Enhetstyper

Det finns flera olika enhetstyper inom utsläppshandeln och unionsregistret. Gemensamt för alla enhetstyper är att de motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter.

Vissa enhetstyper kan enbart hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem medan andra bara kan hållas på konton i ett register under Kyotoprotokollet. Vissa enhetstyper kan hållas i båda registren.

Nedan finns en tabell som beskriver vilka enheter som kan hållas i vilka register. Under tabellen kan du läsa mer om enhetstyperna.

Enhetstyp

EU ETS KP-Register
AAU   X
CER X X
ERU X X
EUA X  
EUAA X  
lCER/tCER   X
RMU   X

Tillåtna enheter under 2021

  1 januari 2021 Fr.o.m. 1 maj 2021
KP    
Inväxling av internationella krediter Tillåten Inte tillåten
Inkommande transaktioner av Kyoto enheter till ETS konton Tillåten Inte tillåten
Utgående transaktioner av Kyoto enheter från ett ETS konto Tillåten Tillåten
Kyoto enheter som finns på ett ETS konto Tillåten Tillåten
ETS    
Överlämnande av fas 4 enheter Inte tillåten Tillåten
Överlämnande av fas 3 enheter Tillåten Tillåten

Enhetstyper i EU:s utsläppshandelssystem

De engelska enhetsnamnen används ofta inom utsläppshandel och ingår därför också i beskrivningen nedan.

Allmän utsläppsrätt (EUA = European Union Allowance)

Europeisk utsläppsrätt som endast kan hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem. Den enhet som gratis tilldelas verksamhetsutövare, överlämnas vid verksamhetsutövarnas fullgörande och ingår i auktioner. Under den fjärde handelperioden kan EUA användas vid överlämnande av både verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer.

Utsläppsrätt för luftfarten (EUAA = European Union Aviation Allowance)

Europeisk utsläppsrätt som endast kan hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem. Den enhet som gratis tilldelas luftfartygsoperatörer, överlämnas vid luftfartygsoperatörernas fullgörande och ingår i auktioner. Under den fjärde handelperioden kan EUAA användas vid överlämnande av både verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer.

Allmänna schweiziska utsläppsrätter (CHU = Swiss General Unit Allowance)

Dessa utsläppsrätter tilldelas verksamhetsutövare i det schweiziska utsläppshandelssystemet. De kan också användas för överlämnandet i EU:s utsläppshandelssystem av verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer vid fullgörande.

Schweiziska utsläppsrätter för luftfarten (CHUA = Swiss Aviation Unit Allowance)

Dessa utsläppsrätter tilldelas luftfartygsoperatörer i det schweiziska utsläppshandelssystemet. De kan också användas för överlämnandet i EU:s utsläppshandelssystem av verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer vid fullgörande.

CER (Certified Emission Reduction)

Internationell reduktionsenhet från s.k. CDM-projekt. Verksamhetsutövare kan växla in enhetstypen mot en allmän utsläppsrätt om en sådan inväxlingsrätt finns, se avsnittet om inväxling av reduktionsenheter. EU:s utsläppshandelssystem tillåter inte CER-enheter från vissa projekt. Det är köparens ansvar att undersöka om enheten kan föras till ett konto i utsläppshandelssystemet.

Möjligheten att växla in CER till EUA, och möjligheten att föra in CER till ett konto i EU ETS, försvinner den 1 maj 2021.

ERU (Emission Reduction Unit)

Internationell reduktionsenhet från s.k. JI-projekt. Verksamhetsutövare kan växla in enhetstypen mot en allmän utsläppsrätt om en sådan inväxlingsrätt finns, se avsnittet om inväxling av reduktionsenheter. EU:s utsläppshandelssystem tillåter inte ERU-enheter från vissa projekt på konton i systemet. Det är köparens ansvar att undersöka om enheten kan föras till ett konto i utsläppshandelssystemet.

Möjligheten att växla in ERU till EUA, och möjligheten att föra in ERU till ett konto i EU ETS, försvinner den 1 maj 2021.

Enhetstyper i registret under Kyotoprotokollet

De engelska enhetsnamnen används ofta inom utsläppshandel och ingår därför också i beskrivningen nedan

CER, ERU – Se ovan.

AAU (Assigned amount unit)

Tilldelad utsläppsenhet. Den enhetstyp som tilldelas parter till Kyotoprotokollet som har åtaganden att överlämna enheter motsvarande sina utsläpp, t.ex. Sverige. Sverige tillåter privatpersoner att hålla enhetstypen på konton i det svenska registret under Kyotoprotokollet. Det gäller dock inte alla andra länders Kyotoregister.

ICER (Long term Certified Emission Reduction)

Internationell reduktionsenhet som utfärdas i skogsplanteringsprojekt och återplanteringsprojekt under CDM . Enhetstypen har en begränsad livslängd och är bara giltig under den åtagandeperiod för Kyotoprotokollet i vilken den utfärdats.

tCER (Temporary Certified Emission Reduction)

Internationell reduktionsenhet som utfärdas i skogsplanteringsprojekt och återplanteringsprojekt under CDM. Enheten har en begränsad livslängd och förfaller vid slutet av den åtagandeperiod under Kyotoprotokollet som följer på den där enheten utfärdats.

RMU (Removal Unit)

Sänkkredit som utfärdas för upptag av växthusgaser i den s.k. LULUCF-sektorn.