Persondepåkonto under Kyotoprotokollet

Följande sidor beskriver processen för en ansökan om att öppna ett persondepåkonto i det svenska registret under Kyotoprotokollet.

Alla steg i processen som visas ovan måste genomföras för att en ansökan om att öppna konto ska vara komplett. När du klickar på en pil visas information som hjälper dig att uppfylla kraven på en ansökan.

Sammanfattningsvis ska en ansökan om öppnande av persondepåkonto under Kyotoprotokollet innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett med kontaktuppgifter för kontoinnehavaren (organisationen) och för minst två personer som ansöker om att bli ombud för kontot
 • Dokumentation som avser kontoinnehavaren
  • Bevis på kontoinnehavarens identitet
  • Bevis på fast adress för kontoinnehavaren
  • Bevis på öppet bankkonto för kontoinnehavaren
  • Årsredovisning för kontoinnehavaren
  • Utdrag ur belastningsregistret för firmatecknaren
 • Dokumentation som avser de personer som ansöker om att bli ombud
  • ID-handling
  • Fullmakt
  • Utdrag ur belastningsregistret
 • Registrering av ombud samt ansökan om kontoöppnande på unionsregistrets webbplats.
 • Inbetald ansökningsavgift

För persondepåkonto under Kyotoprotokollet behöver minst ett av ombuden ha en fast bostadsadress i Sverige.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

Alla kopior av dokument som bifogas ansökan måste certifieras av en notarius publicus. Det görs för att visa dokumentets äkthet. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras eller bekräftas med apostille.

Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer oss tillhanda. Kontaktuppgifter för den notarius publicus/expedition som legaliserat dokumenten ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.