Information om kontoinnehavaren

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du bifoga dokumentation som krävs för att vi på Energimyndigheten ska kunna säkerställa identitet och vid behov göra bakgrundskontroller på kontoinnehavaren.

Följande dokumentation ska bifogas ansökningsblanketten för dig som ansöker om ett handelskonto. Punktlistan motsvarar avsnitt nedanför listan som innehåller beskrivning om vad som ska bifogas ansökan.

 • Bevis på kontoinnehavarens identitet
 • Bevis på fast adress för kontoinnehavaren
 • Bevis på öppet bankkonto för kontoinnehavaren
 • Årsredovisning för kontoinnehavaren
 • Utdrag ur belastningsregistret för firmatecknaren

För att kunna förstå vilka krav som gäller för just den ansökan du arbetar med är det bra att förstå skillnaden mellan en fysisk och juridisk person. Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo.

Bevis på identitet

Bevis på kontoinnehavarens identitet ska innehålla en kopia av alla följande:

a. Om juridisk person:

 1. Kopia av stiftelseurkund för den juridiska personen.
 2. Kopia av dokument som styrker registreringen av den juridiska personen (för svenska företag kan detta till exempel innebära utdrag från Bolagsverket).
 3. Bekräftelse av momsregistreringsnummer.
 4. Information om den juridiska personens verkliga förmånstagare enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG, se rubriken " Förtydligande om verklig huvudman" för mer information.
 5. Namn på den juridiska personens verksamhetsledare med operativt ansvar (t ex verkställande direktör). Om fullmakter för ombud bifogas måste informationen innehålla uppgifter om rätten att underteckna dessa fullmakter för den som signerar.

b. Om fysisk person:

 1. Pass eller identitetshandling utfärdad i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) eller annat pass.

Förtydligande kring verklig förmånstagare

Utdrag ur artikel 1 direktiv 2005/60/EG

Verklig förmånstagare:

Den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar kunden och/eller den fysiska person för vars räkning en transaktion eller en verksamhet utförs. Den verklige förmånstagaren skall åtminstone:

a) för företagsenheter

 1. innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk enhet genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över en tillräcklig procentandel av aktierna eller rösträtterna i den juridiska enheten, inbegripet genom innehav av innehavaraktier, dock ej ett företag som är noterat på en reglerad marknad och som omfattas av informationsskyldighet som överensstämmer med gemenskapslagstiftningen eller som är underkastat motsvarande internationella normer; en procentandel på 25 procent + en aktie eller rösträttsandel skall anses tillräcklig för att uppfylla detta kriterium,

 2. innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som på annat sätt utövar kontroll över förvaltningen av en juridisk enhet.när det redan har fastställts vilka de framtida förmånstagarna är, innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som är innehavare av 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet,när det återstår att fastställa vilka de enskilda personer som omfattas av den juridiska konstruktionen eller enheten är, innefatta den grupp personer i vars främsta intresse den juridiska konstruktionen eller enheten har inrättats eller bedriver verksamhet,innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som utövar betydande kontroll över 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet.

b) när det gäller juridiska enheter, t.ex. stiftelser, och juridiska konstruktioner, exempelvis truster, som förvaltar och fördelar medel

 1. när det redan har fastställts vilka de framtida förmånstagarna är, innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som är innehavare av 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet,
 2. när det återstår att fastställa vilka de enskilda personer som omfattas av den juridiska konstruktionen eller enheten är, innefatta den grupp personer i vars främsta intresse den juridiska konstruktionen eller enheten har inrättats eller bedriver verksamhet,
 3. innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som utövar betydande kontroll över 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet.

Bevis på fast adress

Bevis på kontoinnehavarens adress ska vara en kopia av följande:

a. Om juridisk person:

 1. Handling som styrker den registrerade adressen till den juridiska personen. Om den registrerade adressen redan framgår i dokument som lämnas in för att styrka bevis på identitet behöver inget ytterligare dokument lämnas in för styrkande av adress.

b. Om fysisk person:

 1. Bevis som styrker permanent adress (folkbokföringsadress) kan vara en kopia av något av följande:
 • Ett intyg från de lokala myndigheterna som bekräftar personens permanenta adress (gäller om landet där personen är folkbokförd inte kan utfärda identitetshandlingar som innehåller permanent adress).
 • Annat dokument som visar kontoföreträdarens/innehavarens permanenta adress och som i förväg godkänts av Energimyndigheten.
 • Identitetshandling om den innehåller den permanenta adressen eller annan myndighetsutfärdad identitetshandling som visar permanent adress.

Bevis på öppet bankkonto

 1. Den sökande måste bifoga bevis på ett öppet bankkonto i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Beviset kan vara en certifierad kopia på kontoutdrag eller ett underskrivet bevis från banken.

Årsredovisning

En kopia av årsredovisningen eller den senaste reviderade årsredovisningen ska lämnas in. Om ingen reviderad årsredovisning finns tillgänglig godtar vi en kopia av bokslutet stämplad av skattekontoret eller ekonomichef.

Utdrag ur belastningsregistret

Det krävs ett utdrag ur belastningsregistret för kontoinnehavarens firmatecknare eller för den fysiska personens verkliga huvudman och/eller verksamhetsledare. Utdraget inhämtar Energimyndigheten från Polismyndigheten vid ansökan.

Detta görs för att bevara säkerheten i unionsregistret och för att skydda våra kontoinnehavare mot bedrägerier och andra oegentligheter i registret.

Mer information om varför vi inhämtar utdrag ur belastningsregistret

Vill du av någon anledning skicka in belastningsregisterutdraget själv så går det att beställa utdraget från Polisens e-tjänst. Utdraget beställer du från Polisen och ska skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i.