Program och samarbetspartners

Energimyndigheten deltar i program och samarbeten som bidrar till att utveckla de internationella samarbetsmekanismerna under Parisavtalet.

Flera av programmen och samarbetena som Energimyndigheten deltar i syftar till att utveckla nya samarbetsformer under Parisavtalet och särskilt artikel 6. Eftersom artikel 6 öppnar för nya, obeprövade typer av samarbeten innebär utvecklingen av artikel 6-samarbeten stora utmaningar metodmässigt. Metodutveckling är därför en central del av ett flertal program som Energimyndigheten deltar i.

I Energimyndighetens förberedande arbete för samarbeten under artikel 6 har det blivit tydligt att många länder har behov av kapacitetsuppbyggnad för att kunna delta i internationella marknadsbaserade mekanismer. Behoven ser olika ut och vi stödjer därför ett flertal kapacitetshöjande program.

Program för nya samarbeten under Parisavtalets artikel 6

Global Green Growth Institute (GGGI)

Global Green Growth Institute (GGGI) är en fördragsbaserad internationell organisation med säte i Sydkorea, som arbetar med ett 30-tal medlemsländer för att skapa hållbar tillväxt. Det som skiljer GGGI från många andra internationella organisationer är att de har personal som arbetar i medlemsländernas regeringskanslier vilket ger organisationen en unik position.

Under 2019 ingick Energimyndigheten ett skräddarsytt samarbete med GGGI med syftet att utveckla idéer till genomförbara projekt och bygga upp den kompetens och institutionella infrastruktur som behövs inom värdländerna för att kunna handla med utsläppsminskningar.

GGGI har stor erfarenhet av kapacitetsutveckling och bland medlemsländerna finns flera potentiella värdländer för artikel 6-samarbeten. Energimyndigheten bidrar med 49 miljoner kronor till programmet som pågår mellan 2020 och 2023.

Global Green Growth Institute (engelska)

Gold Standard

Gold Standard är en organisation som utför frivillig certifiering av klimatprojekt och tillhörande utsläppsreduktioner. De har lång erfarenhet samt välutvecklade metoder och standarder för detta baserade på Clean Development Mechanism (CDM), kända för sin höga nivå vad gäller miljöintegritet.

En utmaning med artikel 6-samarbete är att förvärv av utsläppsreduktionsenheter är komplext och kräver robusta system för att säkerställa att reduktionsenheterna är reella och att överföringarna av enheter inte dubbelräknas. Eftersom regelverken är under förhandling finns det inga fastställda principer eller riktlinjer för metodutveckling.

I september 2021 inledde Energimyndigheten ett partnerskap med Gold Standard för att utveckla deras certifiering att bli ”fit for Paris”. Syftet är att nyttja existerande ramverk och infrastruktur (som användes under CDM) och tillsammans med Gold Standard ta fram ett reviderat ramverk som kan användas för artikel 6-samarbeten. 

 

The Gold Standard (engelska)

Sustainable Development Initiative (SDI)

Energimyndigheten stödjer Sustainable Development Initiative, initierat av organisationerna Gold Standard och UNEP DTU Partnership. Detta initiativ syftar till att lyfta fram bidraget till hållbar utveckling i förhandlingarna av artikel 6 och generellt i klimatförhandlingarna. SDI har även tagit fram ett praktiskt verktyg för att kunna bedöma bidraget till hållbar utveckling i projekt.

Sustainable Development Initiative SDI, The Gold Standard (engelska)

Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN)

 Organisationen WOCAN arbetar för att stärka kvinnors ställning inom jordbruk och naturresursförvaltning. WOCAN tillhandahåller en jämställdhetscertifiering av utsläppsreduktioner som Energimyndigheten överväger en pilot för. Parallellt med detta förs dialog med WOCAN för att dra nytta av deras erfarenhet inom området och integrera jämställdhetsperspektivet i Energimyndighetens processer kopplat till artikel 6.

WOCAN (engelska)

 

Transformative Carbon Asset Facility (TCAF)

Fonden Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) förvaltas av Världsbanken, med målet att skapa pilotprogram på sektorsnivå i medelinkomstländer. Programmen ska omfatta olika former av utsläppsminskande åtgärder, framför allt införande av klimatstyrmedel som bidrar till varaktiga utsläppsminskningar (även efter att stödet från TCAF fasats ut).

En uttalad ambition är att stödja program som bidrar till systemomställning och som är replikerbara. En annan målsättning är att TCAF ska utveckla och praktiskt testa regelverket för inter­nationellt samarbete under artikel 6 i Parisavtalet.

För närvarande ingår Sverige, Norge, Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Kanada i samarbetet. Tillsammans har länderna bidragit med totalt 205 miljoner USD i TCAF, varav Sveriges bidrag utgör 25 miljoner USD.


Transformative Carbon Asset Facility (engelska)

Program för kapacitetsuppbyggnad

Partnership for Market Implementation (PMI)

Under 2020 beslutade Energimyndigheten att stödja programmet Partnership for Market Implementation (PMI), som bygger vidare på programmet Partnership for Market Readiness (PMR) som myndigheten deltagit i sedan 2011. PMI lanserades i samband med COP25 och kommer att pågå under perioden 2021–2030.

Syftet med PMI är att stärka länders kapacitet för att införa prissättning av koldioxidutsläpp, genom skatter, handel med utsläppsrätter, deltagande i internationella utsläppsmarknader och andra marknadsbaserade styrmedel.

Länder ska kunna ansöka om medel från PMI för stöd till implementering av styrmedel och för utveckling av färdplaner för införande av styrmedel. Programmet ska samverka med andra program inom Världsbanken och utgöra en plattform för prissättning av koldioxid.

Partnership for Market Implementation (engelska)

Article 6 Support Facility (A6SF)

En av Energimyndighetens samarbetspartners för att bygga upp en portfölj av artikel 6-samarbeten är Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB). Under 2018 beslutade Energimyndigheten att tillsammans med Tyskland finansiera ADB:s Article 6 Support Facility (A6SF).

A6SF för dialog med intresserade potentiella värdländer i Asien och bistår dessa med teknisk expertis för att konkretisera sina nationella klimatplaner och analysera om och hur landet kan använda sig av artikel 6.

Syftet med insatsen är att öka kapaciteten för utvecklingsländer i Asien att delta i artikel 6-samarbeten och att identifiera och utveckla potentiella artikel 6-insatser.

Establishing a Support Facility for Article 6 of the Paris Agreement

Climate Warehouse

När en internationell handel med utsläppsreduktioner under Parisavtalet kommer igång, kommer det att finnas ett behov av att registrera genomförda transaktioner för att säkerställa transparens. För bilaterala transaktioner är det även viktigt med transparens och bokföring för att undvika att utsläppsreduktioner räknas flera gånger av olika aktörer. För detta krävs att varje utsläppsminskning är spårbar. Energimyndigheten har därför valt att stödja Världsbankens initiativ Climate Warehouse. Utöver Sverige deltar ett antal andra länder och privata aktörer i initiativet. Syftet är att bygga upp ett transparent datasystem för spårbar handel med utsläppsreduktioner via blockkedjeteknik.

Article 6 Implementation Partnership

Allt fler kapacitetsstödjande insatser kopplat till artikel 6 genomförs nu samtidigt av olika aktörer i olika länder. Japan har därför startat upp initiativet Article 6 Implementation Partnership, som är till för att samordna insatser, undvika duplicering och bidra till effektivare genomföranden av klimatsamarbeten. Tanken är även att initiativet ska fungera som en informationsplattform. Sverige gick med i initiativet tillsammans med flera andra länder och internationella organisationer på klimatmötet COP27 i Egypten. Det är Energimyndigheten som företräder Sverige i partnerskapet.