Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Målet är att utveckla det internationella klimatsamarbetet och minska de globala utsläppen av växthusgaser. Programmet fokuserar på insatser inom förnybar energi, energieffektivisering och avfallshantering framför allt i låg- och medelinkomstländer.

Internationella klimatinsatser är en viktig del i svensk klimatpolitik och en nödvändighet för att kunna begränsa de globala utsläppen av växthusgaser. För att klara 2-gradersmålet behöver ambitiösa utsläppsminskningar i höginkomstländer kompletteras med omfattande utsläppsminskningar i medel- och låginkomstländer.

Det svenska programmet för internationella klimatinsatser har funnits i över tio år och har en budget på över 2,5 miljarder kronor. Programmet stödjer klimatprojekt som genomförs i låg- och medelinkomstländer och som bidrar till att utsläppen av växthusgaser minskar. Stödet baseras på de utsläppsminskningar som projekten åstadkommer.

Projekten är granskade och godkända av FN, framförallt genom Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling (CDM). Programmets fokus ligger på små och medelstora insatser inriktade på förnybar energi, energieffektivisering samt avfallshantering.

Programmet beräknas totalt sett minska utsläppen av växthusgaser med mellan 30 och 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Projekten minskar utsläppen av miljöföroreningar till luft, mark och vatten, och leder till fattigdomsbegränsning. De ökar tillgången till modern och miljöanpassad teknik, och leder till säker och hållbar elproduktion. Drygt 2 000 MW förnybar elproduktionskapacitet har finansierats i utvecklingsländer genom de projekt som Energimyndigheten stödjer direkt.

Erfarenheter från programmet används i arbetet med att förbättra de nuvarande befintliga samarbetsmekanismerna under Kyotoprotokollet och för att utveckla nya former för klimatsamarbeten under FN:s klimatkonvention och andra internationella initiativ.