Kontrollörskonto

Ackrediterade kontrollörer behöver åtkomst till unionsregistret främst för att verifiera utsläpp redovisade av verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer. Här får du veta hur du ansöker om att öppna ett kontrollörskonto. 

Ansökan – steg för steg

Alla steg i processen måste genomföras för att din ansökan om att öppna ett kontrollörskonto ska vara komplett. 

Klicka på en blå pil för att få mer information om hur du uppfyller kraven i en ansökan.

Kontot är avgiftsfritt men kan endast öppnas av en kontrollör med giltig ackreditering. Kontrollören är själv ansvarig för att ansöka om ett konto i det svenska registret.

När du ansöker om att öppna ett nytt kontrollörskonto behövs följande:

  • bevis på giltig ackreditering
  • ifylld ansökningsblankett
  • ytterligare dokumentation avseende de personer som ansöker om att bli ombud för kontot (minst en person)
    • id-handling
    • fullmakt
  • registrering av ombud samt ansökan om kontoöppnande på unionsregistrets webbplats.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

Alla kopior av dokument som bifogas ansökan måste certifieras av en notarius publicus. Det görs för att visa dokumentets äkthet. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras eller bekräftas med apostille.

Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer oss tillhanda. Kontaktuppgifter för den notarius publicus/expedition som legaliserat dokumenten ska bifogas.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Mer om översättning hos Kammarkollegiet