Sjöfartssektorn

EU-kommissionen har lagt fram ett nytt förslag om att utvidga systemet för utsläppshandel inom EU till att inkludera sjöfartssektorn. Sjöfartssektorn kommer att inkluderas i systemet från och med 2024.

 Det nya förslaget där sjöfartssektorn ska inkluderas innebär att: 

  • sjötransporter ska inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem.
  • användningen av grönare bränsle inom sjöfarten ska öka.
  • sjöfarten ska bidra till att uppnå EU:s klimatmål för 2030 och 2050.
  • användningen av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten ska öka tack vare Initiave FuelEU Maritime (se rubrik längre ner).
  • EU ETS även kommer att omfatta Metan (CH4) och dikväveoxider (N2O).    

Infasning av sjöfartssektorn 

Sjöfartssektorn kommer att bli inkluderad i EU ETS från och med 2024. Det innebär att sjöfartssektorn ska överlämna 100 procent av de verifierade utsläppsrätterna som rapporterats för varje kalenderår till tillsynsmyndighet, i Sverige är det Naturvårdsverket. 

Från och med 2027 kommer det bli obligatoriskt att rapportera 100 procent av utsläppen från både inomeuropeiska och utomeuropeiska sjöfartsresor. Undantag kan göras för länder utanför EU där täckningen kan minskas till 50 procent under vissa villkor.

Initiative FuelEU Maritime 

FuelEU Maritime är namnet på ett initiativ som ingår i EU:s paket Fit for 55 och som tillsammans med EU ETS ska driva på omställningen av sjöfartssektorn inom EU. Initiativet FuelEU Maritime syftar till att främja användningen av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransporter och leda till att växthusgasintensiteten för den energi som används ombord av fartyg minskas med upp till 75 procent fram till 2050.

Förslaget kommer innebära att koldioxidutsläpp från fartyg över 5000 bruttotonnage för perioden 2024–2026 ska registreras inom EU ETS. Från och med 2027 kommer gränsen att sänkas till fartyg på 400 bruttotonnage och över. De som omfattas av förslaget kommer att behöva öppna ett sjöfartygsoperatörskonto i unionsregistret för att rapporter och överlämna utsläppsrätter. Information om att öppna konto i unionsregistret kommer Energimyndigheten att skicka ut till berörda sjöfartygsoperatörer.

Alla utsläpp från sjöfartsresor inom EU kommer att ingå i systemet. För resor som börjar eller slutar utanför EU och för utsläpp från fartyg som ligger i kaj vid EU:s hamnar gäller att 50 procent av utsläppen ingår i systemet. 

Om avståndet till eller från EU-hamnen är mindre än 300 nautiska mil kommer 100 procent av utsläppen för den resan att ingå i beräkningen av de årliga utsläppen inom EU ETS.

Det kommer inte ske någon fri tilldelning av utsläppsrätter inom sjöfartssektorn.