Bilaterala samarbeten under Parisavtalet

Energimyndigheten arbetar med att utveckla konkreta samarbeten under Parisavtalets artikel 6. I arbetet ingår både att etablera bilaterala avtal med andra länder och att identifiera utsläppsminskande aktiviteter.

I dag har Sverige samförståndsavtal med tre länder om samarbete under artikel 6: Dominikanska republiken, Ghana och Nepal. Samförståndsavtalen är en överenskommelse om att länderna har ett gemensamt intresse i att ingå ett formellt samarbete. Utöver dessa länder har Energimyndigheten dialog med flera andra länder om att samarbeta inom ramen för artikel 6.

Fyra män står uppradade på en scen. De är iklädda kostym och två av dem håller i varsitt grönt papper med ett sigill på. Till vänster syns en bordsflagga med Ghanas flagga.

På klimatmötet COP26 i Glasgow signerades ett samförståndsavtal mellan Sverige och Ghana. Foto: Energimyndigheten

Lista med bilaterala klimatavtal

Bindande avtal

Nästa viktiga milstolpe i samarbetena är att enas om ett bindande ramavtal, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna finansiera utsläppsminskande aktiviteter i länderna. Ramavtalet fastställer villkor, regler och vilka aktiviteter som ska genomföras. Det ska också bekräfta att värdlandet är villigt att göra en så kallad motsvarande justering i samband med att utsläppsminskningsenheterna som genereras överförs till Sverige och räknas till våra nationella klimatmål.

Utsläppsminskande aktiviteter

Parallellt med att etablera samarbeten med olika länder arbetar Energimyndigheten också med att identifiera aktiviteter som kan generera minskade utsläpp i värdlandet. Fokus ligger på insatser inom energisektorn.

Alla aktiviteter behöver godkännas av regeringen i respektive värdland och leva upp till en rad olika krav innan utsläppsminskningarna kan överföras till Sverige. Kraven handlar bland annat om transparens, bidrag till hållbar utveckling och värnande av mänskliga rättigheter. Dessutom måste utsläppsminskningarna från aktiviteterna vara additionella, det vill säga att de sker utöver värdlandets nationella klimatåtaganden samt att aktiviteten inte är ekonomiskt lönsam utan intäkterna värdlandet får från försäljningen av utsläppsminskningarna.

Virtuella artikel 6-piloter

Samarbete mellan länder genom artikel 6 är någonting helt nytt. Intresset växer snabbt, men i dagsläget är det ett endast ett fåtal länder som har ingått samarbete med varandra och kunskapen om hur artikel 6 ska implementeras i praktiken är begränsad. Under 2020 genomförde vi därför ett antal fallstudier inom området, så kallade virtuella piloter. Lärdomar från piloterna har varit viktiga i Energimyndighetens vidare arbete med att utveckla faktiska samarbeten.