Transaktionstyper

Transaktioner i unionsregistret styrs av ett regelverk. Även om det inte alltid syns i gränssnittet hanteras transaktioner olika beroende av transaktionstyp.

Transaktioner mellan konton

Transaktioner av utsläppsrätter kan göras mellan konton i EU:s utsläppshandelssystem och internationella reduktionsenheter kan med vissa begränsningar föras mellan utsläppshandelssystemet, register under Kyotoprotokollet och eventuellt andra utsläppshandelssystem.

Transaktionerna genomförs av behöriga ombud för den överförande kontoinnehavaren som anger mängden att överföra. Hur snabbt en transaktion genomförs beror på kontotyp, se Kontotyper. Alla transaktioner kräver också 2-faktorsautentisering genom lösenord och en engångskod som skickas som SMS.

Utfärdande och Tilldelning

I utsläppshandelssystemets andra period (2008 – 2012) utfärdades och tilldelades utsläppsrätter av medlemsstaterna. Mängderna specificerades i de nationella fördelningstabellerna (NAP = National Allocation Plan) och enheterna förvarades på nationella depåkonton innan de tilldelades.

I utsläppshandelssystemets tredje period (2013 – 2020) utfärdas alla utsläppsrätter på EU-gemensamma konton av Europeiska kommissionen i sin roll som den centrala administratören för unionsregistret. Mängderna specificeras i nationella fördelningstabeller (NAT = National Allocation Table) och baseras på riktmärken. Läs mer om riktmärken på Naturvårdsverkets webbplats.

Den centrala administratören är ansvarig för transaktioner av utsläppsrätter till auktioner och till anläggningar som har rätt till fri tilldelning. Medlemsstaterna är ansvariga för att genomföra tilldelningen.

Överlämnande av utsläppsrätter

Senast 30 april varje år måste verksamhetsutövare som ingår i utsläppshandelssystemet i unionsregistret överlämna ett antal utsläppsrätter som motsvarar de verifierade utsläppet för föregående år.

Utsläppsrätter kan användas för överlämnande alla år under handelsperioden. Det finns ingen koppling mellan vilket år de eventuellt tilldelats och när de överlämnas.

Internationella reduktionsenheter kan också användas för överlämnande men måste då först växlas in mot utsläppsrätter, se Inväxling av internationella reduktionsenheter nedan.

Om en tillräcklig mängd utsläppsrätter inte överlämnas senast 30 april utgår en avgift om 100 € per ton utsläpp koldioxidekvivalenter som inte täckts av överlämnandet. Avgiften tar dock inte bort skyldigheten att överlämna samma mängd vid ett senare tillfälle.

Borttagning av utsläppsrätter

Deltagare i handelssystemet kan välja att frivilligt ta bort utsläppsrätter, med andra ord permanent föra bort dem från marknaden som en klimatåtgärd. Alla enheter som tas bort försvinner inte utan flyttas av bokföringsskäl till ett särskilt borttagningskonto. Enheter kan aldrig föras tillbaka in på marknaden från borttagningskontot.

Genom att ta bort utsläppsrätter från marknaden minskar antalet tillgängliga utsläppsrätter för utsläpp och i teorin ökar då priset på utsläppen i utsläppsrättssystemet.

Termen för att frivilligt ta bort utsläppsrätter i utsläppshandelssystemet är "borttagning". Motsvarande term för samma åtgärd i register under Kyotoprotokollet är "frivillig annullering".

Inväxling av internationella reduktionsenheter

Internationella reduktionsenheter som CER & ERU som är giltiga för användning i EU:s utsläppshandelssystem kan av vissa verksamhetsutövare växlas in mot utsläppsrätter. Det görs genom en specifik typ av transaktion som bara finns tillgänglig i gränssnittet på de konton där det finns en beslutad s.k. inväxlingsmängd. Reduktionsenheter förs då till ett specifikt konto hos den centrala administratörer varpå motsvarande mängd utsläppsrätter förs tillbaka till kontot som initierade transaktionen.

Få mer information om vem som har rätt att växla in internationella reduktionsenheter.