Personuppgifter

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Detta innebär en skyldighet att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål. Det är vanligt förekommande att olika typer av kontaktuppgifter behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppdrag.

Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör efterfrågar bland annat så kallade personuppgifter som rör privatpersoner. Person­uppgifter utgörs, enligt 3 § personuppgiftslagen, av "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet".

Personuppgiftsansvarig

De personuppgifter du lämnar till Energimyndigheten kommer att behandlas av myndigheten för handläggning enligt lagen om handel med utsläppsrätter. I första hand sker Energimyndighetens behandling av uppgifter inom verksamheten med att administrera registret för handel med utsläppsrätter, unionsregistret.

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter.

Genom att skicka in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen till Energimyndigheten kan du kostnadsfritt en gång per år få veta vilka personuppgifter som myndigheten har registrerat om dig och hur de används.


Adressen är:

Statens energimyndighet
Box 310 631 04 Eskilstuna

Märk kuvertet med "Unionsregistret".

Till Energimyndigheten kan du även vända dig om någon personuppgift är felaktig eller om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom begäran om information ska vara undertecknad måste du skicka in den i pappersform.

Här kan du läsa mer om vad en personuppgift är, hur Energimyndigheten behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.