Uppdatering av dokumentation

Energimyndigheten har skyldighet att granska och kontrollera att de uppgifter som lämnades vid ansökningsförfarandet fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Kontrollen görs enligt registerförordningen och sker vart tredje eller femte år. 

Enligt registerförordningen ska varje konto ha minst två behöriga och aktiva kontoombud. Denna granskning ger kontoinnehavaren tillfälle att uppdatera, lägga till och återkalla behörigheter för kontoombud.

Syfte med uppdateringen

Granskningen är till för att skydda kontoinnehavarna i unionsregistret från bedrägerier och andra oegentligheter.

Vem ingår i årets granskning?

Granskningen omfattar både ombud (personer) och kontoinnehavare (organisationer). De som ingår i årets granskning får ett meddelande, via e-post, med instruktioner om vad som behöver skickas in. Det är endast de ombud och kontoinnehavare som får meddelandet från oss som omfattas av granskningen.

Granskningen av dokumentationen görs:

  • vart femte år för behöriga ombud för verksamhetsdepå- och luftfartygsoperatörskonton
  • vart tredje år för ombud på handelskonton och persondepåkonton under Kyotoprotokollet.
  • Ombud för kontrollörskonton granskas vart femte år.

För kontoinnehavare för handelskonton och persondepåkonton under Kyotoprotokollet sker granskningen vart tredje år. Kontoinnehavare för verksamhetsdepå- och luftfartygsoperatörskonton innefattas inte av denna granskning.

Tidsplan

I november skickar Energimyndigheten e-post till alla kontoombud och kontoinnehavare som omfattas av årets granskning av dokumentation.

Vem är vem?

En kontoinnehavare är det bolag/organisation som äger ett konto i registret. På varje konto ska kontoinnehavaren utse minst två behöriga kontoombud som sedan representerar kontoinnehavaren.

Kontoombuden är de personer som har åtkomst till kontot och där kan utföra transaktioner, notera utsläpp eller genomföra överlämnanden.

 

Kontoombud

Förutsättningar och villkor

Följande handlingar ska lämnas till Energimyndigheten:

Blanketten behöver du för att vi ska få uppgifter om vilken organisation kontoombudet tillhör samt för att vi enkelt ska kunna få kontaktuppgifter till kontoombuden och kontoinnehavaren. Energimyndigheten tillhandahåller blanketten nedladdningsbar i PDF-format.

Fullmakt ska finnas för det kontoombud som inte ensam har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Energimyndigheten tillhandahåller en mall för fullmakt som är nedladdningsbar i PDF-format.

Kopia av giltig ID-handling (pass, körkort eller ID-kort) ska vara certifierad av Notarius Publicus. Energimyndigheten kontrollerar också folkbokföringsadress för alla kontoombud. Skulle kontoombudet sakna svensk folkbokföringsadress måste bevis på fast adress bifogas.

Utdrag ur belastningsregistret behöver vi för att säkerställa att du som kontoombud inte har begått ekonomisk brottslighet. Registerutdraget beställer du från Polismyndigheten och kommer i ett kuvert till din folkbokföringsadress. Bifoga sedan det obrutna kuvertet när du skickar in dokumentationen till oss. Vi har inte möjlighet att godkänna ett utdrag från belastningsregistret i brutet kuvert.    

Alla dokument ska skickas till:
Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 Eskilstuna

Alla handlingar som lämnas in till oss på Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till svenska eller engelska.

Ta bort eller lägga till ombud

Följ gärna vår guide om hantering av behöriga ombud på befintligt konto.

Guide för hantering av behörigt ombud på befintligt konto

 

Kontoinnehavare

Förutsättningar och villkor  

Granskning av dokumentation gäller kontoinnehavare/företag med ett handels- och/eller persondepåkonto under Kyotoprotokollet i den svenska delen av unionsregistret.

Följande handlingar ska lämnas till Energimyndigheten:

  • blankett för kontoinnehavare
  • bevis på identitet
  • bevis på fast adress för kontoinnehavaren (företaget)
  • bevis på öppet bankkonto
  • årsredovisning (länk till årsredovisningen) 
  • belastningsregisterutdrag (för firmatecknare).

Blanketten behöver du för att vi ska få uppgifter om vilken kontoinnehavare dokumentationen tillhör samt för att vi enkelt ska kunna få kontaktuppgifter till kontoombuden och kontoinnehavaren. Energimyndigheten tillhandahåller blanketten nedladdningsbar i PDF-format.

Bevis på identitet, fast adress och öppet bankkonto

Du kan du läsa vidare under kapitlet för ansökan om öppnande av konto vilken dokumentation som krävs.

Information om kontoinnehavaren (energimyndigheten.se)

Årsredovisning kan skickas in digitalt till Energimyndigheten på mejladressen utslapp...@energimyndigheten.se

Belastningsregisterutdrag

Enligt registerförordningen begär Energimyndigheten även in utdrag ur belastningsregistret för kontoinnehavarens firmatecknare. Detta görs för att bevara säkerheten i unionsregistret och för att skydda våra kontoinnehavare mot bedrägerier och andra oegentligheter i registret.

Kontoinnehavarens firmatecknare behöver lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det ska beställas från polisen och måste skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i.

Utdraget gäller Rikspolisstyrelsens belastningsregister 9 §, enskild person, RPS 442.3. Blanketten finns på Polisens webbplats.

Blankett utdrag ur belastningsregistret hos Polisen

På våra ansökningssidor kan du läsa mer om dokumentationskrav för kontoinnehavare

Alla dokument ska skickas till:
Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 Eskilstuna

Alla handlingar som lämnas in till oss på Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till svenska eller engelska.