ADB – Asian Development Bank

Asiatiska utvecklingsbanken.

Additionalitet

Att en utsläppsreduktion från en viss klimatinsats är additionell innebär att utsläppsreduktionen inte skulle ha kommit till stånd utan den specifika insatsen. En viktig komponent i detta är ”finansiell additionalitet” vilket betyder att projektet inte skulle vara ekonomiskt lönsamt utan förväntade intäkter genom försäljning av utsläppsminskningsenheter. En annan kvalificeringsgrund kan vara att projektet möter ekonomiska och tekniska barriärer, exempelvis för att projekttypen inte har tillämpats tidigare i en viss miljö. Projekt kan mycket väl ha en positiv klimateffekt utan att vara bevisligen additionella. Genom additionalitetsprövning kontrolleras att medel som är avsedda att finansiera utsläppsminskningar verkligen kommer till användning för detta syfte och gör skillnad.

Artikel 6

Parisavtalets artikel 6 är den del av avtalet som reglerar länders samarbete för att klara sina klimatmål. Detta inkluderar handel med utsläppsminskningar, men även andra typer av samarbeten. Länderna har inte kunnat enas om regelboken för artikel 6, så detta är fortfarande en fråga som tas upp i de globala klimatförhandlingarna.