Samarbeten med klimatfonder

Energimyndigheten är engagerad i ett antal multilaterala samarbeten för att bidra till den internationella kunskaps- och metodutvecklingen för de fastställda samarbetsmekanismerna under Kyotoprotokollet, samt för att gemensamt skapa utsläppsminskningar.

Genom programmet har myndigheten varit aktiv i totalt elva multilaterala fonder. Idag återstår fyra aktiva fonder som du kan läsa mer om här.

 

Carbon Partnership Facility (CPF)

Förvaltas av: Världsbanken

Asia Pacific Carbon Fund

CPF är en innovativt strukturerad fond där både implementerande och finansierande länder deltar i fondens styrning. Tillsammans arbetar man i fonden för att gemensamt åstadkomma och sälja respektive förvärva utsläppsminskningsenheter. Fonden fokuserar på storskaliga åtgärdsprogram och investeringar. Fonden har sedan tidigare en portfölj med storskaliga CDM-program, men har sedan 2015 fokuserat på att skapa pilotprogram under artikel 6 i Parisavtalet.

I CPF deltar Norge, Spanien och Sverige som finansierande deltagare. Även energiföretagen Eon och Endesa deltog som finansiärer i en första del av fonden och tillsammans med Norge, Spanien, Sverige, Italien och EU i den kapacitetsstödjande komponenten Carbon Asset Development Fund. Brasilien, Filippinerna, Vietnam, Egypten, Marocko och Tanzania deltar som implementerande länder. Totalt kapital i fonden är 98,8 miljoner EUR, varav Sverige bidragit med 30 miljoner EUR.

Future Carbon Fund

Förvaltas av: Asian Development Bank

Future Carbon Fund

Sverige gick in i FCF i samband med att fonden lanserades på klimatmötet i Poznan i december 2008. Beslutet om deltagande i fonden bidrog då med viktiga positiva signaler till utsläppsmarknaden. Fonden är inriktad på utsläppsreduktioner i utvecklingsländer i Asien och Stillahavsområdet och inkluderar minst utvecklade länder.

Energimyndigheten har bidragit med 20 miljoner USD till FCF. Övriga deltagare utgörs av två privata och tre statliga aktörer. Den ursprungliga totala fondvolymen uppgår till 115 miljoner USD. FCF:s kontrakteringsperiod är avslutad och verksamheten är därmed inriktad på att förvalta och följa upp kontrakterade projekt.

Pilot Auction Facility (PAF)

Förvaltas av: Världsbanken / World Bank Group

Pilot Auction Facility

Syftet med Pilot Auction Facility är demonstrera nya och kosteffektiva klimatfinansieringsmekanismer som ska ge argument och orsak för privata aktörer att investera i projekt i utvecklingsländer som reducerar växtgasutsläpp. Genom omvända auktioner delar PAF ut garantier om förvärv av genererade utsläppsminskningsenheter, utifrån ett antal ställda kriterier. Garantierna kan säljas vidare och vid en given tidpunkt lösas in mot betalning tillsammans med leverans av utsläppsminskningsenheter.

The Carbon Initiative for Development (CiDev)

Förvaltas av: Världsbanken / World Bank Group

Carbon Initiative for Development

Ci-Dev stödjer klimatprojekt i de fattigaste länderna i syfte att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en hållbar social och ekonomisk utveckling. Insatserna inom Ci-Dev har fokus på Afrika och länder klassade som minst utvecklade länder av FN. Insatserna är främst inriktade på projekt på lokal nivå, som gynnar de allra fattigaste. Utöver Sverige deltar Schweiz och Storbritannien.