UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFCCC är FN:s ramkonvention om klimatförändringar från 1992. Denna konvention har i stort sett alla världens stater skrivit under, och den anger ramarna för de globala klimatförhandlingarna. Både Parisavtalet och Kyotoprotokollet är framförhandlade under ramkonventionen. UNFCCC är också namnet på den organisation som utgör sekretariat för konventionen.

Utsläppsminskningsenhet

Ett paraplybegrepp för utsläppsminskningar som kvantifierats, verifierats och utfärdats som värdepapper. Det finns flera olika system för sådan kontroll och utfärdande. CDM-systemet under Kyotoprotokollet är ett sådant, men det finns även liknande system, varav några drivs av privata aktörer. Inom de olika systemen benämns enheterna med olika namn. Det som de olika systemen har gemensamt är att ett värdepapper skapas som motsvarar utsläppsminskningen, och att ägaren av värdepappret kan åberopa sin rätt till just den utsläppsminskningen. En grundläggande princip är att undvika dubbelräkning, vilket innebär att varje specifik utsläppsminskningsenhet bara kan åberopas av en aktör. I regel motsvarar varje enhet ett ton koldioxidekvivalenter.