Lagar och referenser

Här redovisas de rättsakter som på ett eller annat sätt omnämns på våra sidor om utsläppshandel.

EU:s utsläppshandelssystem regleras med utgångspunkt i rättsakter från EU. Det finns olika typer av rättsakter, till exempel förordningar, direktiv och beslut.

Ett direktiv måste omvandlas till nationell lagstiftning.

En förordning gäller direkt i varje medlemsland och inga nya nationella lagar måste stiftas. Däremot kan nationell lagstiftning behöva anpassas på grund av innehållet i förordningen.

Ett beslut är bindande för dem som det riktar sig till och är direkt tillämpbart utan nationell lagstiftning.

EU-direktiv och förordningar

Svensk lagstiftning

Övriga referenser