Enhetstyper

Det finns flera olika enhetstyper inom utsläppshandeln och unionsregistret. Gemensamt för alla enhetstyper är att de motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter.

Vissa enhetstyper kan enbart hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem medan andra bara kan hållas på konton i ett register under Kyotoprotokollet. Vissa enhetstyper kan hållas i båda registren.

Nedan finns en tabell som beskriver vilka enheter som kan hållas i vilka register. Under tabellen kan du läsa mer om enhetstyperna.

Enhetstyp

EU ETS KP-Register
AAU   X
CER X X
ERU X X
EUA X  
EUAA X  
lCER/tCER   X
RMU   X

 

Enhetstyper i EU:s utsläppshandelssystem

De engelska enhetsnamnen används ofta inom utsläppshandel och ingår därför också i beskrivningen nedan.

Allmän utsläppsrätt (EUA = European Union Allowance)

Europeisk utsläppsrätt som endast kan hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem. Den enhet som gratis tilldelas verksamhetsutövare, överlämnas vid verksamhetsutövarnas fullgörande och ingår i auktioner.

Utsläppsrätt för luftfarten (EUAA = European Union Aviation Allowance)

Europeisk utsläppsrätt som endast kan hållas på konton i EU:s utsläppshandelssystem. Den enhet som gratis tilldelas luftfartygsoperatörer, överlämnas vid luftfartygsoperatörernas fullgörande och ingår i auktioner.

CER (Certified Emission Reduction)

Internationell reduktionsenhet från s.k. CDM-projekt. Verksamhetsutövare kan växla in enhetstypen mot en allmän utsläppsrätt om en sådan inväxlingsrätt finns, se avsnittet om inväxling av reduktionsenheter. EU:s utsläppshandelssystem tillåter inte CER-enheter från vissa projekt. Det är köparens ansvar att undersöka om enheten kan föras till ett konto i utsläppshandelssystemet.

ERU (Emission Reduction Unit)

Internationell reduktionsenhet från s.k. JI-projekt. Verksamhetsutövare kan växla in enhetstypen mot en allmän utsläppsrätt om en sådan inväxlingsrätt finns, se avsnittet om inväxling av reduktionsenheter. EU:s utsläppshandelssystem tillåter inte ERU-enheter från vissa projekt på konton i systemet. Det är köparens ansvar att undersöka om enheten kan föras till ett konto i utsläppshandelssystemet.

 

Enhetstyper i registret under Kyotoprotokollet

De engelska enhetsnamnen används ofta inom utsläppshandel och ingår därför också i beskrivningen nedan

CER, ERU – Se ovan.

AAU (Assigned amount unit)

Tilldelad utsläppsenhet. Den enhetstyp som tilldelas parter till Kyotoprotokollet som har åtaganden att överlämna enheter motsvarande sina utsläpp, t.ex. Sverige. Sverige tillåter privatpersoner att hålla enhetstypen på konton i det svenska registret under Kyotoprotokollet. Det gäller dock inte alla andra länders Kyotoregister.

ICER (Long term Certified Emission Reduction)

Internationell reduktionsenhet som utfärdas i skogsplanteringsprojekt och återplanteringsprojekt under CDM . Enhetstypen har en begränsad livslängd och är bara giltig under den åtagandeperiod för Kyotoprotokollet i vilken den utfärdats.

tCER (Temporary Certified Emission Reduction)

Internationell reduktionsenhet som utfärdas i skogsplanteringsprojekt och återplanteringsprojekt under CDM. Enheten har en begränsad livslängd och förfaller vid slutet av den åtagandeperiod under Kyotoprotokollet som följer på den där enheten utfärdats.

RMU (Removal Unit)

Sänkkredit som utfärdas för upptag av växthusgaser i den s.k. LULUCF-sektorn.