Inväxling av internationella reduktionsenheter

Verksamhetsutövare inom EUs handelssystem tillgodoräknar sig utsläppsminskningar via investeringar i klimatprojekt inom ramen för Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer JI (gemensamt genomförande) och CDM (mekanism för ren utveckling).

Inväxlingen görs genom att verksamhetsutövaren växlar in internationella reduktionsenheter, även kallat internationella krediter (CER/ERU), mot utsläppsrätter eller utsläppsrätter för luftfarten. Hur många reduktionsenheter som får växlas in mot utsläppsrätter beslutas av Naturvårdsverket med stöd i den s.k. RICE-förordningen (1123/2013/EU).

Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2018/410 avskaffar användningen av internationella krediter inom EU ETS i den fjärde handelsperioden och därför kommer inga internationella krediter att kunna hållas på EU-konton. Internationella krediter kommer därav att tas bort från alla EU-konton efter den 1 juli 2023. Efter den 30 april 2021 är det inte möjligt med inkommande transaktioner till ETS-konton. Den oanvända inväxlingsmängden kommer att försvinna efter den 30 april 2021.

Kontoinnehavare som har internationella krediter på sitt EU-konto kommer, efter 1 juli 2023, att kontaktas och ombeds att ta bort dessa enheter. Om enheterna inte tas bort, kommer Energimyndigheten inom 40 dagar att ta bort enheterna från respektive EU-konto. 

Frågor och svar

Hur görs inväxlingen?

Verksamhetsutövaren måste själv se till att det finns reduktionsenheter på kontot. Inväxlingen görs sedan som en transaktion där en specifik transaktionstyp väljs i användargränssnittet. Reduktionsenheterna flyttas från kontot och i retur överförs motsvarande mängd utsläppsrätter (EUA) eller utsläppsrätter för luftfarten (EUAA).

De inväxlade krediterna likställs med utsläppsrätter och kan användas för fullgörandet för utsläppsåret 2020 eller för den fjärde handelsperioden.

Fram till den 30 april 2021 är det möjligt att växla in reduktionsenheter mot allmänna utsläppsrätter. Den oanvända inväxlingsmängden kommer att försvinna efter den 30 april 2021.

Den beslutade inväxlingsmängden visas i användargränssnittet under fliken 'Innehav'.

Läs mer om hur inväxlingen görs i användarmanualen för unionsregistret.

Detta behöver du för att göra en inväxling

För att göra en inväxling behöver du:

  • Kvarvarande inväxlingsutrymme
  • Internationella reduktionsenheter på kontot (t.ex. CER)

Inväxlingen blir möjlig först när du uppfyller dessa villkor. Innan dess kommer du inte kunna se alternativet för inväxling när du väljer 'Föreslå en transaktion'.

Inväxlingsutrymmet för ett konto ser du i en tabell under fliken 'Innehav' i unionsregistret. Där hittar du en siffra för 'Kvarvarande mängd för inväxling'.

Ditt saldo för internationella reduktionenheter ser du i en egen rad under fliken 'Innehav', separat från andra utsläppsenheter. Saknas en rad för internationella reduktionsenheter så finns inga sådana på kontot.

Har du inte reduktionsenheter på kontot kommer alternativet för inväxling inte att vara synligt.

Hur många reduktionsenheter kan växlas in av stationära anläggningar?

De mängder som stationära anläggningar får använda för hela perioden 2008-2020 beslutas av Naturvårdsverket med stöd i Kommissionens förordning (EU) nr 1123/2013.

Huvudregeln är att verksamhetsutövare under perioden 2008-2020 kan använda det utrymme som Naturvårdsverket har beslutat för åren 2008-2012 eller 11 procent av anläggningens gratis tilldelning under perioden 2008-2012, beroende på vilket som är störst.

Anläggningar som varken fått gratis tilldelning eller rätt att utnyttja reduktionsenheter under perioden 2008-2012 samt nya sektorer som kommer med i handelssystemet först 2013 har rätt att utnyttja enheter motsvarande 4,5 procent av det verifierade utsläppet under 2013-2020.

Om 4,5-procentregeln används kommer inväxlingsgränsen att justeras varje gång ett årsutsläpp verifieras i unionsregistret. Detta innebär att efter en utsläppssiffra har noterats och verifierats för 2020 kan inväxlingsutrymmet eventuellt öka. Under fliken 'Innehav' i unionsregistret kan du kontrollera den kvarvarande mängden som finns för inväxling.

Hur många reduktionsenheter kan användas av luftfartygsoperatörer?

För perioden 2013-2020 kan luftfartygsoperatör utnyttja enheter upp till ett antal som motsvarar 1,5 procent av deras verifierade utsläpp under perioden. Det innebär att inväxlingsgränsen justeras varje gång ett årsutsläpp verifieras i unionsregistret.

Otillåtna reduktionsenheter från 1 april 2015

Från och med 1 april 2015 kan reduktionsenheter med ursprung i den första åtagandeperioden under Kyotoprotokollet inte längre användas för inväxling. Det finns även andra begränsningar som avgörs av vilket projekt enheten har sitt ursprung i. För mer information och hur enheternas ursprung kan identifieras, se information på Europeiska Kommissionens webbplats.