Parisavtalet

Parisavtalet antogs i december 2015 och trädde i kraft i februari 2020. I november 2021 enades länderna om de sista delarna av regelboken. Regelboken beskriver hur Parisavtalet ska genomföras och innehåller gemensamma riktlinjer.

Undertecknandet av parisavtalet

Foto: UN Photo/Mark Garten

Nationella åtagandeplaner, NDC:s

Inom Parisavtalet har alla länder upprättat nationella åtagandeplaner, så kallade NDC:s. Till skillnad från Kyotoprotokollet har nu alla länder under konventionen ett gemensamt ansvar att stoppa den globala uppvärmningen. Parisavtalets långsiktiga temperaturmål om att hålla temperaturökningen under 2 grader, med sikte mot 1,5 grader, kräver att ambitionen i ländernas åtaganden ökar över tid. Detta innebär att länder förväntas uppdatera sina nationella åtagandeplaner vart femte år.

Parisavtalets artikel 6 gör det möjligt för länder att ingå samarbeten med varandra för att uppnå och överträffa sina nationella åtaganden. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer inom ramen för Parisavtalet och särskilt artikel 6.

Regelbok för Parisavtalet

I december 2018 antog länderna en regelbok för Parisavtalet. Regelboken beskriver hur Parisavtalet ska genomföras och innehåller gemensamma riktlinjer för planering, kommunikation, genomförande, metodologi, rapportering, utvärdering och översyn.

De sista delarna av regelboken kom länderna överens om på klimatmötet COP26 i Glasgow i november 2021, det var exempelvis regler för internationella klimatsamarbeten under Parisavtalets artikel 6.

Artikel 6 möjliggör samarbeten direkt mellan länder (bilateralt) men omfattar också en ny marknadsmekanism för global utsläppshandel.

Beslutet från COP26 om regler för internationella klimatsamarbeten utgör en kompromiss. Beslutet möjliggör att samarbeten under artikel 6 kan bidra till höjd ambition och undvika dubbelräkning av utsläppsminskningar. När det gäller hållbar utveckling hade Sverige önskat en ännu mer ambitiös regelbok. Energimyndigheten arbetar därför på att formulera ytterligare krav utöver regelboken gällande bidrag till hållbar utveckling för de samarbeten myndigheten ingår.

Energimyndighetens roll i förhandlingarna

Energimyndigheten deltar i den svenska delegationen vid FN:s klimatförhandlingar med ansvar för förhandlingarna om internationella samarbetsformer under Parisavtalets artikel 6. Myndigheten representerar Sverige i EU:s förhandlingsgrupp för dessa frågor. I förhandlingarna jobbar Energimyndigheten för robusta regelverk som främjar hållbar utveckling, transparens och höjd ambition.