Ansökan om luftfartygsoperatörskonto

De luftfartygsoperatörer som omfattas av den svenska lagen om handel med utsläppsrätter och därmed ska rapportera utsläpp samt överlämna utsläppsrätter för anläggningar ska öppna ett så kallat luftfartygsoperatörskonto i den svenska delen av unionsregistret.

En ifylld ansökningsblankett måste skickas in till oss på Energimyndigheten tillsammans med

  • dokumentation som innehåller uppgifter om den juridiska eller fysiska personen som ansöker om att bli kontoinnehavare
  • en kopia av övervakningsplanen som lämnats till och godkänts av Naturvårdsverket
  • dokumentation för minst två personer som ska registreras som ombud på kontot
  • ansökan om konto på unionsregistrets webbplats

Luftfartygsoperatörens ansvar

Luftfartygsoperatören är själv ansvarig för att ansöka om ett konto i den svenska delen av unionsregistret efter att ett beslut tagits om att luftfartygsoperatören ska ingå i EU:s utsläppshandelssystem.

Alla steg i processen som visas nedan måste genomföras för att en ansökan om att öppna konto ska vara komplett. När du klickar på en pil ovan visas information som hjälper dig att uppfylla kraven på en ansökan.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

 Alla kopior av dokument som bifogas ansökan måste certifieras av en notarius publicus. Det görs för att visa dokumentets äkthet. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras eller bekräftas med apostille.

Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer oss tillhanda. Kontaktuppgifter för den notarius publicus/expedition som legaliserat dokumenten ska bifogas.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.