Rapporter och analyser

Energimyndigheten beställer regelbundet rapporter om och analyser av olika frågor kopplade till implementeringen av Parisavtalet, särskilt samarbeten under artikel 6. Dessa publiceras här.

Rapporterna är oftast på engelska och finns tillgängliga på vår engelska webbsida Research and reports

 

Nyligen publicerat

Towards readiness – Supporting Article 6 integration in NDCs and NDC implementation plans

För att uppnå Parisavtalets långsiktiga mål måste åtgärder för minskade utsläpp skalas upp, genomföras mer skyndsamt och involvera den privata sektorn. Internationellt samarbete kopplat till utsläppsmarknader kan möjliggöra högre ambition genom att åtgärder för minskade utsläpper genomförs i större skala, snabbare och på ett kostnadseffektivt sätt. Det har också potential att mobilisera offentliga och privata aktörer för att implementera och öka ambitionen i länders NDC:er. Efter sex år av förhandlingar antogs en ”regelbok” för marknadsbaserade samarbeten under Parisavtalets artikel 6 på COP26 i Glasgow. Artikel 6 innebär en möjlighet för länder att på olika sätt samarbeta för att åstadkomma högre ambition i klimatarbetet och främja hållbar utveckling. Sådana samarbeten kan också integreras i länders NDC:er.

Towards readiness – Supporting Article 6 integration in NDCs and NDC implementation plans

Article 6 readiness in updated and second NDCs

Rapporten analyserar hur Artikel 6-samarbeten kan designas för att främja uppfyllelse av nationella åtagandeplaner - så kallade NDC:er - hållbar utveckling och ökad klimatambition. Rapporten ger en bred bild av uppdaterade NDC:er i relation till kapacitet och förmåga för länder att ingå Artikel 6-samarbeten. Kopplingar mellan Artikel 6 och NDC-implementering analyseras närmare i tre fallstudier.

Article 6 readiness in updated and second NDCs