Så fungerar unionsregistret

Enligt EU:s handelsdirektiv är varje medlemsstat skyldig att upprätta och driva ett nationellt register för bokföring av transaktioner av utsläppsrätter inom EU:s handelssystem. Från och med juni 2012 använder EU en gemensam IT-plattform för de nationella registren i handelssystemet, det så kallade unionsregistret.

Unionsregistret sparar data om:

  • Konton för medlemsstaterna, företag och fysiska personer som har åtaganden eller innehar utsläppsrätter och internationella reduktionsenheter.
    Läs mer om enhetstyper
  • Alla transaktioner med enheter till och från kontona i registret. Det finns olika typer av transaktioner: utfärdande av utsläppsrätter, gratis tilldelning, auktionering, transaktioner mellan konton, överlämnande och borttagning av enheter. Unionsregistret lagrar även data om transaktioner för de nationella registren under Kyotoprotokollet. Se Transaktionstyper för mer information om olika typer av transaktioner. Du kan också läsa mer om internationell utsläppshandel.
  • Nationella tilldelningstabeller som anger utsläppsrätter som gratis tilldelas anläggningar och luftfartygsoperatörer.
  • De verifierade utsläppen och överlämnade utsläppsrätter från alla anläggningar och luftfartygsoperatörer som omfattas av handelssystemet. Läs mer om verifierade utsläpp och överlämnanden.

Enligt Registerförordningen ska Kommissionen se till att unionsregistret lagrar uppgifter om samtliga processer, förteckningsuppgifter och kontoinnehavare under fem år efter det att ett konto har avslutats. Personuppgifter för användare i registret anonymiseras fem år efter att en användare har fått sin behörighet till registret återkallad.

Unionsregistret innehåller också Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet där det nationella åtagandet följs upp. Från och med 2013 innehåller unionsregistret också registret för redovisning av utsläpp enligt ansvarsfördelningsbeslutet (406/2009/EG).

I registret noteras enbart avslutade transaktioner mellan två parter. Företagen administrerar själva sina utsläppsrätter och Kyotoenheter och vid en försäljning är det säljaren som överför utsläppsrätter från sitt till köparens konto. Kontrakt eller priser registreras aldrig i unionsregistret.

Nationell administratör

Energimyndigheten är genom svensk lag utsedd till nationell administratör vilket innebär att vi administrerar all data och support i den svenska delen av Unionsregistret.

De nationella registren

Grafik över registret

Alla unionens medlemsstaters register (samt Islands, Liechtensteins och Norges register) ligger sedan 2012 i en och samma tekniska plattform för att på bästa sätt garantera säkerhet, förenkla underhåll och utveckling men även för att på bästa sätt säkerställa driftstabilitet och anslutningar mellan de nationella registren.

Samtliga nationella register inom EU är därför identiska beträffande funktionalitet, drift, underhåll och grundläggande krav på säkerhet. Funktionerna regleras i en särskild registerförordning.

Övervakning och verifiering

Unionsregistret övervakas av den oberoende transaktionsloggen EUTL (European Union Transaction Log) som för en oberoende förteckning av händelser i registren.
Läs mer om EUTL

Den 15 oktober 2008 genomförde alla EU-medlemsstater en uppkoppling av sina nationella register mot FN:s internationella transaktionslogg, ITL. Därmed kunde reduktionsenheter (CER och ERU) överföras till konton i de nationella registren. ITL verifierar även alla transaktioner av Kyotoenheter för att garantera att dubbelräkning inte sker.

Praktisk information för dig med ett konto i unionsregistret

Vill du ha mer information om hur du öppnar ett konto i unionsregistret kan du gå till våra sidor som hjälper dig att genomföra en kontoansökan.
Här finns även information om hur du ersätter eller tar bort ombud på ett konto.

Då du öppnar ett konto i registret tillhandahåller du personuppgifter.
Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

Vi tillhandahåller aktuell information om utsläppshandeln och beskriver också vilka andra platser du som har ett konto i registret bör bevaka för att hålla dig uppdaterad i området.
För dig som är kontoinnehavare eller ombud i unionsregistret finns manual, lathundar och filmklipp tillgängliga för att hjälpa dig genom registrets olika processer.
Läs mer om vilket användarstöd som är tillgängligt.

För att få en bättre förståelse kring vilka enhetstyper som cirkulerar i registren och vilka möjligheter och begränsningar som finns kan du läsa mer om enhetstyper.

Unionsregistret innehåller flera olika kontotyper med funktionalitet anpassad för olika kontoinnehavare.

En transaktion mellan konton styrs av parametrar som definieras av transaktionstypen. Olika typer av transaktioner används för överföringar mellan två parter, tilldelning, borttagning och överlämnanden.
Läs mer under Transaktionstyper.

Transaktioner mellan konton påverkas av säkerhetsfunktioner som skyddar enheterna på kontona i registren. Till exempel kräver transaktioner från vissa kontotyper att mottagarkonton alltid registreras i en lista över betrodda konton. Det finns också fördröjningar på transaktioner samtidigt som registren bara påbörjar transaktionerna under vissa tider på dygnet och under veckan. Du som har eller tänker öppna ett konto i registret bör förstå hur tidsfördröjningar och öppettider fungerar.