Ansökan om nytt ombud för befintligt konto

Antalet ombud för ett konto ska alltid vara minst två och informationen om dessa ombud ska hållas uppdaterad och korrekt. Ansvaret för att ombuden har behörighet till kontoinnehavarens konton ligger hos kontoinnehavaren. Alla steg i processen som visas nedan måste genomföras för att en ansökan om att lägga till ett nytt ombud ska vara komplett. När du klickar på en pil visas information som hjälper dig att uppfylla kraven på en ansökan.

Om behov av att lägga till eller byta ut ombud uppstår måste en ansökan lämnas in till Energimyndigheten. En ansökan om nytt ombud ska innehålla

  • dokumentation som innehåller uppgifter om den juridiska eller fysiska personen som är kontoinnehavare
  • kontaktuppgifter och dokumentation för det nya ombudet som ska registreras på kontot
  • ansökan om konto för ombudet på unionsregistrets webbplats

OBS! Om kravet på minst två ombud på varje konto inte uppfylls, eller om kontoinnehavaren inte informerar Energimyndigheten om viktiga ändringar gällande ombud eller innehavaren så kan det leda till att all åtkomst till kontot spärras.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

Alla kopior av dokument som bifogas ansökan måste certifieras av en notarius publicus. Det görs för att visa dokumentets äkthet. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras eller bekräftas med apostille.

Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer oss tillhanda. Kontaktuppgifter för den notarius publicus/expedition som legaliserat dokumenten ska bifogas.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska en legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.