Ansökan om nytt ombud för befintligt konto

För att lägga till ett nytt ombud på ett befintligt konto i unionsregistret behöver du skicka in en ansökan. Ombudet behöver också registrera sig på unionsregistrets webbplats. 

Ansökan – steg för steg

När ett nytt ombud ska läggas till på ett befintligt konto behöver du skicka in en ansökan.

Klicka på en blå pil för att få mer information om hur du uppfyller kraven i en ansökan.

 

En ansökan ska innehålla:

  • ifylld ansökningsblankett 'Ansökan om registrering av ombud i unionsregistret'
  • dokumentation som avser den/de personer som ansöker om att bli ombud
    • id-handling
    • fullmakt
    • utdrag ur belastningsregistret
  • registrering av användare i EU Login samt registrering av användare på unionsregistrets webbplats.

Krav på minst två ombud för ett konto

Antalet ombud för ett konto ska alltid vara minst två och informationen om dessa ombud ska hållas uppdaterad och korrekt. Ansvaret för att ombuden har behörighet till kontoinnehavarens konton ligger hos kontoinnehavaren. 

Om kravet på minst två ombud på varje konto inte uppfylls, eller om kontoinnehavaren inte informerar Energimyndigheten om viktiga ändringar gällande ombud eller innehavaren så kan det leda till att all åtkomst till kontot spärras.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

Alla kopior av dokument som bifogas ansökan måste certifieras av en notarius publicus. Det görs för att visa dokumentets äkthet. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras eller bekräftas med apostille.

Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer oss tillhanda. Kontaktuppgifter för den notarius publicus/expedition som legaliserat dokumenten ska bifogas.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska en legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Mer om översättning hos Kammarkollegiet