionen i Stockholmsregionen förväntas minska samtidigt som elanvändningen antas öka vilket kan leda till kapacitetsbrist i elnäten. Genom att öka möjligheterna att styra eleffektbehovet över tiden underlättas också omställningen till ett energisystem med större inslag av variabel, förnybar elproduktion.

Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

Göteborgs stad
Stöd: 1 500 000 kr
Beviljat år: 2019

Projektet ska mynna ut i rekommendationer för hur offentliga aktörer kan formulera sina upphandlingskrav vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader så att arbetsplatserna blir utsläppsfria. Deltagande projektparter representerar Göteborg Stad som offentliga beställare och förvaltare. Inom projektet genomförs en nulägesanalys följt av en koordinerad marknadsdialog med branschen som mynnar ut i ett framtagande av rekommendationer för upphandlingskrav.

Vill du veta mer om projekten?

Kontakta oss så hänvisar vi dig vidare till ansvarig projektledare:

Lokal och regional kapacitetsutveckling

Tillbaka till huvudsidan för programmet.

Lärande exempel

Här hittar du lärande och inspirerande exempel på projekt som genomförts under 2016-2018.