Samarbeten under Parisavtalet

Parisavtalet antogs i december 2015 och trädde i kraft februari 2020. Länder världen över, inklusive Sverige, har sedan 2015 arbetat för att regelboken för det nya avtalet ska komma på plats. 

Undertecknandet av parisavtalet

Foto: UN Photo/Mark Garten

Parisavtalets regelbok antogs 2019 i Katowice i Polen men frågan om regler för internationella klimatsamarbeten lyckades man då inte komma överens om. När länderna är överens om den delen i regelboken kan internationella samarbeten inom ramen för Parisavtalets artikel 6 påbörjas.  

Inom Parisavtalet har alla länder upprättat nationella åtagandeplaner, så kallade NDCs. Till skillnad från Kyotoprotokollet har nu alla länder under konventionen ett gemensamt ansvar att stoppa den globala uppvärmningen. Parisavtalets långsiktiga temperaturmål om att hålla temperaturökningen under 2 grader, med sikte mot 1,5 grader, kräver att ambitionen i ländernas åtaganden ökar över tid. Detta innebär att länder vart femte år förväntas uppdatera sina nationella åtagandeplaner.

Parisavtalet gör det möjligt för länder att ingå samarbeten med varandra för att höja ambitionen. Parisavtalets artikel 6 omfattar en ny marknadsmekanism för global utsläppshandel. Det förhandlas fortfarande om hur reglerna för dessa samarbeten ska utformas. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer inom ramen för Parisavtalets och särskilt dess artikel 6.