Sjöfartssektorn

Sjöfartssektorn fasas succesivt in i EU:s utsläppshandelssystem från 2024. Från och med 2026 ska sektorn vara helt inkluderad i systemet.

Det nya reviderade handelsdirektivet, som antogs 2023, ska bidra till EU:s klimatmål för 2030 och 2050 genom att öka användningen av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten. Inledningsvis omfattas större fartyg över 5000 bruttotonnage för perioden 2024-2026. Från 2027 sänks gränsen till att omfatta fartyg på 400 bruttotonnage och mer.

Så mycket av utsläppen omfattas:

  • På resor mellan medlemsstater i EU omfattas 100 procent av utsläppen.
  • På resor till hamnar som har ett avstånd på upp till 300 nautiska mil från en EU-hamn omfattas 100 procent av utsläppen.
  • På resor mellan en medlemsstat i EU och tredjeland omfattas 50 procent av utsläppen.

Infasning av sjöfartssektorn

Från och med 2024 är rederier skyldiga att rapportera sina verifierade utsläpp till Naturvårdsverket. Från 2025 är de skyldiga att rapportera och överlämna utsläppen i unionsregistret. Det kommer gradvis öka till 2026, då det ska överlämnas utsläppsrätter för alla verifierade utsläpp.

Från 2024 inkluderas i EU ETS endast utsläpp av koldioxid och det är först från den 1 januari 2026 som även metan och dikväveoxid ingår i EU ETS.

Information för dig som sjöfartygsoperatör

Att öppna ett depåkonto för sjöfartsoperatörer för att rapportera och överlämna utsläppsrätter i unionsregistret är möjligt från och med januari 2024. Det kommer inte ske någon fri tilldelning av utsläppsrätter inom sjöfartssektorn.

När måste rederier överlämna utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp?

Rederier ska se till att de sammanlagda utsläppen av växthusgaser från sjötransportverksamheten senast den 30 september täcks med utsläppsrätter för det närmast föregående kalenderåret. Första överlämnandet av utsläppsrätter sker 2025 och avser 2024 års utsläpp.

Andelen utsläpp som måste täckas av utsläppsrätter ökar successivt varje år:

År 2025: 40 % av de sammanlagda rapporterade utsläppen för år 2024 behöver överlämnas i unionsregistret

År 2026: 70 % av de sammanlagda rapporterade utsläppen för år 2025 behöver överlämnas i unionsregistret.

År 2027 och framåt: 100 % av de sammanlagda rapporterade utsläppen behöver överlämnas i unionsregistret.

Information om att öppna konto i unionsregistret skickas från Energimyndigheten till berörda sjöfartygsoperatörer.