Backloading

Det nuvarande överskottet av utsläppsrätter i EU:s handelssystem kan utgöra ett hot mot systemets funktion. Närvaron av överskottet och det resulterande låga priset kan påverka deltagarna i EU:s utsläppshandelsystem till att inte vidta åtgärder för att minska utsläppen. Det kan i sin tur leda till en avvikelse från den mest kostnadseffektiva vägen till långsiktiga utsläppsminskningsmål.

Det stora överskottet har lett till fortsatt lågt kolpris i utsläppshandelssystemet vilket minskar prisincitamentet för koldioxidinvesteringar.

Ett första steg att hantera problemet på kort sikt har tagits genom så kallad backloading. Detta genom att ett beslut togs att skjuta upp auktioner av en viss mängd utsläppsrätter. Auktioner av 900 miljoner utsläppsrätter planerade att genomföras 2014–2016 skulle senareläggas till 2019-2020 genom ett tillägg till den så kallade auktioneringsförordningen .

Denna åtgärd syftade till att återbalansera utbud och efterfrågan av utsläppsrätter på kort sikt för att förbättra den övergripande funktionen i EU:s utsläppshandelssystems tredje period.

Ett beslut har senare tagits som innebär att de 900 miljoner enheterna istället förs in i den så kallade marknadsstabilitetsreserven.