New European Bauhaus

Hösten 2020 lanserade Europeiska kommissionen ett nytt europeiskt Bauhaus. Det är ett initiativ som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället. Initiativet bidrar till EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050.

New European Bauhaus lanserades som ett initiativ för ett mer positivt angreppssätt på den gröna omställningen. Initiativet är tänkt att vara en bro mellan vetenskapens och teknikens värld och konstens och kulturens värld. Det tillför en kulturell och kreativ dimension till den Europeiska gröna given, och handlar helt enkelt om hur vi vill leva och bo i framtiden, med utgångspunkt i följande tre värderingar:

  • Hållbarhet – från klimatmål till cirkuläritet, nollutsläpp och biologisk mångfald.
  • Estetik – upplevelse och stil av kvalité, utöver funktionalitet. 
  • Inkludering – från att värdesätta mångfald till att säkerställa tillgänglighet och prisvärdhet.  

Fyra tematiska områden

Genom en så kallad designfas har olika aktörer getts möjlighet att skicka in exempel, idéer och utmaningar till kommissionen för att i en samskapande process ge inspel till initiativet. Såväl enskilda som institutioner lämnade in mer än tvåhundra artiklar och essäer och många samtal organiserades i Europa. I Sverige bjöd bland annat Rådet för hållbara städer in innovatörer, kreatörer och möjliggörare för att dela idéer och kunskap och för att tillsammans undersöka nya sätt att samarbeta. Baserat på vårens designfas har kommissionen landat i att initiativet ska genomföras utifrån fyra tematiska områden:

  • Återkoppla till naturen
  • Återfå en känsla av tillhörighet
  • Prioritera platser och personer med störst behov  
  • Främja långsiktigt, livscykel och integrerat tänkande i det industriella ekosystemet    

New European Bauhaus (europa.eu)

Finansiering

Horisont Europa är ett viktigt program för finansiering av genomförandet, liksom även europeiska regionalfonden. Den avslutande fasen inleds 2023, då erfarenheter och goda exempel ska spridas inom och utanför EU.

Energimyndighetens roll

Boverket har i uppdrag att koordinera Sveriges deltagande i initiativet. Energimyndigheten deltar i samarbetet genom Rådet för hållbara städer. Syftet är att bland annat att sprida information om initiativet och ge bra förutsättningar för Sverige och svenska aktörer att bidra till initiativet och att ta del av de satsningar som aviseras.

Rådet för hållbara städer

I linje med New European Bauhaus-initiativet utformade några myndigheter i Rådet för hållbara städer en utlysning där olika team gavs möjlighet att skissa på och diskutera framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer tillsammans med Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. I flera av dessa kommuner pågår just nu stora investeringar på industri som ska bidra till den gröna omställningen.

Idéer för framtidens Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå – idéskisserna klara i projektet Visioner: i norr - Hållbar Stad (hallbarstad.se)

Energimyndighetens program som kopplar an till initiativet

Energimyndigheten har flera forsknings- och innovationsprogram som kopplar an till initiativets ambitioner. Exempel på sådana program: 

Vi stöttar också innovation som syftar till att integrera hållbarhet, inkludering och estetik hos nya lösningar och produkter.  

Andra exempel på satsningar som ligger i linje med initiativet är de strategiska innovationsprogrammen Viable Cities och RE:sourse.

Mer om Viable Cities

Mer om RE:source  

Om New European Bauhaus, Boverket