Skicka ansökan

Hantering av ansökan

När du postar din ansökan ska följande ingå:

  • Ansökningsblankett
  • Fullmakt
  • Kopia på ID-handling (legaliserad)
  • Belastningsregisterutdrag (i obrutet kuvert)

Därtill behöver du göra registrera en användare i unionsregistret, och en kollega behöver lägga till din användare på de konton du ska stå om ombud för.

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Ansökningen behandlas först när alla moment i ansökningsprocessen är genomförda.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

För att visa äktheten hos de dokument som skickas in och för att Energimyndigheten ska kunna tillgodogöra sig innehållet måste alla kopior av dokument vara certifierade av notarius publicus. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer Energimyndigheten tillhanda. Kontaktuppgifter för notarius publicus/expedition som legaliserat ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.