Ombudsroller

I unionsregistret kan du välja vilka behörighetsroller som ska gälla för ett ombud på ett konto. Ett konto måste alltid ha minst två behöriga ombud. Här får du veta skillnaden mellan de olika behörigheterna.

Behörigheter för ombud på konton i EU:s utsläppshandelssystem

Ombud för verksamhetsutövare som omfattas av den svenska lagen om handel med utsläppsrätter samt ombud för handelskonton kan använda sig av olika ombudsroller i registret. Rollerna har olika funktioner och kontoinnehavaren av ett konto kan välja hur behörigheterna för ombuden ska ställas in.

Initativtagare

Initiativtagare - användare med denna ombudsroll kan endast inleda processer så som transaktioner och ändringar i Betrodda kontolistan (TAL).

Godkännare

Godkännare - användare med denna ombudsroll kan endast godkänna processer så som transaktioner och ändringar i TAL.

Initativtagare och godkännare

Initiativtagare & godkännare - användare med denna ombudsroll kan både initiera eller godkänna processer så som transaktioner och ändringar i TAL. Denna ombudsroll är vanligast och har flest behörigheter.

Endast läsrättighet

Endast läsrättighet - användare med denna ombudsroll kan endast läsa i registret och kan inte utföra några transaktioner.

När du öppnar ett konto krävs två ombud av någon av följande kombinationer: 

Initiativtagare + Godkännare

aInitiativtagare + Godkännare

Initiativtagare & Godkännare + Godkännare

b. Initiativtagare & Godkännare + Godkännare

Initiativtagare + Initiativtagare & Godkännare

c. Initiativtagare + Initiativtagare & Godkännare  

Initiativtagare & Godkännare  + Initiativtagare & Godkännare

d. Initiativtagare & Godkännare  + Initiativtagare & Godkännare

Det är även denna kombination av ombudsroller som kan genomföra en transaktion i unionsregistret. 

Behörigheter för ombud på Kontotyper i register under Kyotoprotokollet

Ombud för persondepåkonton under Kyotoprotokollet kan använda sig av ombudsrollerna Behöriga ombud och Extra behöriga ombud.

Behörigt ombud har all nödvändig grundbehörighet för att kunna administrera ett konto. De kan bland annat föreslå och godkänna transaktioner och uppdatera kontoinformationen.

Extra behörigt ombud kan endast godkänna transaktioner föreslagna av behöriga ombud. Om ett Extra behörigt ombud utses på ett konto måste alla transaktioner godkännas av detta ombud.

Endast läsrättighet. Utöver Behöriga ombud och Extra behöriga ombud finns också möjlighet att registrera behöriga ombud enbart med läsrättigheter på ett konto. Användare med denna ombudsroll kan endast läsa i registret och kan inte utföra några transaktioner.

Ombudsroller före 2021

Dessa ändringar gäller endast behörigheter för ombud på konton i EU:s utsläppshandelssystem

Konverteringen av ombudsrollerna sker automatiskt i unionsregistret. Alla Behöriga ombud har automatiskt konverterats till rollen ”Initiativtagare & Godkännare”.

På konton som haft ett Extra behörigt ombud har dessa ombud konverteras till “Godkännare” och samtidigt blir de Behöriga ombuden “Initiativtagare”.  

De gamla ombudsrollerna Behörigt ombud och Extra behörigt ombud har tagit bort från EU konton i unionsregistret.