Planera för sol

Landets kommuner skapar förutsättningar för de lokala solenergimarknaderna genom fysisk planering. Den fysiska planeringen utgörs av översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Översiktsplan

I en översiktsplan anges de långsiktiga riktlinjerna för den fysiska planeringen i kommunen. Den är inte bindande men ska ge vägledning vid beslut om hur den byggda miljön ska användas och utvecklas. Översiktsplanen bör inkludera frågor om energianvändning och förnybar energiproduktion. Solenergilösningar behöver behandlas eftersom planen utgör ett underlag för detaljplaneringen.

Ett sätt för kommunen att klargöra sitt förhållningssätt till solenergi är att göra det till ett tematiskt tillägg i översiktsplanen (liknande de så kallade vindbruksplanerna). I tillägget kan kommunen till exempel ange mål för solinstrålning på takytor, definiera mål för lokalt producerad förnybar energi och ange andra riktlinjer.