Program och samarbetspartners

Energimyndigheten är engagerad i ett antal multilaterala samarbeten för att bidra till den internationella kunskaps- och metodutvecklingen för de fastställda samarbetsmekanismerna, samt för att gemensamt skapa utsläppsminskningar.

Carbon Partnership Facility (CPF)

Under vilket avtal: Kyotoprotokollet och Parisavtalet

Aktivitet: Aktiv

Typ: Fond

Förvaltas av: Världsbanken

Länk: Asia Pacific Carbon Fund

CPF är en innovativt strukturerad fond där både implementerande och finansierande länder deltar i fondens styrning. Tillsammans arbetar man i fonden för att gemensamt åstadkomma och sälja respektive förvärva utsläppsminskningsenheter. Fonden fokuserar på storskaliga åtgärdsprogram och investeringar. Fonden har sedan tidigare en portfölj med storskaliga CDM-program, men har sedan 2015 fokuserat på att skapa pilotprogram under artikel 6 i Parisavtalet.

I CPF deltar Norge, Spanien och Sverige som finansierande deltagare. Även energiföretagen Eon och Endesa deltog som finansiärer i en första del av fonden och tillsammans med Norge, Spanien, Sverige, Italien och EU i den kapacitetsstödjande komponenten Carbon Asset Development Fund. Brasilien, Filippinerna, Vietnam, Egypten, Marocko och Tanzania deltar som implementerande länder. Totalt kapital i fonden är 98,8 miljoner EUR, varav Sverige bidragit med 30 miljoner EUR.

Climate Pricing Leadership Coalition (CPLC)

Under vilket avtal: Kyotoprotokollet och Parisavtalet

Aktivitet: Aktivt

Typ: Multilateralt samarbete

Förvaltas av: Världsbanken / World Bank Group

Länk: Carbon Pricing Leadership

CPLC syftar till att föra samman regeringar, det privata näringslivet och civilsamhället för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap om system och styrmedel som sätter ett pris på utsläpp, framförallt koldioxidskatt och utsläppshandel.  

CPLC är ett frivilligt partnerskap med 33 nationella och subnationella regeringar, över 162 företag från en rad sektorer och regioner, samt 76 strategiska partners som företräder civila samhällsorganisationer, icke-statliga organisationer och akademiska institutioner.

 

Climate Technology Centre & Network (CTCN)

Under vilket avtal: Parisavtalet

Aktivitet: Aktiv

Typ: Program

Förvaltas av: UN Environment Programme

Länk: Climate Technology Centre and Network

CTCN bidrar med policy- och utvecklingsstöd främst till de minst utvecklade länderna och lägre medelinkomstländer genom att besvara förfrågningar avseende teknik som kan bidra till utsläppsbegränsningar och anpassning.  Energimyndigheten representerar Sverige i styrelsen för CTCN.  

Enligt artikel 10 i Parisavtalet delar parterna en långsiktig vision om vikten av att fullt ut realisera teknikutveckling och tekniköverföring för att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och minska utsläppen av växthusgaser. CTCN utgör tillsammans med Technology Executive Committee (TEC) teknikmekanismen under Parisavtalet.

Future Carbon Fund

Under vilket avtal: Kyotoprotokollet / CDM

Aktivitet: Aktiv

Typ: Fond

Förvaltas av: Asian Development Bank

Länk: Future Carbon Fund

Sverige gick in i FCF i samband med att fonden lanserades på klimatmötet i Poznan i december 2008. Beslutet om deltagande i fonden bidrog då med viktiga positiva signaler till utsläppsmarknaden. Fonden är inriktad på utsläppsreduktioner i utvecklingsländer i Asien och Stillahavsområdet och inkluderar minst utvecklade länder.

Energimyndigheten har bidragit med 20 miljoner USD till FCF. Övriga deltagare utgörs av två privata och tre statliga aktörer. Den ursprungliga totala fondvolymen uppgår till 115 miljoner USD. FCF:s kontrakteringsperiod är avslutad och verksamheten är därmed inriktad på att förvalta och följa upp kontrakterade projekt.

Partnership for Market Implementation (PMR)

Under vilket avtal: Kyotoprotokollet

Aktivitet: Aktiv

Typ: Program

Förvaltas av: Världsbanken / World Bank Group

Länk: Partnership for Market Readiness

Genom samarbetet PMR bidrar Energimyndigheten till ökad kapacitet bland implementeringsländer att införa prissättning av koldioxidutsläpp genom skatter, handel med utsläppsrätter, deltagande i internationella utsläppsmarknader och andra marknadsbaserade styrmedel. Samtliga länder i programmet har fått stöd för sina projekt, och PMR ska avslutas 2021.

Pilot Auction Facility (PAF)

Under vilket avtal: Kyotoprotokollet

Aktivitet: Aktiv

Typ: Pay-for-performance mechanism

Förvaltas av: Världsbanken / World Bank Group

Länk: Pilot Auction Facility

Syftet med Pilot Auction Facility är demonstrera nya och kosteffektiva klimatfinansieringsmekanismer som ska ge argument och orsak för privata aktörer att investera i projekt i utvecklingsländer som reducerar växtgasutsläpp. Genom omvända auktioner delar PAF ut garantier om förvärv av genererade utsläppsminskningsenheter, utifrån ett antal ställda kriterier. Garantierna kan säljas vidare och vid en given tidpunkt lösas in mot betalning tillsammans med leverans av utsläppsminskningsenheter.

The Carbon Initiative for Development (CiDev)

Under vilket avtal: Kyotoprotokollet och Parisavtalet

Aktivitet: Aktiv

Typ: Fond

Förvaltas av: Världsbanken / World Bank Group

Länk: Carbon Initiative for Development

Ci-Dev stödjer klimatprojekt i de fattigaste länderna i syfte att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en hållbar social och ekonomisk utveckling. Insatserna inom Ci-Dev har fokus på Afrika och länder klassade som minst utvecklade länder av FN. Insatserna är främst inriktade på projekt på lokal nivå, som gynnar de allra fattigaste. Utöver Sverige deltar Schweiz och Storbritannien.

Transformative Carbon Asset Facility (TCAF)

Under vilket avtal: Parisavtalet

Aktivitet: Aktiv

Typ: Fond

Förvaltas av: Världsbanken / World Bank Group

Länk: Transformative Carbon Asset Facility

Målet med fonden Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) är att skapa pilotprogram på sektorsnivå i medelinkomstländer. Programmen ska omfatta olika former av utsläppsminskande åtgärder, framför allt införande av klimatstyrmedel som bidrar till varaktiga utsläppsminskningar (även efter att stödet från TCAF fasats ut). En uttalad ambition är att stödja program som bidrar till systemomställning och som är replikerbara.

En annan målsättning är att TCAF ska utveckla och praktiskt testa regelverket för inter­nationellt samarbete under artikel 6 i Parisavtalet. För närvarande ingår Sverige, Norge, Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Kanada i samarbetet. Tillsammans har länderna bidragit med totalt 205 miljoner USD i TCAF, varav Sveriges bidrag utgör 25 miljoner USD.

 

Article 6 Support Facility

Under vilket avtal: Parisavtalet

Aktivitet: Aktiv

Typ: Program

Förvaltas av: Asiatiska utvecklingsbanken

En av Energimyndighetens samarbetspartners för att bygga upp en portfölj av artikel 6-samarbeten är Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB). Under 2018 beslutade Energimyndigheten att tillsammans med Tyskland finansiera ADB:s Article 6 Support Facility (A6SF). A6SF för dialog med intresserade potentiella värdländer i Asien och bistår dessa med teknisk expertis för att konkretisera sina nationella klimatplaner och analysera om och hur landet kan använda sig av artikel 6. Syftet med insatsen är att öka kapaciteten för utvecklingsländer i Asien att delta i artikel 6-samarbeten och att identifiera och utveckla potentiella artikel 6-insatser.

Climate Warehouse

Under vilket avtal: Parisavtalet

Aktivitet: Aktiv

Typ: Program

Förvaltas av: Världsbanken / World Bank Group

När en internationell handel med utsläppsreduktioner under Parisavtalet kommer igång, kommer det att finnas ett behov av att registrera genomförda transaktioner för att säkerställa transparens. För bilaterala transaktioner är det även viktigt med transparens och bokföring för att undvika att utsläppsreduktioner räknas flera gånger av olika aktörer. För detta krävs att varje utsläppsminskning är spårbar. Energimyndigheten har därför valt att stödja Världsbankens initiativ Climate Warehouse med 1 miljon USD. Övriga deltagande länder är Schweiz, Nederländerna, Spanien, Chile och Japan. Utöver dessa deltar även ett antal privata aktörer i initiativet. Syftet är att bygga upp ett transparent datasystem för spårbar handel med utsläppsreduktioner via blockkedjeteknik.