Inväxling av internationella reduktionsenheter

Anläggningar inom EUs handelssystem tillgodoräknar sig utsläppsminskningar via investeringar i klimatprojekt inom ramen för Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer JI (gemensamt genomförande) och CDM (mekanism för ren utveckling).

Inväxlingen görs genom att verksamhetsutövaren växlar in internationella reduktionsenheter(CER/ERU) mot utsläppsrätter eller utsläppsrätter för luftfarten. Hur många reduktionsenheter som får växlas in mot utsläppsrätter beslutas av Naturvårdsverket med stöd i den s.k. RICE-förordningen (1123/2013/EU).

Inväxlingsförfarandet ersätter den tidigare processen som användes under den andra handelsperioden där en av Naturvårdsverket beslutad mängd reduktionsenheter kunde överlämnas som en del av fullgörandet.

Frågor och svar

Hur görs inväxlingen?

Verksamhetsutövaren måste själv se till att det finns reduktionsenheter på kontot. Inväxlingen görs sedan som en transaktion där en specifik transaktionstyp väljs i användargränssnittet. Reduktionsenheterna flyttas från kontot och i retur överförs motsvarande mängd utsläppsrätter eller utsläppsrätter för luftfarten. Så länge det finns inväxlingsutrymme kvar är det helt upp till kontoinnehavaren att bestämma när en inväxling ska göras.

Den beslutade inväxlingsmängden visas i användargränssnittet under fliken Innehav. Läs mer i användarmanualen för unionsregistret.

Hur många reduktionsenheter kan växlas in av stationära anläggningar?

De mängder som stationära anläggningar får använda för hela perioden 2008-2020 beslutas av Naturvårdsverket med stöd i Kommissionens förordning (EU) nr 1123/2013.

Huvudregeln är att verksamhetsutövare under perioden 2008-2020 kan använda det utrymme som Naturvårdsverket har beslutat för åren 2008-2012 eller 11 procent av anläggningens gratis tilldelning under perioden 2008-2012, beroende på vilket som är störst.

Anläggningar som varken fått gratis tilldelning eller rätt att utnyttja reduktionsenheter under perioden 2008-2012 samt nya sektorer som kommer med i handelssystemet först 2013 har rätt att utnyttja enheter motsvarande 4,5 procent av de tverifierade utsläppet under 2013-2020.

Om 4,5-procentregeln används kommer inväxlingsgränsen att justeras varje gång ett årsutsläpp verifieras i unionsregistret.

Hur många reduktionsenheter kan användas av luftfartygsoperatörer?

För perioden 2013-2020 kan luftfartygsoperatör utnyttja enheter upp till ett antal som motsvarar 1,5 procent av deras verifierade utsläpp under perioden. Det innebär att inväxlingsgränsen justeras varje gång ett årsutsläpp verifieras i unionsregistret.

Otillåtna reduktionsenheter från 1 april 2015

Från och med 1 april 2015 kan reduktionsenheter med ursprung i den första åtagandeperioden under Kyotoprotokollet inte längre användas för inväxling. Det finns även andra begränsningar som avgörs av vilket projekt enheten har sitt ursprung i. För mer information och hur enheternas ursprung kan identifieras, se information på Europeiska Kommissionens webbplats.