Skicka ansökan

Hantering av ansökan

Har du följt ansökningsprocessen korrekt ska du nu ha tagit fram eller genomfört följande:

  • Bevis på giltig ackreditering
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Ytterligare dokumentation avseende de personer som ansöker om att bli ombud för kontot (minst en person)
    • ID-handling
    • Fullmakt
    • Utdrag ur belastningsregistret
  • Registrering av ombud samt ansökan om kontoöppnande på unionsregistrets webbplats.

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Ansökningen behandlas först när alla uppgifter samt inbetalning av eventuella avgifter nått Energimyndigheten.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

För att visa äktheten hos de dokument som skickas in och för att Energimyndigheten ska kunna tillgodogöra sig innehållet måste alla kopior av dokument vara certifierade av notarius publicus. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer Energimyndigheten tillhanda. Kontaktuppgifter för notarius publicus/expedition som legaliserat ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.