Handelskonto och persondepåkonto

Följande sidor beskriver processen för en ansökan om att öppna ett handelskonto eller persondepåkonto i EU:s utsläppshandelssystem eller i det svenska registret under Kyotoprotokollet.

Alla steg i processen som visas ovan måste genomföras för att en ansökan om att öppna konto ska vara komplett. När du klickar på en pil visas information som hjälper dig att uppfylla kraven på en ansökan.

Sammanfattningsvis ska en ansökan innehålla en ifylld ansökningsblankett tillsammans med

  • dokumentation som innehåller uppgifter om den juridiska eller fysiska personen som ansöker om att bli kontoinnehavare
  • dokumentation för minst två personer som ska registreras som ombud på kontot
  • ansökan om konto på unionsregistrets webbplats
  • inbetalning av avgift

För handels- och persondepåkonto behöver minst ett av ombuden ha en fast bostadsadress i Sverige.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

Alla kopior av dokument som bifogas ansökan måste certifieras av en notarius publicus. Det görs för att visa dokumentets äkthet. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras eller bekräftas med apostille.

Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer oss tillhanda. Kontaktuppgifter för den notarius publicus/expedition som legaliserat dokumenten ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.