Transaktionstyper

Transaktioner i unionsregistret styrs av ett regelverk. Även om det inte alltid syns i gränssnittet hanteras transaktioner olika beroende av transaktionstyp.

Transaktioner mellan konton

Transaktioner av utsläppsrätter kan göras mellan konton i EU:s utsläppshandelssystem och internationella reduktionsenheter kan med vissa begränsningar föras mellan utsläppshandelssystemet, register under Kyotoprotokollet och eventuellt andra utsläppshandelssystem.

Unionsregistret är sammanlänkat med det schweiziska nationella utsläppshandelssystemet från den 1 januari 2020 vilket medför förenklingar vid transaktioner till och från detta handelssystem.

Transaktionerna genomförs av behöriga ombud för den överförande kontoinnehavaren som anger mängden att överföra. Hur snabbt en transaktion genomförs beror på kontotyp och tidsfördröjningar, se kapitlet om Tidsfördröjningar och öppettider. Ett flertal överföringar kräver dubbelt godkännande av ett andra ombud. Alla transaktioner kräver också 2-faktorsautentisering genom lösenord och en engångskod som skickas som SMS eller godkännande via EU login mobilapp.

Utfärdande och Tilldelning

I utsläppshandelssystemets fjärde period (2021-2030) utfärdas alla utsläppsrätter på EU-gemensamma konton av Europeiska kommissionen i sin roll som den centrala administratören för unionsregistret. Tilldelning sker gratis efter ansökan till stationära anläggningar och fas 4 är uppdelat i två tilldelningsperioder och två ansökningsomgångar. Tilldelningsperioderna är 2021-2025 och 2026-2030 och stationära anläggningar som är berättigade till gratis tilldelning kan ansöka om detta innan respektive tilldelningsperiod börjar. Mängderna specificeras i nationella fördelningstabeller och baseras på riktmärken. EU-kommissionen förväntas besluta om de uppdaterade riktmärkesvärdena för perioden 2021-2025 under våren 2021. Läs vidare på Naturvårdsverkets webbplats För anläggningar – gratis tilldelning av utsläppsrätter 2021–2030.

Beslut om gratis tilldelning för perioden 2021-2025 förväntar Naturvårdsverket att fatta beslut om under sommaren 2021. Så snart besluten har fattats av Naturvårdsverket kommer Energimyndigheten att tilldela beslutade utsläppsrätter i unionsregistret. Läs vidare på Naturvårdsverkets webbplats Beslut om gratis tilldelning, fas 4 2021–2030.

I utsläppshandelssystemets tredje period (2013 – 2020) utfärdades alla utsläppsrätter på EU-gemensamma konton av Europeiska kommissionen i sin roll som den centrala administratören för unionsregistret. Mängderna specificerades i nationella fördelningstabeller (NAT = National Allocation Table) och baserades på riktmärken. Läs mer om riktmärken på Naturvårdsverkets webbplats.

I utsläppshandelssystemets andra period (2008 – 2012) utfärdades och tilldelades utsläppsrätter av medlemsstaterna. Mängderna specificerades i de nationella fördelningstabellerna (NAP = National Allocation Plan) och enheterna förvarades på nationella depåkonton innan de tilldelades.

Den centrala administratören är ansvarig för transaktioner av utsläppsrätter till auktioner och till anläggningar som har rätt till fri tilldelning. Medlemsstaterna är ansvariga för att genomföra tilldelningen.

Överlämnande av utsläppsrätter

Senast 30 april varje år måste verksamhetsutövare som ingår i utsläppshandelssystemet i unionsregistret överlämna ett antal utsläppsrätter som motsvarar de verifierade utsläppet för föregående år.

Utsläppsrätter kan användas för överlämnande alla år under handelsperioden. Utsläppsrätter utfärdade från den 1 januari 2013 är giltig för obestämd tid medan utsläppsrätter utfärdade från den 1 januari 2021 ska vara giltiga för utsläpp från och med den fjärde handelsperiodens första år, alltså 2021. Det innebär att utsläppsrätter som har utfärdats från 2021 inte kan användas för överlämnandet för 2020-års utsläpp.

Internationella reduktionsenheter kan också användas för överlämnande men måste då först växlas in mot utsläppsrätter, se Inväxling av internationella reduktionsenheter nedan.

Om en tillräcklig mängd utsläppsrätter inte överlämnas senast 30 april utgår en avgift om 100 € per ton utsläpp koldioxidekvivalenter som inte täckts av överlämnandet. Avgiften tar dock inte bort skyldigheten att överlämna samma mängd vid ett senare tillfälle.

Borttagning av utsläppsrätter

Deltagare i handelssystemet kan välja att frivilligt ta bort utsläppsrätter, med andra ord permanent föra bort dem från marknaden som en klimatåtgärd. Alla enheter som tas bort försvinner inte utan flyttas av bokföringsskäl till ett särskilt borttagningskonto. Enheter kan aldrig föras tillbaka in på marknaden från borttagningskontot.

Genom att ta bort utsläppsrätter från marknaden minskar antalet tillgängliga utsläppsrätter för utsläpp och i teorin ökar då priset på utsläppen i utsläppsrättssystemet.

Termen för att frivilligt ta bort utsläppsrätter i utsläppshandelssystemet är "borttagning". Motsvarande term för samma åtgärd i register under Kyotoprotokollet är "frivillig annullering".

Inväxling av internationella reduktionsenheter

Internationella reduktionsenheter som CER & ERU som är giltiga för användning i EU:s utsläppshandelssystem kan av vissa verksamhetsutövare växlas in mot utsläppsrätter. Det görs genom en specifik typ av transaktion som bara finns tillgänglig i gränssnittet på de konton där det finns en beslutad så kallad inväxlingsmängd (kvarvarande mängd för inväxling) och där det finns CER:s på kontot för inväxling. Finns inga CER:s på kontot så syns inte transaktionstypen för växlingen.

Reduktionsenheter förs då till ett specifikt konto hos den centrala administratörer varpå motsvarande mängd allmänna utsläppsrätter förs tillbaka till kontot som initierade transaktionen. En CER:s inväxlas till en EUA (allmänna utsläppsrätter).

Inväxlingen behöver godkännas av ett andra ombud och sker sedan omedelbart.

Möjligheten att utnyttja växlingsutrymmet försvinner den 30 april 2021.

Få mer information om vem som har rätt att växla in internationella reduktionsenheter.