Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond

Tolv myndigheter har fått finansiering för ett gemensamt projekt som ska öka samverkan och erfarenhetsutbytet i arbetet med hållbara städer och samhällen. Syftet är att myndigheterna bättre ska kunna stödja kommuner och regioner i omställningen till hållbara städer och samhällen.

Det pågår många initiativ för att stötta kommuner och regioner i omställningen till hållbara städer och samhällen. Både på nationell nivå och på EU-nivå. För en snabbare omställningstakt och ökad måluppfyllelse finns behov att bättre koordinera, mobilisera och samverka mellan olika nivåer i ett gemensamt förändringsarbete.

Tillväxtverket har därför beviljat tolv av myndigheterna som ingår i Rådet för hållbara städer finansiering för projektet ”Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond”.

Syftet är att mer operativt och behovsanpassat kunna stödja kommuner och regioner i omställningen till hållbara städer och samhällen. Men också att lära av varandra och utbyta erfarenheter av olika insatser mellan lokal, regional och nationell nivå.

Samarbetet bidrar till att förstärka andra pågående myndighetsgemensamma insatser inom hållbara städer, exempelvis genomförandet av myndighetsåtaganden inom Klimatkontrakt 2030 och Sveriges insatser i New European Bauhaus.

Vad kommer samarbetet innebära?

Myndigheterna kommer kunna erbjuda ett bättre stöd till de kommuner och regioner som medverkar i genomförandet av det nationella regionalfondsprogrammet för hållbar urban utveckling.

Material som tas fram av myndigheterna kommer att finnas fritt tillgängligt på Rådet för hållbara städers webbplats.

Rådet för hållbara städer

Exempel på förväntade resultat:

  • Ett samordnat kunskaps- och processtöd utifrån lokala och regionala förutsättningar.
  • En överblick av finansieringsmöjligheter och utvecklade system för ökad samordning av finansiella stöd.
  • Utvecklad förmåga hos myndigheterna att hantera komplexa samhällsutmaningar och förbättrade strukturer för att koordinera och samordna olika uppdrag och insatser.
  • Öppna evenemang och olika former av lärande- och spridningsaktiviteter för alla aktörer som på olika sätt bidrar till hållbar stads- och samhällsutveckling.

Deltagande myndigheter

De tolv myndigheter som får stöd är Boverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Vinnova, Länsstyrelserna, Formas, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet och ArkDes.

Boverket projektleder uppdraget och alla myndigheter bidrar i samarbetet genom medfinansiering av egen tid.

Bakgrund

EU-finansieringen kommer från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och avser Nationella regionalfondsprogrammet för hållbar urban utveckling 2021–2027.

Det nationella regionalfondsprogrammet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de stora utmaningar vårt samhälle står inför. En bättre samverkan mellan myndigheterna, samt mellan statlig, regional och lokal nivå ska bidra till flera mål inom Agenda 2030.

I första hand till mål 11. Hållbara städer och samhällen, men även till mål 7. Hållbar energi för alla, mål 10. Minskad ojämlikhet, mål 12. Hållbar konsumtion och produktion, mål 13. Bekämpa klimatförändringarna samt mål 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Nationella regionalfonds­programmet, Tillväxtverket