Konto för luftfartygsoperatör

Luftfartygsoperatörer som omfattas av lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser och därmed ska rapportera utsläpp samt överlämna utsläppsrätter för anläggningar, ska öppna ett så kallat luftfartygsoperatörskonto i den svenska delen av unionsregistret.

Ansökan – steg för steg

Alla steg i processen måste genomföras för att din ansökan om att öppna luftfartygsoperatörskonto ska vara komplett.

Klicka på en blå pil för att få mer information om hur du uppfyller kraven i en ansökan.

När du ansöker om att öppna ett nytt luftfartygsoperatörskonto behövs följande:

  • en kopia av övervakningsplan som har godkänts av Naturvårdsverket
  • ifylld ansökningsblankett med information om kontoinnehavaren (organisationen) och information om de personer som ansöker om att bli ombud för kontot
  • dokumentation för (minst) två personer som ansöker om att bli ombud
    • id-handling
    • fullmakt
    • utdrag ur belastningsregistret
  • registrering av ombud samt ansökan om kontoöppnande på unionsregistrets webbplats.

Luftfartygsoperatörens ansvar

Luftfartygsoperatören är själv ansvarig för att ansöka om ett konto i den svenska delen av unionsregistret efter att ett beslut tagits om att luftfartygsoperatören ska ingå i EU:s utsläppshandelssystem.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

 Alla kopior av dokument som bifogas ansökan måste certifieras av en notarius publicus. Det görs för att visa dokumentets äkthet. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras eller bekräftas med apostille.

Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer oss tillhanda. Kontaktuppgifter för den notarius publicus/expedition som legaliserat dokumenten ska bifogas.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Mer om översättning hos Kammarkollegiet